VISIE EN HULPVERLENER
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek
Navorming Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek
Hoorcollege [A] 29.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 47.0
Totale studietijd [D] 180.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Walleghem
Referentie SYKJPP01A00008
 
Trefwoorden


Doelstellingen
- Een aantal aspecten van het eigen functioneren herkennen die invloed hebben op het omgaan met de kinderen en jongeren met een psychische problematiek
- De basiskennis over LSCI kennen en vaststellen of dit een meerwaarde zou betekenen in de eigen organisatie
- Gedragstherapeutische benadering toepassen in een begeleidingssituatie waarbij de psychische problematiek centraal staat
- De inzichten die men aangereikt krijgt tijdens de studiedag systeemtheorie kritisch kunnen bekijken en eventueel toepassen in de eigen praktijksituatie

Leerinhoud
Bepaling zelfbeeld en positie in de organisatie
LSCI
Toepassing gedragstherapeutische benadering in een begeleidingssituatie
Systeemtheoretische benadering kunnen toepassen in de eigen praktijksituatie
Omgaan met psychosen

Begincompetenties
Minimum professioneel bachelorniveau. We denken hierbij in eerste instantie aan afgestudeerden uit de volgende opleidingen: professioneel bachelor in de orthopedagogie, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen,... Tewerkgesteld in de jeugdwelzijnssector (bijzondere jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie,...) of onderwijs, ofwel bereid zijn om ervaring op te doen met deze doelgroep.

Eindcompetenties
2. Handelen vanuit een visie
3. kritisch reflecteren met betrekking tot het eigen functioneren als hulpverlener in de context van een organisatie
5. Gericht zijn op actuele tendensen in visie en methodieken t.a.v. psychische problemen, alsook in de vertaling ervan naar de praktijk
7. Aan de hand van een presentatie van verzamelde bewijsstukken in de portfolio getuigen van de in de opleiding verworven competenties

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- een aantal fotocopies i.v.m. de behandelde lesthema's worden ter beschikking gesteld van de cursisten
- handboek: Van der harten M., van Rijn E., Behandelend opvoeden, groepswerk in de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg, Van Gorcum en Comp, Assen.
- Indien het handboek niet voorhanden blijkt, neemt de cursist een ander boek in overleg met de titularis

Studiekosten
200 euro voor dit opleidingsonderdeel. Een deel van het inschrijvingsgeld kan betaald worden met opleidingscheques
30 euro aankoop handboek

Studiebegeleiding
Individuele en groepsbegeleiding bij de uitwerking van het portfolio
cursisten kunnen vragen stellen tijdens de lessen en eigen praktijksituaties bespreekbaar stellen

Onderwijsvormen
interactief hoorcollege met discussieforum
lezingen en getuigenissen van gastsprekers
bespreking van cassussen
studiedag "systeemtheorie"

Evaluatievorm
Beroepsprofiel linken aan eigen sterkte en zwakteanalyse
handboek lezen en verwerken in functie van het zelfbeeld en profiel
actieve participatie (aanbrengen van cases, deelname aan discussies, zelfreflectie, vooropstellen van de persoonlijke groeidoelen,...) tijdens de lessen

OP-leden
Peter Walleghem
Chris Van Dam
gastdocenten