HULPVRAAG EN WERKVELD
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek
Navorming Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 24.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Walleghem
Referentie SYKJPP01A00006
 
Trefwoorden
kinderen en jongeren met een psychische problematiek, hulpvraag en werkveld, psychopathologie

Doelstellingen
- Op basis van een diagnose en in alledaagse omgang als groepsleider een indivdueel handelingsplan evalueren en ter bespreking stellen m.b.t. de psychische problematiek van een cliënt
- Handelen vanuit een visie
- Kritisch reflecteren met betrekking tot het eigen functioneren als hulpverlener in de context van een organisatie
- Een therapeutische relatie hanteren, met oog voor de impact van de context van de cliënt, van het eigen zelfbeeld, de eigen levensgeschiedenis en overdracht en rekening houdend met het juridisch kader
- Gericht zijn op actuele tendensen in visie en methodieken t.a.v. psychische problemen, alsook in de vertaling ervan naar de praktijk

Leerinhoud
- Ziektebeelden uit de kinder- en jeugdpsychiatrie (psychopathologie)
- Intervisie rond een klinische casus uit het eigen werkveld
- Bezoek aan een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie
- Lezingen gastsprekers

Begincompetenties
De begincompetenties vertalen zich in een professioneel bachelordiploma in de humane wetenschappen.

Eindcompetenties
- Met eigen woorden en gebruikmakend van de vakterminologie de kenmerken van de besproken ziektebeelden bespreken
- Bij kinderen en jongeren een aantal specifieke symptomen herkennen van de psychische problematiek
- Een bijdrage leveren aan het handelingsplan van de cliënt door rekening te houden met de specifieke kenmerken van de psychische problematiek
- Een correct beeld van de werking van een kinder- en jeugdpsychiatrische dienst schetsen
- De actuele tendensen in het werkveld, die relevant zijn voor het omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek schetsen
- Reflecteren over het eigen handelen en functioneren als hulpverlener in een organisatie

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Tekstbundel rond de door de lesgevers (docenten en gastsprekers) aangebrachte themata

Studiekosten
Kosten zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld

Studiebegeleiding
Permanente feedback en uitwisseling van gedachten mogelijk met de betrokken lesgevers en gastsprekers

Onderwijsvormen
Interactieve hoorcolleges met discussieforum, intervisies rond de aangebrachte klinische casestudie, werkbezoeken aan K-diensten, lezingen gastsprekers

Evaluatievorm
- Opstellen van een handelingsplan van één cliënt naar keuze met verwerking van aangebrachte inhouden
- Herkennen van de verschillende invalshoeken in het werkveld. Toepassen in een verslag
- Actieve participatie (aanbrengen van cases, zelfreflectie, vooropstellen van persoonlijke groeidoelen,...) tijdens de lessen

OP-leden
Peter Walleghem
Chris Van Dam