LACANIAANSE CONCEPTEN, BASISCURSUS EN WERKCOLLEGE
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Psychoanalytisch georiŽnteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen
Navorming Psychoanalytisch georiŽnteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen
Hoorcollege [A] 16.0
Werkcollege [B] 16.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 8.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Karin Temmerman
Referentie SYGWJV01A00010
 
Trefwoorden
Psychoanalyse, Lacan

Doelstellingen
De module betreft een initiatie in de theoretische en klinische fundamenten van de lacaniaanse psychoanalyse. De deelnemers zullen merken dat kennis van deze fundamenten heel wat houvast kan bieden in hun dagdagelijkse werk met kinderen, jongeren en volwassenen.

Leerinhoud
Elke sessie bestaat uit volgend tweeluik:
1. Basiscursus: introductie op de fundamentele lacaniaanse concepten:
O.a. volgende concepten komen aan bod: de betekenaar, het gedeelde Subject, de Ander, het object a, het verlangen, het genot, de overdracht, het onbewuste, discourstheorie,...
2. Werkcollege:
Uitdiepen, becommentariëren en bediscussiëren van een reeks primaire en secundaire bronnen.
De leerstof wordt deels lineair, deels thematisch geordend aangeboden.

Begincompetenties
De begincompetenties vertalen zich in een Professioneel Bachelorsdiploma van een menswetenschappelijke richting.
Geen psychoanalytische voorkennis vereist.

Eindcompetenties
De studenten:
- verwerven elementaire kennis van het lacaniaanse gedachtengoed;
- verwoorden basisinzichten binnen het theoretisch denkkader van de lacaniaanse psychoanalyse;
- onderscheiden de verschillende lacaniaanse concepten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Basiscursus: reader.
Werkcollege: Freud, S. (1998, 2003, 2005). Ziektegeschiedenissen. Amsterdam. Boom

Studiekosten
Reader: kosten zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Werkcollege: boek Freud 25,00 euro.

Studiebegeleiding
Permanente feedback en uitwisseling van gedachten mogelijk met de betrokken lesgevers.

Onderwijsvormen
De basiscursus bestaat uit een hoorcollege en een disussieforum.
Tijdens het werkcollege wordt er interactief gewerkt. De deelnemers dienen de teksten op voorhand gelezen te hebben.

Evaluatievorm
De module wordt geëvalueerd op 20 punten.
Deze punten worden toegekend op basis van actieve inbreng en participatie tijdens de bijeenkomsten en de ingeleverde werkstukken.

OP-leden
Karin Temmerman
Peter Walleghem