FREUDIAANSE CONCEPTEN, BASISCURSUS EN WERKCOLLEGE
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Psychoanalytisch georiŽnteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen
Navorming Psychoanalytisch georiŽnteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen
Hoorcollege [A] 16.0
Werkcollege [B] 16.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 8.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Karin Temmerman
Referentie SYGWJV01A00007
 
Trefwoorden
Psychoanalyse in freudiaans perspectief

Doelstellingen
De module betreft een initiatie in de theoretische en klinische fundamenten van de freudiaanse psychoanalyse. De deelnemers zullen merken dat kennis van deze fundamenten heel wat houvast kan bieden in hun dagdagelijkse werk met kinderen, jongeren en volwassenen.

Leerinhoud
1. Basiscursus: introductie in de fundamentele freudiaanse concepten (o.a. het onbewuste, de verdringing, de overdracht, het oedipuscomplex,...).
2. Werkcollege: casestudie freudiaanse kliniek.
Uitdiepen, becommentariëren en bediscussiëren van één van Freuds ziektegeschiedenissen.
De leerstof wordt deels lineair, deels thematisch geordend.

Begincompetenties
De begincompetenties vertalen zich in een professioneel bachelordiploma in de humane wetenschappen. Geen psychoanalytische voorkennis vereist.

Eindcompetenties
De studenten:
- verwerven elementaire kennis van het freudiaanse gedachtengoed;
- verwoorden basisinzichten binnen het theoretisch en klinisch denkkader van de freudiaanse psychoanalyse;
- onderscheiden de verschillende freudiaanse concepten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
1. Tekstbundel rond de in de basiscursus aangebrachte themata.
2. Freud, S. (2000). Ziektegeschiedenissen. Amsterdam: Boom/Meppel. Het betreft de paperback-editie waarin opgenomen: Dora, Kleine Hans, De Rattenman, Het geval Schreber, De Wolvenman.

Studiekosten
Ongeveer 26,50 euro.

Studiebegeleiding
Permanente feedback en uitwisseling van gedachten mogelijk met de betrokken lesgevers.

Onderwijsvormen
De basiscursus bestaat uit een interactief hoorcollege en discussieforum.
Tijdens het werkcollege wordt er interactief gewerkt. De deelnemers dienen de tekst op voorhand gelezen te hebben.

Evaluatievorm
De module wordt geëvalueerd op 20 punten als volgt verdeeld:
1. Basiscursus: 10 punten
- actieve participatie tijdens de hoorcolleges.
- actieve inbreng in de discussie.
2. Werkcollege: 10 punten
- evaluatie van de schriftelijke voorbereiding van de te bespreken gevalsstudie.
- evaluatie van de presentatie van de tekst in de groep.
- actieve deelname aan de discussie
- kritisch reflecteren over de psychoanalytische methodieken vanuit de behandelde gevalsstudie.

OP-leden
Karin Temmerman
Peter Walleghem