ACTUELE THEMA'S UIT DE PSYCHOLOGIE EN DE PEDAGOGIEK
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijke advisering - afstudeerrichting: maatschappelijke advisering
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijk werk - afstudeerrichting: maatschappelijk werk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: personeelswerk - afstudeerrichting: personeelswerk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: sociaal cultureel werk - afstudeerrichting: sociaal-cultureel werk
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Agnès Biltris
Referentie SCSWKM03K00014
 
Trefwoorden
Actuele thema’s uit de Psychologie en de Pedagogiek.

Doelstellingen
De voortdurend en snel wisselende samenleving vereist bij een professioneel werker uit de sociale sector de attitude en vaardigheid om snel in te spelen op nieuwe tendensen. De professionalisering in de sector van de kinderopvang, de aandacht voor een gelijk onderwijskansenbeleid zijn thema's die nauw aansluiten bij het werkveld van onze opleidingen en bieden nieuwe tewerkstellingskansen. Preventieve zorg is ook een actueel onderwerp op politiek niveau.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-> Competenties gericht op visie
Ortho
- Vanuit een kritisch orthopedagogische invalshoek, een pluralistische houding en de solidariteitsgedachte, maatschappelijke systemen en het beleid sensibiliseren om de belangen van de personen met ondersteuningsbehoefte te behartigen.
Sociaal Werk
- Handelen vanuit een visie die steunt op een breed inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid.

-> Competenties gericht op professioneel handelen
Ortho
- Op een pedagogisch doordachte wijze cliënten begeleiden in hun levensloop.
Deelcompetenties:
        - Een klimaat en professionele relaties tot stand brengen waarin cliënten optimale
        ontwikkelings- en ontplooiingskansen krijgen;
        - Bevorderen en ondersteunen van de verschillende aspecten in de ontwikkeling.
Sociaal Werk
- Geven op een methodische manier vorm aan de sociaal-agogische processen in hun taakgebieden.

-> Competenties gericht op preventie
Ortho
- Preventief handelen binnen de context van de hulp- en dienstverlening.
Deelcompetenties:
        - In samenspraak met de cliënt strategisch en methodisch vorm geven aan preventieve acties;
        - Participeren aan preventie op micro-, meso-, en macroniveau;
        - Signaleren van risico- en protectieve factoren ten aanzien van maatschappelijke
        ontwikkelingen.
Sociaal Werk
- Geven op een methodische manier vorm aan de sociaal-agogische processen in hun taakgebieden.
Deelcompetenties:
        - Bieden concrete dienstverlening aan gericht op het verbeteren van de bestaansvoorwaarden
        van de betrokkenen;
        - Geven strategisch en praktisch vorm aan preventie;
        - Detecteren pro-actief signalen om problemen/probleemsituaties te voorkomen.

Algemene (generieke) competenties
-> Informatie verwerven en verwerken
Ortho
- Informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken.
Sociaal Werk
- Het verwerven en verwerken van informatie.
Deelcompetenties:
        - Hanteren efficiënt verschillende informatiekanalen;
        - Selecteren informatie op relevantie;
        - Synthetiseren en ordenen informatie vanuit de vraagstelling;
        - Toetsen informatie op haar waarde.

Zowel voor de Bachelor in het Sociaal Werk als voor de Bachelor in de Orthopedagogie betekent dit opleidingsonderdeel een verdieping in de sector van dienstverlening aan jonge kinderen, meer bepaald van 0 tot 6 jaar, een doelgroep waarop initiatieven m.b.t. preventieve zorg gericht zijn. Dankzij de gekozen didactische werkvorm kan aangesloten worden op de competenties die reeds verworven zijn in de voorgaande opleidingsonderdelen uit beide opleidingen en biedt het inhoudelijk een verbreding door de introductie van een ander denkkader en beroepenveld.

Dit opleidingsonderdeel sluit aan op volgende opleidingsonderdelen:
Modeltraject 1
Ortho
Ontwikkelingspsychologie en Pedagogiek.
Modeltraject 2
Ortho
Gezinnen in beweging;
Opvoedingsondersteuning.
Sociaal Werk
Aspecten van de psychologie: Ontwikkelingspsychologie;
Werkvelden Sociaal Werk.

Het opleidingsonderdeel kan ondersteuning bieden aan de opleidingsonderdelen Stage 2 en Afstudeerproject modeltraject 3 van beide opleidingen.

Leerinhoud
Theoretisch gedeelte
Historisch kader rond kindbeelden, moederbeelden en vaderbeelden en invloeden op de begeleiding van het kind;
Pedagogische inspiratiebronnen: Nieuwe schoolbeweging, Reggio Emilia, Scandinavisch model,...;
Begeleiding van het jonge kind in Vlaanderen: Gezinscontext, kinderopvang en opvoedingsdoelen, peuterschool en opvoedings-/onderwijsdoelen, kleuterschool en onderwijsdoelen;
Preventie: Denkkader, taak van Kind en Gezin, beleidsaspecten i.v.m. opvoedingsondersteuning, GOK beleid in het Vlaamse onderwijslandschap, vernieuwende tendensen in de kinderopvang en schoolmilieu zoals centra voor kinderopvang, brede school etc., programma's opvoedingsondersteuning (bvb. tripple P);
Praktisch gedeelte
Een thema naar keuze, met goedkeuring van de lesgever, wordt uitgediept in groep of via zelfstandig werk. In overleg met de studenten wordt een planning gemaakt voor de presentatie van die werken.

Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel steunt zich op basisinzichten uit:
Modeltraject 1
Ortho
Ontwikkelingspsychologie en Pedagogiek.
Modeltraject 2
Ortho
Gezinnen in beweging;
Opvoedingsondersteuning.
Sociaal Werk
Aspecten van de psychologie: Ontwikkelingspsychologie;
Werkvelden Sociaal Werk.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Tonen correct aan dat heersende kindbeelden een invloed hebben op de omgang met het kind en het opzetten van maatschappelijke structuren ter begeleiding van het jonge kind.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Reflecteren kritisch op basis van verwerkte documentatie omtrent de begeleiding van het jonge kind (opvangmogelijkheden, opvoedingsondersteuning,...);
- Bediscussiëren zelfstandig geraadpleegde beleidsdocumenten;
- Vergelijken in onderling overleg internationale contexten waarin het kind opgroeit.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Het leermateriaal krijgt gaandeweg vorm op vraag van en in overleg met de studenten;
Literatuur doornemen en verwerken;
Materiaal ontwikkelen en presenteren aan de groep.

Studiekosten
Mogelijks kopieerwerk door de studenten: de kostprijs wordt geraamd op ongeveer 5 euro.
Lidmaatschap van de bibliotheek voor het zelfstandig werk.

Studiebegeleiding
Individuele consultaties en groepsbegeleiding bij het projectwerk.

Onderwijsvormen
Groepswerk en/of zelfstandig werk;
Leergesprekken;
Zelfstandig opzoekwerk en verwerking van buitenlandse literatuur.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Permanente evaluatie met betrekking tot inzet tijdens de lessen en voor de werkmap (25% van de totale beoordeling).
Resultaatsbeoordeling van het ingediende werk (75% van de totale beoordeling).
De concrete evaluatiecriteria worden meegedeeld bij aanvang van het opleidingsonderdeel (zie opdrachtformat).

Tweede zittijd.
Individueel schriftelijk werkstuk (100% van de beoordeling) rond een onderwerp binnen de begeleiding van het jonge kind. Rond de keuze van het onderwerp wordt overlegd met de lesgever.

OP-leden
Agnes Biltris (Agnes.blitris@hogent.be)