ACTUELE THEMA'S UIT DE ORTHOPEDAGOGIEK
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijke advisering - afstudeerrichting: maatschappelijke advisering
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijk werk - afstudeerrichting: maatschappelijk werk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: personeelswerk - afstudeerrichting: personeelswerk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: sociaal cultureel werk - afstudeerrichting: sociaal-cultureel werk
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Véronique Craeye
Referentie SCSWKM03K00013
 
Trefwoorden
Actuele thema’s uit de Orthopedagogiek.

Doelstellingen
Het is belangrijk dat de professionele Bachelor in de Orthopedagogie, naast de kennis van het huidige hulpverleningscircuit, op de hoogte is en blijft van nieuwe inzichten en tendensen in de Orthopedagogiek.
In dit opleidingsonderdeel komen nieuwe opvattingen, visies, methoden en/of interventies aan bod. Deze actuele tendensen kunnen zowel vanuit wetenschappelijk onderzoek als vanuit het praktijkveld vorm krijgen. Vertrekkend vanuit deze kennis kan dit opleidingsonderdeel een bijdrage leveren in het zoeken naar het juiste hulpverleningsaanbod voor elke cliënt.

Dit opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
- Vanuit een professionele houding een antwoord op maat geven, verbaal en non-verbaal, aan de hulpvragen van de cliënt.
Deelcompetentie:
        - Onderbouwde keuzes m.b.t. het vraaggestuurd inzetten van dienst- en hulpverlening kunnen
        maken.

Algemeen competenties
Algemene beroepsgerichte competentie
- Zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
Deelcompetentie:
        - Op een inventieve wijze komen tot oplossingen van problemen via een systematische
        werkwijze gesteund op diverse theoretische kaders.

Algemeen (generieke) competenties
- Informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken.
Deelcompetenties:
        - Relevante informatie (nationale en internationale) opzoeken, lokaliseren, analyseren,
        ordenen en synthetiseren.
        - Informatie kritisch en doelgericht verwerken en in zijn handelen integreren.
- Kritisch reflecteren op het functioneren.
Deelcompetentie:
        - Verschillende invalshoeken en kaders hanteren bij het reflecteren over het orthopedagogisch
        handelen.
- Vanuit een betrokkenheid projectmatig en methodisch op een creatieve en divergente wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk.

Het opleidingsonderdeel Actuele thema’s uit de Orthopedagogiek situeert zich in de opleiding in modeltraject 3 en sluit aan bij de voorkennis uit opleidingsonderdelen in:
Modeltraject 1 Ortho
Orthopedagogiek 1 en 2: orthopedagogische doelgroepen en werkvelden.
Modeltraject 2 Ortho
Orthopedagogische methoden en interventies: orthopedagogische visies, kaders en methodieken.
De kennis uit deze opleidingsonderdelen draagt bij tot de waarde en toepasbaarheid van dit opleidingsonderdeel voor de studenten.
De leerinhouden van dit opleidingsonderdeel zijn ook onontbeerlijk in het kader van ‘levenslang leren’.

Leerinhoud
In dit opleidingsonderdeel worden een aantal actuele visies, tendensen, methoden en/of interventies in de Orthopedagogiek belicht. In overleg met de studenten wordt de specifieke inhoud afgestemd op interesses van de student.
Hierbij kunnen onder andere de volgende inhouden aan bod komen:
- Recente veranderingen met betrekking tot orthopedagogische hulpverlening en begeleiding in verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld: het leerzorgkader in het onderwijs aan personen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften, de uitbouw van zorgcircuits in de Geestelijke gezondheidszorg, de verdere uitbouw van de Integrale jeugdhulpverlening en het centraal stellen van zorg op maat in de hulpverlening en begeleiding van personen met een handicap;
- Nieuwe tendensen in de organisatie van zorg, begeleiding en hulpverlening zoals: het belang van kwaliteitsbewaking en de toenemende invloed van evidence-based practice, de individualisering van zorg en inclusief beleid;
- Nieuwe evoluties in behandelings- en begeleidingsmodellen, methoden en interventies.

Begincompetenties
De studenten kunnen gebruik maken van de voorkennis van de opleidingsonderdelen in:
Modeltraject 1 Ortho
Orthopedagogiek 1 en 2.
Modeltraject 2 Ortho
Orthopedagogische methoden en interventies.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Verwerken de aangeboden inhouden op een kritische manier;
- Linken correct de aangeboden informatie met de theoretische kaders die reeds aan bod zijn gekomen in andere opleidingsonderdelen;
- Bespreken op kritische wijze belangrijke evoluties in de orthopedagogische hulpverlening die aan bod gekomen zijn, met aandacht voor hedendaagse tendensen als zelfbepaling en vraaggestuurd werken.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Geven mogelijke ondersteunende aangrijpingspunten voor behandeling bij concrete casussen geënt op een correcte beeldvorming en hulpvragen die beide gedetecteerd werden op systematische wijze en door gebruik te maken van de aangeboden theoretische kaders en methodieken;
- Verwerken kritisch informatie verkregen door het correct hanteren van de mogelijke informatiekanalen m.b.t. het agogisch werkveld.

Op het niveau integreren
De studenten:
- Implementeren uit zichzelf de verworven kennis in de eigen (visie op) opvoedings- en begeleidingsstijl.

De competenties voor dit opleidingsonderdeel kunnen eventueel verworven worden via deelname aan een internationaal project. Dit project is afhankelijk van de internationale samenwerkingsverbanden die gerealiseerd worden tijdens een lopend academiejaar. De student kan kiezen om hieraan deel te nemen als alternatief voor de gewone lessen. Voor de aanvang van de lessenreeks wordt duidelijke informatie doorgegeven over het project en de specifieke evaluatiecriteria hiermee verbonden.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 10 euro.

Studiebegeleiding
De lector biedt begeleiding tijdens de lessen en oefeningencolleges. Daarnaast is de lector bereikbaar via afspraak.

Onderwijsvormen
Gezien het opleidingsonderdeel competenties wil ondersteunen op verschillenden niveaus (weten, inzien, toepassen en integreren) worden volgende onderwijsvormen gebruikt:
Theoretisch gedeelte
Interactieve hoorcolleges (eventueel met gastsprekers).
Praktisch gedeelte
Werkcolleges: toepassingen, begeleide oefeningen.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Opdracht in de vorm van een paper en/of een presentatie die toetst in hoeverre de student zelfstandig kennis kan opbouwen over een bepaald thema en die aantoont hoe de zelfstandig verkregen informatie zijn beeld op hulpverlening beïnvloed heeft (100% van de totale beoordeling).

Tweede zittijd
Gelijkaardige opdracht als in de eerste zittijd ( 100% van de totale beoordeling). Op de feedback van de eerste zittijd kan de lesgever geconsulteerd worden rond mogelijke optimalisatietips.

OP-leden