THEMA'S UIT DE CRIMINOLOGIE
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijke advisering - afstudeerrichting: maatschappelijke advisering
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijk werk - afstudeerrichting: maatschappelijk werk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: personeelswerk - afstudeerrichting: personeelswerk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: sociaal cultureel werk - afstudeerrichting: sociaal-cultureel werk
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Pascal Tuteleers
Referentie SCSWKM03K00011
 
Trefwoorden
Criminologie.

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel wil de studenten bewust maken van visies, krachten die binnen de mens, de maatschappij spelen en die een invloed kunnen hebben op hun werkveld ( als opvoeder-begeleider of als sociaal werker). Kennis en bewustwording van deze krachten is essentieel om te kijken naar de criminele mens als een mens in nood die hulpverlening vraagt en nodig heeft.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competentie
Sociaal Werk
- Handelen op het kruispunt van mensen en hun omgeving vanuit een ethische grondhouding.
Deelcompetenties:
        - Ontwikkelen een eigen visie op de ethische en maatschappelijke grondslagen van het beroep;
        - Nemen een gefundeerde positie in bij normatieve vragen en ethische dilemma’s.

Algemene beroepsgerichte competenties
Ortho
- Begrip en betrokkenheid ontwikkelen m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen, samenhangend met de beroepspraktijk.
Deelcompetenties:
        - De invloed van waarden- en normenpatronen onderkennen in het orthopedagogisch handelen
        en het effect ervan kunnen toetsen;
        - Ethische kaders integreren als professionele basishouding;
        - Een deontologisch standpunt innemen rond maatschappelijke thema’s vanuit de profilering
        en de legitimering van het beroep .
Sociaal Werk
- Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.
Deelcompetentie:
        - Richten hun gedrag vanuit een breed maatschappelijk engagement.

Algemene (generieke) competenties
Ortho
- Informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken.
Deelcompetentie:
        - Relevante (nationale en internationale) informatie opzoeken, lokaliseren, analyseren,
        ordenen en synthetiseren.
- Correct en gediversifieerd redeneren.
Deelcompetentie:
        - Zelfstandig een kwalitatieve redenering opbouwen, rekening houdend met diverse
        beroepsspecifieke inzichten en ervaringen.
- Inzicht hebben in de beperkingen van de eigen competenties en de bereidheid om deze bij te sturen (Een ingesteldheid tot levenslang leren).
Sociaal Werk
- Het verwerven en verwerken van informatie.
Sociaal werkers informeren zich adequaat en efficiënt. Informatiebronnen worden op hun waarde getoetst en contextueel geduid. Zij kunnen ook ingewonnen informatie correct integreren.
- Denk- en redeneervaardigheid.
Deelcompetenties:
        - Maken adequaat gebruik van gepaste begrippenkaders;
        - Bouwen zelfstandig een kwalitatieve redenering op.
- Een ingesteldheid tot levenslang leren.
Deelcompetenties:
        - Identificeren op basis van kritische reflectie eigen kwaliteiten en beperktheden;
        - Sturen de eigen groei door actief gebruik te maken van mogelijkheden om de eigen
        deskundigheid te ontwikkelen.

Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij basisbegrippen uit juridische opleidingsonderdelen in:
Modeltraject 1
Ortho
Recht.
Sociaal Werk
Inleiding tot het Belgisch rechtssysteem: Grondwettelijk recht en Strafrecht.
Modeltraject 2
Ortho
Jeugdrecht en jeugdbeleid.
Sociaal Werk
Voor studenten die mogelijks kozen voor volgende opleidingsonderdelen uit keuzelijst 2:
Criminologie met inleiding Strafrecht;
Jeugdbescherming met inleiding Jeugdrecht.

Het opleidingsonderdeel kan ondersteuning bieden aan de opleidingsonderdelen Stage 2 en Afstudeerproject modeltraject 3 voor wie in Bijzondere jeugdzorg of andere juridisch gerichte organisaties stage loopt.

Leerinhoud
Er worden verschillende actuele thema's benaderd zoals:
Drugs en criminaliteit;
Jongeren en criminaliteit;
Maatschappelijke kwetsbaarheid en criminaliteit;
Onveiligheidsgevoel en criminaliteit;
Theoretische inzichten inzake strafrechtsbedeling in de laatmoderniteit;
Labellingtheorie en criminaliteit;
Thema’s afhankelijk van de actualiteit.

Begincompetenties
Geen basiskennis vereist.
In dit opleidingsonderdeel kan eventueel gesteund worden op inhouden uit volgende opleidingsonderdelen:
Modeltraject 1
Ortho
Recht.
Sociaal Werk
Inleiding tot het Belgisch rechtssysteem: Grondwettelijk recht en Strafrecht.
Modeltraject 2
Ortho
Jeugdrecht en jeugdbeleid.
Sociaal Werk
Indien gekozen door de student uit de keuzelijst 2:
Criminologie met inleiding Strafrecht;
Jeugdbescherming met inleiding Jeugdrecht.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ' doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Kenschetsen correct de actuele problemen rond criminaliteit;
- Bespreken met zin voor openheid de eigen sociale en ethische waarden en normen en de invloed hiervan op hun handelen;
- Relateren inzichtelijk menselijk gedrag aan waarden en normen uit diverse referentiekaders.

Op het niveau toepassen en integreren
De studenten:
- Hanteren met zin voor essentie en nuancering de aangereikte theoretische modellen op concrete situaties;
- Vinden de juiste informatie en bronnen bij het uitwerken van bepaalde thema’s;
- Vertonen interesse voor maatschappelijke actuele problemen en hun ontwikkelingen zowel nationaal als internationaal binnen de maatschappelijke context en het eigen vakgebied;
- Reflecteren kritisch over de ethische en maatschappelijke uitgangspunten van hun handelen als sociaal werker, als opvoeder-begeleider;
- Ontwikkelen een onderbouwd eigen standpunt en een eigen maatschappijvisie op basis van toetsing van visies en meningen op hun waarde;
- Respecteren diversiteit in waarden en normen;
- Oriënteren zich - gericht op het bijstellen van eigen competenties - binnen het bijscholingsaanbod.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Papers;
Vakliteratuur;
Artikels uit vaktijdschriften;
Eventueel bezoek aan een gevangenis of een gesloten jeugdinstelling;
Eventueel het volgen van een studiedag.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 15 euro.
Mogelijks bijkomende kosten voor een eventueel studiebezoek aan de gevangenis of een gesloten gemeenschapsinstelling voor jongeren.

Studiebegeleiding
De lector is bereid om op aanvraag bijkomende info en verduidelijkingen te geven;
Tijdens de hoorcolleges zal regelmatig melding gemaakt worden van eventuele examenvragen;
Begeleiding bij het doornemen van vakliteratuur en papers;
In de laatste les zullen probleemgerichte vragen beantwoord worden.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges;
Discussiegroepen;
Begeleid zelfstandig leren;
Eventueel excursies;
Gastsprekers.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
- Het schriftelijk examen ( 75% van de totale beoordeling) richt zich op de volledige leerinhoud van dit opleidingsonderdeel. Het aantal vragen wordt bepaald met zorg naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringtijd.
Het examen omvat toepassingsvragen en tekstanalyse.

- Groeps- of individueel werk rond actueel thema (paper) (25% van de totale beoordeling).
De evaluatiecriteria worden toegelicht bij aanvang van het opleidingsonderdeel (cfr. opdrachtformat).

Tweede zittijd
Geen deelvrijstelling voor het groeps- of individueel werk: de beoordeling wordt behouden voor de tweede zittijd.
Een schriftelijk examen met gelijkaardige inhoudelijke vragen.

OP-leden