KWALITEITSZORG
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijke advisering - afstudeerrichting: maatschappelijke advisering
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijk werk - afstudeerrichting: maatschappelijk werk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: personeelswerk - afstudeerrichting: personeelswerk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: sociaal cultureel werk - afstudeerrichting: sociaal-cultureel werk
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ann Bens
Referentie SCSWKM03K00010
 
Trefwoorden
Kwaliteitszorg.

Doelstellingen
Het streven naar kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering is zowel in welzijns- als in profitorganisaties nadrukkelijk aanwezig.
Dit opleidingsonderdeel beoogt in eerste instantie het ontwikkelen van administratieve en organisatorische vaardigheden. Hierdoor zal de afgestudeerde in zijn professioneel handelen in staat zijn de behoeften en problemen van het doelpubliek en hun bredere context met behulp van wetenschappelijke en filosofische inzichten op kritische wijze te identificeren, analyseren, definiëren en met het professioneel handelen weten te verbinden.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-> Competenties gericht op visie
Ortho
- Vanuit een kritische orthopedagogische invalshoek, een pluralistische houding en de solidariteitsgedachte, maatschappelijke systemen en het beleid sensibiliseren om de belangen van de personen met ondersteuningsbehoeften te behartigen.
Sociaal Werk
- Handelen vanuit een visie die steunt op een breed inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid.

-> Competenties gericht op organisatie-analyse en -beleid
Sociaal Werk
- Participeren vanuit de eigenheid van Sociaal Werk aan het beleid en de uitbouw van een organisatie.
Deelcompetenties:
        - Geven vorm of ondersteunen het inhoudelijk beleid van de organisatie;
        - Werken mee aan het financieel beleid en beheer van een organisatie;
        - Geven vorm of werken mee aan diverse aspecten van het personeelsbeleid.

->Competenties gericht op onderzoek
Ortho: algemene (generieke) competentie
- Inzichten toepassen van beschikbare (wetenschappelijke) theorieën, concepten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken uit de praktijk en een bijdrage leveren aan bepaalde facetten van onderzoek.
Sociaal Werk: beroepsspecifieke competentie
- Dragen bij tot onderzoek in kader van hun concrete beroepspraktijk.

Algemene beroepsgerichte competenties
-> Gericht op oplossingsgericht werken
Ortho
- Zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
Sociaal Werk
- Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.

Algemene (generieke) competenties
-> Gericht op leidinggevende taken
Ortho
- Uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken op verschillende niveaus en in verschillende contexten.
Deelcompetenties:
        - Verwerven inzicht in de beheerstaken en de verantwoordelijkheid op financieel,
        administratief vlak en op vlak van personeelsplanning en dienstverlening;
        - Verwerven inzicht in de waarde van kwaliteitszorg voor een organisatie en er een bijdrage
        kunnen aan leveren.
Sociaal Werk
- Uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken.
Deelcompetenties:
        - Bewaken als leidinggevende gestelde doelen zowel op productniveau als op procesniveau;
        - Dragen bij tot kwaliteitszorg vanuit een leiderschap met zin voor verantwoordelijkheid en
        verantwoording.

Het opleidingsonderdeel sluit aan bij beleidsmatige aspecten uit volgende opleidingsonderdelen:
Ortho
Modeltraject 1
Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2;
Modeltraject 2
Orthopedagogische handelingsplanning;
Stage 1.
Sociaal Werk
Modeltraject 1
Inleiding op het Sociaal Werk;
Maatschappelijk Assistent in de Praktijk: Theoretische en praktische bouwstenen 1 en 2.
Modeltraject 2
Werkvelden Sociaal Werk;
Sociaal Werk: Sociologische en beleidsmatige visies;
Communicatie en interactie;
Stage 1.

Het opleidingsonderdeel vertoont ook linken met volgende opleidingsonderdelen uit modeltraject 3:
Ortho
Social profit management;
Gespreksmodellen;
Stage 2;
Afstudeerproject.
Sociaal Werk
Management social profit;
Perspectieven op Maatschappelijk Werk (i.c. het structurele perspectief);
Structuur en Beleid Sociaal Cultureel Werk;
Beleidsvoering en management van de publieke sector ( Maatschappelijke Advisering);
Personeelsmanagement ( Personeelswerk);
Communicatiemodellen (alle afstudeerrichtingen);
Stage 2;
Afstudeerproject.

Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel omvat:
De betekenis en het belang van kwaliteitszorg;
Het zelfevaluatiemodel;
Onderzoek naar klantentevredenheid:
- wie is de klant?;
- waarom klantgericht werken?;
- een plan van aanpak;
- waarop letten bij klantenonderzoek?;
- onderzoekstechnieken;
- verbeteracties.
Werken aan medewerkerstevredenheid:
- medewerkerstevredenheid als eerste stap bij kwaliteitszorg;
- wat is medewerkerstevredenheid?;
- belangrijke aandachtspunten bij medewerkerstevredenheid;
- medewerkersteveredenheid onderzoeken;
- medewerkerstevredenheid versterken.
Van het ontwikkelen naar het beheersen van kwaliteit:
- kwaliteitsbeheersing en normering;
- het vaststellen van meetinstrumenten en normen;
- kwaliteitsbeheersing via procedures.

Begincompetenties
Van studenten wordt verwacht dat ze inzicht hebben in het functioneren van organisaties. Leerinhouden uit volgende opleidingsonderdelen bieden ondersteuning om dit opleidingsonderdeel te volgen:
Ortho
Modeltraject 1
Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2;
Modeltraject 2
Orthopedagogische handelingsplanning;
Stage 1.
Sociaal Werk
Modeltraject 1
Inleiding op het Sociaal Werk;
Maatschappelijk Assistent in de Praktijk: Theoretische en praktische bouwstenen 1 en 2.
Modeltraject 2
Werkvelden Sociaal Werk;
Sociaal Werk: Sociologische en beleidsmatige visies;
Communicatie en interactie;
Stage 1

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Definiëren correct de algemene begrippen uit de kwaliteitzorg en de specifieke begrippen uit de kwaliteitszorg m.b.t. tot de zorgsector.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Zetten een kwaliteitszorgsysteem op conform de eisen gesteld door de overheid;
- Optimaliseren de werking van een organisatie op basis van een kwaliteitsanalyse en van een kritische analyse rekeninghoudend met nieuwe maatschappelijke tendensen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Via Dokeos kunnen de studenten een keuze maken uit een aantal kwaliteitshandboeken van bestaande organisaties. Zij drukken zo één kwaliteitshandboek af.

Studiekosten
Het afdrukken van een kwaliteitshandboek wordt geraamd op ongeveer 3 euro.

Studiebegeleiding
De studenten kunnen na afspraak of via email om feedback vragen m.b.t. de opgegeven taak.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges (algemene en specifieke begrippen);
Groepswerk ( analyse kwaliteitshandboek);
Presentaties door studenten: kennismaking met de kwaliteitsystemen van verschillende organisaties.
Studenten kunnen vrij kiezen of ze die presentaties in het Engels geven ten behoeve van inkomende Erasmusstudenten.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Op het einde van het semester wordt het opleidingsonderdeel geëvalueerd bij middel van een mondeling examen. Tijdens dit examen wordt de theoretische leerstof getoetst aan de hand van het geanalyseerde kwaliteitshandboek. Het mondeling examen staat op 75% van de totale beoordeling.

De presentatie van de analyse van het kwaliteitshandboek tijdens de lessen staat op 25% van de totale beoordeling.

Tweede zittijd
Voor de tweede zittijd werken de studenten individueel opnieuw een presentatie uit van een geanalyseerd kwaliteitsboek. Deze presentatie wordt getoond op het mondeling examen. Tijdens dit examen wordt de theoretische leerstof getoetst aan de hand van het geanalyseerde kwaliteitshandboek. Het mondeling examen met presentatie staat op 100% van de beoordeling. Tips ter optimalisatie van de analyse en de presentatie van het kwaliteitsboek en het mondeling examen kunnen verkregen worden op het feedbackmoment van de eerste zittijd.

OP-leden