ACTUELE THEMA'S IN HET SOCIAAL WERK
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijke advisering - afstudeerrichting: maatschappelijke advisering
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijk werk - afstudeerrichting: maatschappelijk werk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: personeelswerk - afstudeerrichting: personeelswerk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: sociaal cultureel werk - afstudeerrichting: sociaal-cultureel werk
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Arlette Veys
Referentie SCSWKM03K00008
 
Trefwoorden
Actuele thema’s in het Sociaal Werk.

Doelstellingen
Nieuwe communicatietechnologieën in de hulpverlening kunnen gezien worden als een actueel thema binnen het Sociaal Werk.
De informatisering en digitalisering van de samenleving is een feit, net als de introductie van het nieuwe medium internet in de hulpverlening. Steeds meer mensen vinden hun weg op de informatiesnelweg en er ontstaan nieuwe communicatievormen. Vanuit deze ontwikkelingen rijzen bij heel wat hulpverleningsorganisaties vragen rond het al dan niet aansluiten bij deze recente evoluties.
Bepaalde organisaties willen met het gebruik van e-mail- en chatgesprekken in de hulpverlening een nieuwe doelgroep bereiken. Men stelt vast dat groepen hulpvragers niet of minder bereikt worden en men wil met de introductie van e-mail- en onlinehulpverlening en chatgesprekken een aanvulling bieden bij de bestaande hulpverlening.
Communicatie via e-mail en chat is niet evident, zeker als zich dit binnen de hulpverlening afspeelt. Schermschrijven is een heel specifieke techniek.
Binnen dit opleidingsonderdeel worden studenten hierop voorbereid.
Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
Sociaal werkers:
- Dragen bij tot de profilering en ontwikkeling van de professionele identiteit;
- Handelen op het kruispunt van mensen en hun omgeving vanuit een ethische grondhouding;
- Communiceren doelgericht in een context van grote diversiteit.

Algemene competentie
Algemene (generieke) competentie
- Een ingesteldheid tot levenslang leren.

Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij opleidingsonderdelen uit:
Modeltraject 1 Sociaal Werk
Maatschappelijk Assistent in de Praktijk: Theoretische en praktische bouwstenen 1 en 2 m.n. specifiek: ICT, gespreksvormen.
Modeltraject 2 Sociaal Werk
Communicatie en interactie.

Het opleidingsonderdeel kan een wisselwerking kennen met kennis- een vaardigheidsaspecten uit opleidingsonderdelen in modeltraject 3 die zich richten op gesprekmodellen. Het kan tevens een ondersteuning bieden aan wie in de stage modeltraject 3 met e-mail- en onlinehulpverlening te maken krijgt en hierrond een afstudeerproject maakt.

Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel bestaat uit twee delen: theoretisch en praktisch.
Het theoretische luik omvat:
E-mail- en onlinehulpverlening: wat en waarom?;
Wat is de betekenis van e-mail- en onlinehulpverlening voor de hulpverlening, de hulpverlener en de hulpvrager?;
Wat is online advies?;
Wetgeving rond e-mail- en onlinehulpverlening o.a.:
- Privacy in de digitale wereld;
- Hoe krijg je de vereiste toestemming van de cliënt via e-mail- en onlinehulpverlening?;
- Hoe stel je een dossier op?;
- Mag je overleggen met derden?;
- Wat met de rechten van de cliënt?;
- Wat bestaat er rond e-mail- en onlinehulpverlening in andere landen (o.a. Nederland)?;
- Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de digitale kloof?.

Binnen het praktische luik komen volgende zaken aan bod:
E-mail hulpverlening in de praktijk:
- Hoe geef je een e-mail vorm?;
- Hoe kan je gegevens praktisch beveiligen?;
- Welke strategie kan je volgen als hulpverlener en organisatie?;
Hoe voer je een onlinegesprek aan de hand van het vijfstappenplan?;
Ervaringen vanuit het werkveld in binnenland en Nederland.

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel verdiept de ontwikkelde competenties uit volgende opleidingsonderdelen:
Modeltraject 1 Sociaal Werk
Maatschappelijk Assistent in de Praktijk: Theoretische en praktische bouwstenen 1 en 2 m.n. specifiek: ICT, gespreksvormen.
Modeltraject 2 Sociaal Werk
Communicatie en interactie.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Omschrijven correct het doel van e-mail- en onlinehulpverlening;
- Kenschetsen kritisch de betekenis van e-mail- en onlinehulpverlening voor het verlenen van hulp, de hulpverlener én hulpvrager;
- Beargumenteren het deontologisch en wettelijk kader.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Onderzoeken kritisch de verschillende toepassingen van e-mail- en onlinehulpverlening in Vlaanderen en Nederland en de evolutie hierbinnen;
- Implementeren correct de aangereikte theorie in de praktijk a.d.h.v. verschillende opdrachten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Reader;
Teksten;
Handleiding rond opdrachten;
Gebruik van ICT.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 10 euro.

Studiebegeleiding
Oefening tijdens de lessen;
Coaching bij opdrachten.

Onderwijsvormen
Hoorcollege;
Opdrachtgestuurd onderwijs.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
1. Permanente evaluatie (40% van de totaliteit van de beoordeling): hierbij wordt zowel naar proces (participatie van de student) als naar product (opdrachten tijdens de lessen) gekeken.
Aanwezigheid in de lessen is verplicht.
Evaluatiecriteria
Naar proces
- participeert actief aan de lesuren (actief luisteren, vragen stellen/doorvragen, argumenteren, eigen mening brengen);
- neemt verantwoordelijkheid in het samenwerken:
        - zowel naar de andere teamleden;
        - als naar de opdracht;
- toont zelfstandigheid bij een individuele opdracht.
Naar product
Inhoud
- gerichtheid op duidelijke informatie;
- kwalitatieve theoretische kadering (hulpverlening; wettelijk kader);
- deontologische correctheid;
- beargumenteerde standpunten/meningen;
- persoonlijke kritische reflectie;
- Net-etiquette bij gebruik e-mail.
Vorm
- correct taalgebruik (woordkeuze, zinsbouw, geen taalfouten);
- verzorgde presentatie (e-mailgebruik).

2. Opdracht (60% van de totale beoordeling): deze opdracht wordt toegelicht in de loop van het opleidingsonderdeel (cfr opdrachtformat).

Tweede zittijd
De behaalde beoordeling voor Permanente evaluatie wordt overgedragen naar de tweede zittijd.
De student kan wel de opdracht hernemen voor de tweede zittijd (60% van de totale beoordeling). Tijdens de feedback van de eerste zittijd kan het opdrachtformat opgehaald worden bij de lesgever.

OP-leden
Titularis:
Arlette Veys
Lesgever:
Geertrui Van Vlem (geertrui.vanvlem@hogent.be)