MENS EN WELZIJN
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijke advisering - afstudeerrichting: maatschappelijke advisering
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijk werk - afstudeerrichting: maatschappelijk werk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: personeelswerk - afstudeerrichting: personeelswerk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: sociaal cultureel werk - afstudeerrichting: sociaal-cultureel werk
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Corinne Leunens
Referentie SCSWKM03K00007
 
Trefwoorden
Mens en Welzijn.

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel Mens en Welzijn wil studenten vanuit een confrontatie met verschillende actoren uit het Welzijnswerk aanzetten tot het ontwikkelen van een kritische visie op welzijn en sociale zingeving. Hierdoor wil het opleidingsonderdeel, ondersteund door theoretische kaders, bijdragen tot een professioneel handelen en wil het studenten voorbereiden in het op gang brengen van veranderingsprocessen gebaseerd op 'waardegeladen keuzes'.

De doelstellingen van dit opleidingsonderdeel ondersteunen integratief volgende competenties uit het opleidingsprofiel:

Beroepsspecifieke competenties
-> Competenties gericht op visie
Ortho
- Vanuit een kritische orthopedagogische invalshoek, een pluralistische houding en de solidariteitsgedachte, maatschappelijke systemen en het beleid sensibiliseren om de belangen van de personen met ondersteuningsbehoefte te behartigen.
Sociaal Werk
- Handelen vanuit een visie die steunt op een breed inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid.

-> Competenties gericht op professionele identiteit
Ortho
- Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen.
Deelcompetentie:
        - Voortdurend en systematisch reflecteren over de wijze waarop hij vanuit zijn eigenheid en in
        interactie met de anderen, gestalte geeft aan het professioneel functioneren.
Sociaal Werk
- Sociaal werkers dragen bij tot de profilering en ontwikkeling van de professionele identiteit.

-> Competenties gericht op ethisch handelen
Ortho: algemene beroepsgerichte competentie
- Begrip en betrokkenheid ontwikkelen m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen, samenhangend met de beroepspraktijk.
Sociaal Werk: beroepsspecifieke competentie
- Sociaal werkers handelen op het kruispunt van mensen en hun omgeving vanuit een ethische grondhouding.

Algemene beroepsgerichte competenties
-> Oplossingsgericht werken
Ortho
- Zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
Sociaal Werk
- Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
Sociaal werkers kunnen probleemsituaties van 'alle kanten' bekijken en hierop geënt oplossen.

-> Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Ortho
- Begrip en betrokkenheid ontwikkelen m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen, samenhangend met de beroepspraktijk.
Sociaal Werk
- Sociaal werkers ontwikkelen een gefundeerde persoonlijke visie gevoed vanuit verschillende betrokken partijen (cliënten, collegae) en verschillende referentiekaders (het beroep, wetenschappelijke kennis). Zij zijn zich tevens bewust van de waardegeladen dimensie van hun beroep. Zij profileren het vermogen aanspreekbaar te zijn rond hun professioneel handelen en men kan hiervoor verantwoording afleggen.

Het Opleidingsonderdeel Mens en Welzijn is verticaal gelinkt aan volgende andere opleidingsonderdelen uit beide opleidingen:
Ortho
Modeltraject 1
Filosofie;
Sociologie;
Psychologie;
Recht;
Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2.
Modeltraject 2
Ethische thema’s uit de Orthopedagogiek;
Stage 1.
Sociaal Werk
Modeltraject 1
Maatschappelijk Assistent in de Praktijk: Theoretische en praktische bouwstenen 1 en 2;
Economie;
Geschiedenis;
Inleiding op het Belgisch rechtssysteem: Grondwettelijk recht en Strafrecht;
Inleiding op het Belgisch rechtssysteem: Burgerlijk recht en Sociaal recht.
Modeltraject 2
Sociale filosofie en ethiek;
Werkvelden Sociaal Werk;
Arbeidsrecht;
Sociaal Zekerheidsrecht;
Sociale economie;
Stage 1.

Het Opleidingsonderdeel Mens en Welzijn is horizontaal gelinkt aan volgende andere opleidingsonderdelen uit beide opleidingen:
Ortho
Modeltraject 3
Sociaal recht.
Sociaal Werk
Modeltraject 3 Maatschappelijke Advisering
Arbeidsactivering;
Recht en sociaal juridische dienstverlening.
Modeltraject 3 Personeelswerk
Praktijk Sociaal recht.
Modeltraject 3 Maatschappelijk Werk
Keuzelijst 3 - Kansarmoede;
Keuzelijst 4 - Arbeidszorg en sociale tewerkstelling.

Het opleidingsonderdeel kan een ondersteuning bieden aan de opleidingsonderdelen Stage 2 en Afstudeerproject modeltraject 3 van beide opleidingen.

Leerinhoud
Volgende inhouden komen aan bod binnen dit opleidingsonderdeel:
Theoretisch deel
Sociale Bijstand en minimumvoorzieningen;
Armoede en kansarmoede.

Praktisch deel
Sociale Administratie;
Activeringswerk.

Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel Mens en Welzijn verdiept de competenties en kennisinhouden ontwikkeld in volgende opleidingsonderdelen:
Voor Ortho
Modeltraject 1
Filosofie;
Sociologie;
Recht;
Psychologie;
Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2.
Modeltraject 2
Ethische thema’s uit de Orthopedagogiek;
Stage 1.
Voor Sociaal Werk
Modeltraject 1:
Maatschappelijk Assistent in de Praktijk: Theoretische en praktische bouwstenen 1 en 2;
Economie;
Inleiding op het Belgisch rechtssysteem: Grondwettelijk recht en Strafrecht;
Inleiding op het Belgisch rechtssysteem: Burgerlijk recht en Sociaal recht;
Geschiedenis.
Modeltraject 2
Sociale filosofie en ethiek;
Werkvelden Sociaal Werk;
Sociale economie;
Arbeidsrecht;
Sociale Zekerheidsrecht;
Stage 1.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ' doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Benoemen in essentie de functies die met welzijn kunnen verbonden worden;
- Verklaren correct de functies die welzijn ondersteunen.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Reflecteren kritisch schriftelijk en mondeling op basis van opgedane observaties en theoretische kaders.

Op het niveau integreren
De studenten:
- Koppelen uit zichzelf de opgedane observaties aan theoretische kaders;
- Geven blijk van een kritische ingesteldheid t.a.v. de verworven theoretische kaders en opgedane observaties.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Eigen notities;
Observaties bezoeken aan welzijnsvoorzieningen;
Artikels vakliteratuur op Dokeos;
Ondersteunende teksten op Dokeos.

Studiekosten
Vervoerskosten bezoeken (afhankelijk van aantal, plaats en ligging): de kostprijs wordt geraamd op ongeveer 30 euro.

Studiebegeleiding
Het opdrachtformat wordt verstrekt bij aanvang van dit opleidingsonderdeel.
Op het einde van het opleidingsonderdeel wordt reflectie (terugblik) uitgebouwd op lesinhouden en toelichting (voorbereiding) op eindverslag.

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege;
Onderwijsleergesprekken;
Opdrachtgestuurd onderwijs (individuele en groepsopdracht);
Bezoeken.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Het schrijven van een individueel kritisch eindverslag (100% van de beoordeling) waarbij de student aan de hand van volgende criteria blijk geeft van:
Inhoud
- persoonlijke en kritische onderbouwde analyses;
- visie en oplossingsstrategieën vanuit de door hem/haar gedane praktijkobservaties en verworven
theoretische kaders;
- zin voor essentie;
- onderbouwen van argumenten;
- persoonlijke kritische reflecties.
Vorm
- logische opbouw;
- juist citeren en refereren;
- correct taalgebruik (woordkeuze, zinsbouw, geen taalfouten);
- verzorgde schriftelijke presentatie.

Tweede zittijd
- Twee nieuwe, door de student zelf te organiseren, bezoeken. Hierrond is overleg met de lesgever.
- Herwerking van het individueel kritisch eindverslag uit de eerste zittijd op basis van de gegeven feedback en met integratie van de twee nieuwe bezoeken. Dezelfde evaluatiecriteria worden gehanteerd als voor het individueel kritisch eindverslag eerste zittijd.
Daar de twee opdrachten inherent met elkaar verbonden zijn dragen zij samen 100% van de beoordeling.

OP-leden