MENS EN MILIEU
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijke advisering - afstudeerrichting: maatschappelijke advisering
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijk werk - afstudeerrichting: maatschappelijk werk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: personeelswerk - afstudeerrichting: personeelswerk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: sociaal cultureel werk - afstudeerrichting: sociaal-cultureel werk
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Agnes Verbruggen
Referentie SCSWKM03K00005
 
Trefwoorden
Ecologie, duurzame ontwikkeling.

Doelstellingen
Toekomstige sociaal-agogische werkers zijn alert op nieuwe sociale problemen en kunnen daar een professioneel onderbouwd standpunt tegenover innemen. De interactie tussen mens en ruimere omgevingssystemen behoren tot de zorg van sociaal-agogische werkers.
In dit opleidingsonderdeel wordt het proces afgelegd om te komen tot een professioneel onderbouwd standpunt m.b.t. het sociale probleem milieuzorg, ecologie, duurzame ontwikkeling. Hiertoe wordt beroep gedaan op het integratieve vermogen van de studenten om hun reeds verworven inzichten, vaardigheden en attitudes toe te passen op dit thema.
Eerst worden de basisbegrippen rond ecologie en duurzame ontwikkeling uitgeklaard en in een historische en maatschappelijke context geplaatst. Aan de hand van good practice voorbeelden leren studenten daarna inschatten wat agogische acties rond dit thema kunnen zijn. Op basis van beide voorgaande fasen formuleren studenten een eigen onderbouwd voorstel rond een agogische actie m.b.t. het ecologische-/duurzame ontwikkelingsthema.

Dit opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competentie
-> Competenties gericht op visie
Ortho
- Vanuit een kritische orthopedagogische invalshoek, een pluralistische houding en de solidariteitsgedachte, maatschappelijke systemen en het beleid sensibiliseren om de belangen van de personen met ondersteuningsbehoefte te behartigen.
Sociaal Werk
- Handelen vanuit een visie die steunt op een breed inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid;
- Handelen op het kruispunt van mensen en hun omgeving vanuit een ethische grondhouding.

Algemene beroepsgerichte competentie
-> Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Ortho
- Begrip en betrokkenheid ontwikkelen m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen, samenhangend met de beroepspraktijk.
Sociaal Werk
- Ontwikkelen een gefundeerde persoonlijke visie gevoed vanuit verschillende betrokken partijen (cliënten, collegae) en verschillende referentiekaders (het beroep, wetenschappelijke kennis). Men is bewust van de waardengeladen dimensie van het beroep. Men profileert het vermogen aanspreekbaar te zijn rond professioneel handelen en men kan hiervoor verantwoording afleggen.

Het opleidingsonderdeel sluit aan bij reeds verworven inzichten, vaardigheden en attitudes uit de twee eerste modeltrajecten.
Het sluit onder meer aan bij inhoudelijke aspecten van:
Modeltraject 2
Sociaal Werk
Sociale economie.
Het kan ondersteuning bieden aan de opleidingsonderdelen Stage 2 en Afstudeerproject in modeltraject 3 van beide opleidingen gericht op ecologie/duurzame ontwikkeling.

Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel omvat:
-Wat is ecologie/duurzame ontwikkeling?
Historisch/maatschappelijk kader van het denken rond ecologie/duurzame ontwikkeling als sociaal gebeuren.
- Wat is een sociaal probleem?
Toepassen van dit kader op de bovenstaande problematiek. Detecteren van consequenties.
- Wat zijn 'good practice voorbeelden'?
Ontwikkelen van een kritisch beoordelingsvermogen t.o.v. bestaande agogische praktijken.

Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel sluit aan bij reeds verworven inzichten, vaardigheden en attitudes uit de twee eerste modeltrajecten.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van dit opleidingsonderdeel:

Op niveau weten en inzien
De studenten:
- Beargumenteren inzichtelijk ecologie en duurzame ontwikkeling als sociaal probleem.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Bespreken kritisch geïnspireerd door bestaande good practice voorbeelden agogische acties betreffende ecologie en duurzame ontwikkeling;
- Implementeren op initieel professioneel niveau hun verworven competenties op het sociale probleem ecologie/duurzame ontwikkeling.

Op het niveau integreren
De studenten:
- Nemen een onderbouwd, agogisch verantwoord standpunt in t.a.v. de behandelde thema’s.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Alle materiaal is voorhanden in de bibliotheek;
Cursussen van voorgaande modeltrajecten;
Internet.

Studiekosten
Voor mogelijke kopieerkosten van teksten wordt de kostprijs beraamd op ongeveer 5 euro.

Studiebegeleiding
Monitoraat op afspraak.

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege;
Gastsprekers;
Beeldmateriaal.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Periodegebonden productevaluatie (op het einde van het semester) door middel van een mondelinge toelichting en bevraging op basis van een paper waarin een onderbouwd voorstel van agogische actie wordt beschreven.
De datum voor afgifte van het paper wordt doorgegeven bij aanvang van het opleidingsonderdeel (cfr. opdrachtformat).

Tweede zittijd
Voor de tweede zittijd gelden dezelfde evaluatiemodaliteiten. Op de feedback van de eerste zittijd kunnen de studenten tips doorkrijgen voor de herwerking van het paper.

OP-leden
Agnes Verbruggen (agnes.verbruggen@hogent.be)