ACTUELE METHODIEKEN IN HET WELZIJNSWERK
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijke advisering - afstudeerrichting: maatschappelijke advisering
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijk werk - afstudeerrichting: maatschappelijk werk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: personeelswerk - afstudeerrichting: personeelswerk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: sociaal cultureel werk - afstudeerrichting: sociaal-cultureel werk
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Maurice Walgraeve
Referentie SCSWKM03K00004
 
Trefwoorden
Actuele methodieken in het Welzijnswerk.

Doelstellingen
Met dit opleidingsonderdeel willen we inspelen op actuele thema’s binnen de Welzijnszorg. Het Welzijnswerk wordt sterk beïnvloed door maatschappelijke evoluties op verschillende vlakken (sociologisch, cultureel, politiek, juridisch,..). Er zijn steeds thema’s die op een bepaald moment actueel zijn en verder uitgediept moeten worden. Doorheen de verschillende opleidingsonderdelen gaan we in op de actualiteit. Toch is het niet steeds mogelijk om voldoende lang stil te staan bij recente ontwikkelingen. Met dit opleidingsonderdeel willen we een antwoord bieden op deze vraag vanuit het werkveld.

De werkwijze die in dit opleidingsonderdeel gehanteerd wordt is ‘Werken in interdisciplinaire teams’. Studenten komen in het werkveld – met name in de zorgsector en onderwijs – meestal terecht in multi- en interdisciplinaire teams. Efficiënt en cliëntgericht samenwerken zijn een vereiste voor goed functionerende teams. Dit opleidingsonderdeel stelt zich tot doel de studenten de nodige competenties – inzicht in verschillende disciplines, kunnen samenwerken en cliëntgerichtheid – te laten verwerven. Om deze doelstellingen te realiseren werken wij samen met verschillende departementen en opleidingen van de Hogeschool Gent.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-> Competenties gericht op professioneel handelen
Ortho
- Op planmatige wijze en in samenspraak met de cliënt en/of met andere hulpverleners het cyclische en regulatieve proces van het orthopedagogisch handelen vorm geven (indicatiesteller en handelingsplanner);
Sociaal Werk
- Geven op een methodische manier vorm aan de sociaal-agogische processen in hun taakgebieden.

-> Competenties gericht op professionele identiteit
Ortho
- Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen.
Sociaal Werk
- Dragen bij tot de profilering en ontwikkeling van de professionele identiteit.

-> Competenties gericht op communicatie
Ortho
- Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen.
Sociaal Werk
- Communiceren doelgericht in een context van grote diversiteit.

Algemene beroepsgerichte competentie
-> Teamgericht kunnen werken
Ortho
- Met anderen in een interdisciplinaire, interculturele, internationale beroepsomgeving samenwerken.
Sociaal Werk
- Profileren zich als constructief teamlid zowel als participant in een team dan als (bege)leider van een team. Dit geldt zowel binnen een eigen dienst als in samenwerkingverbanden met andere organisaties.

Algemene ( generieke) competentie
-> Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Ortho
- Op een correct wijze mondeling en schriftelijk communiceren met vertegenwoordigers van het eigen en andere beroepenveld en met significante anderen.
Sociaal Werk
- Bouwen een authentieke communicatieve relatie uit op maat van hun gesprekspartner (cliënten, medewerkers, externen, leidinggevenden…).

Vanuit vakspecifieke inhouden worden in dit opleidingsonderdeel bovenstaande eindcompetenties op toepassings- en integratieniveau ondersteund.
Dit opleidingsonderdeel wordt in modeltraject 3 van beide opleidingen gegeven zodat studenten tot een integratie kunnen komen van inhouden van verschillende opleidingsonderdelen uit:
Ortho en Sociaal Werk
Modeltraject 1 en 2
Agogische vaardigheden: communicatietechnieken, werken in en met groepen;
Hulpverleningstechnieken;
Pedagogische begeleiding;
Kennis van het werkveld en stage-ervaringen.

Het opleidingsonderdeel kan ondersteunend zijn naar de opleidingsonderdelen Stage 2 en Afstudeerproject in modeltraject 3.

Leerinhoud
Vervolmaken van vergadertechnieken;
Kennis en inzicht in takenpakket en visie van andere disciplines;
Leren opstellen van gemeenschappelijke zorgdoelen.

Begincompetenties
Afhankelijk van het gekozen actuele thema zal er gebruik kunnen gemaakt worden van de opgedane kennis en vaardigheden uit opleidingsonderdelen en stage-ervaringen uit vorige modeltrajecten van beide opleidingen. Zo wordt er gerefereerd naar:
Ortho en Sociaal Werk
Modeltraject 1 en 2
Agogische vaardigheden: communicatietechnieken, werken in en met groepen;
Hulpverleningstechnieken;
Pedagogische begeleiding;
Kennis van het werkveld en stage-ervaringen.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Profileren een essentieel inzicht in het werkterrein en de specifieke vaardigheden van de verschillende disciplines van het team;
- Analyseren grondig de hulpverleningssituatie, de aanmeldingsvraag en de behoefte aan behandeling en zorgverlening vanuit de eigen discipline.

Op het niveau toepassen en integreren
De studenten:
- Formuleren verantwoorde zorgdoelen die kunnen worden opgenomen in een realistisch interdisciplinair zorgenplan vanuit de eigen discipline;
- Communiceren duidelijk en efficiënt in teamoverleg;
- Hanteren op een constructieve wijze feedback (geven en krijgen) bij onduidelijkheden;
- Presenteren duidelijk en met zin voor toelichting een zorgplan.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Studentenhandleiding en casusmateriaal te raadplegen op Dokeos.
In de studentenhandleiding vindt de student de doelstellingen, de praktische regelingen, de verwachtingen en tips rond vergadertechnieken terug.

Studiekosten
Geen.

Studiebegeleiding
Elke projectgroep wordt gecoacht doorheen de samenkomsten door een lector. Deze stuurt de studenten zowel bij op vlak van vaardigheden als op vlak van kennis.
De studenten kunnen terecht bij hun coach.
Ook is er voor elke opleiding een verantwoordelijke aangeduid die specifieke knowhow vragen over hun discipline kan beantwoorden.

Onderwijsvormen
Projectgroep;
Casusgericht onderwijs.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
De evaluatie gebeurt op basis van twee pijlers.
Enerzijds is een er een productevaluatie.
De projectgroep stelt zijn zorgplan voor aan een juryteam in een presentatie.
De studenten worden beoordeeld zowel op hun mondelinge als schriftelijke presentatie. Het juryteam geeft gezamenlijk één punt voor het afgeleverde zorgplan.

Anderzijds is er een procesevaluatie die gebeurt aan de hand van een peer-assessment.
De studenten evalueren hierbij elkaar zowel taak- als procesgericht.

Voor beide evaluaties hanteert men een criterialijst ( cfr. studentenhandleiding).
Het punt van de productevaluatie wordt vermenigvuldigd met de indicator die de student krijgt uit het peer-assessment. Zo bekomt men per student een individuele score die hoger, gelijk of lager kan liggen dan het product van zijn groep, afhankelijk van de prestaties van die student binnen zijn projectgroep.

Tweede zittijd
Voor de tweede zittijd wordt de indicator uit het peer-assessment (procesevaluatie) behouden.
Men kan opnieuw een product indienen. De eindbeoordeling wordt berekend door vermenigvuldiging van de quotering op dit product met de indicator van het peer-assessment uit de eerste zittijd. Afspraken worden doorgegeven op het feedbackmoment van de eerste zittijd.

OP-leden
Titularis:
Maurice Walgraeve (maurice.walgraeve@hogent.be)
Betrokken lesgever:
Beatrice Zeltner (beatrice.zeltner@hogent.be)
Mogelijks worden nog andere lesgevers betrokken bij dit opleidingsonderdeel.