CREATIEF-AGOGISCH WERKEN
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijke advisering - afstudeerrichting: maatschappelijke advisering
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijk werk - afstudeerrichting: maatschappelijk werk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: personeelswerk - afstudeerrichting: personeelswerk
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: sociaal cultureel werk - afstudeerrichting: sociaal-cultureel werk
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Bart D'hauwe
Referentie SCSWKM03K00001
 
Trefwoorden
Creatief-agogisch werken.

Doelstellingen
Dit verbredend opleidingsonderdeel focust sterk op het concreet vormgeven van creatief-agogische sessies in het werkveld. Het accent ligt hier op probleemoplossende creativiteit.
Dit probleemoplossend vermogen is van cruciaal belang voor het zelfvertrouwen en dus voor de totale ontwikkeling van de persoonlijkheid. De student dient inzicht te verwerven in de effecten van doelbewust, procesmatig en systematisch werken vanuit creativiteit.
Vertrekkend vanuit de kernverlangens (cfr. hulpvraag) zullen de betrokken studenten uiteindelijk komen tot een creatief product rekeninghoudend met essentiële creatief-agogische principes.
Empowerment speelt hier als visie een grote rol.
Het product wordt gecreëerd en getoond vanuit een inclusief gedachtegoed (zie gedetailleerde opdrachtformat).

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

-> Competenties gericht op communicatie, muzische vaardigheden

Ortho: Beroepsspecifieke competenties
- Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen.
Deelcompetentie:
        - Op een creatieve en theoretisch onderbouwde manier muzische vaardigheden en methoden
        hanteren in de orthopedagogische hulpverlening.
- Organiseren en begeleiden van processen met betrekking tot het dagelijks leven.
Deelcompetentie:
        - Met aandacht voor de verschillende grondvormen, sociaal- en muzisch agogische
        vaardigheden en methoden hanteren in de verzorging, begeleiding en behandeling.
Sociaal Werk: Algemene beroepsgerichte competentie
- Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
Deelcompetentie:
        - Ontwikkelen en voeren oplossingsstrategieën uit.

-> Competenties gericht op professioneel handelen

Ortho: Algemene beroepsgerichte competentie
- Zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.
Deelcompetentie:
        - Op een inventieve wijze komen tot oplossingen van problemen via een systematische
        werkwijze gesteund op diverse theoretische kaders;
        - Vanuit een visie en theoretisch gekaderd methodisch handelen.
Sociaal Werk: Algemene (generieke) competenties
- Creativiteit.
Profileren een creatief denken dat gekenmerkt is door het kunnen hanteren van verschillende perspectieven zowel naar inzicht, visie als handelen. Zij weten dit creatief denken constructief en oplossingsgericht om te zetten in hun handelen.
Deelcompetentie:
        - Bedenken uiteenlopende oplossingen en toetsen oplossingen op hun waarde.
- Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken.
Deelcompetentie:
        - Leggen doelgericht contacten met collega’s, cliënten en externen.

Het vak creatief-agogisch werk krijgt zijn plaats in modeltraject 3 van beide opleidingen omdat op integratief niveau wordt gewerkt d.m.v beantwoorden van hulpvragen vanuit het werkveld.
Hierbij kunnen inhouden uit volgende opleidingsonderdelen ondersteunen:
Ortho
Modeltraject 1
Muzische vaardigheden 1 en 2.
Modeltraject 2
Werken in en met groepen 2.
Sociaal Werk
Modeltraject 1
Maatschappelijk Assistent in de Praktijk: Theoretische en praktische bouwstenen 1 en 2.
Modeltraject 2
Communicatie en interactie.

Dit opleidingsonderdeel kan ondersteuning bieden aan de opleidingsonderdelen Stage 2 en Afstudeerproject modeltraject 3 in beide opleidingen.

Leerinhoud
De inhoud focust sterk op:
Kracht van werken vanuit drama, spelagogiek, muziek en beweging, beeld in het werkveld;
Wat is probleemoplossende creativiteit?;
Empowerment versus creativiteit;
Creatief-agogisch werk versus creatieve therapie;
Inclusie versus creativiteit;
Creativiteitsstrategie van Disney;
Creatief-agogische principes toepassen in de praktijk;
Hulpvraag en kernverlangens detecteren;
Hoe werken via een creatief proces naar een creatief product toe?.

Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel sluit aan bij verworven kennis, inzichten en vaardigheden uit opleidingsonderdelen van:
Ortho
Modeltraject 1
Muzische vaardigheden 1 en 2.
Modeltraject 2
Werken in en met groepen 2.
Sociaal Werk
Modeltraject 1
Maatschappelijk Assistent in de Praktijk: Theoretische en praktische bouwstenen 1 en 2.
Modeltraject 2
Communicatie en interactie.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Linken correct creatief-agogische principes aan verworven achtergrondkaders.

Op het niveau toepassen en integreren
De studenten:
- Geven op initieel professioneel niveau vorm aan creatieve workshops vertrekkende vanuit de hulpvraag (kernverlangens) van een doelgroep of probleemstelling;
- Werken interdisciplinair samen in teamverband in functie van creatief-agogisch werk;
- Ontwikkelen met zin voor inventiviteit een creatief proces en creatief product;
- Geven helder eigen vernieuwende ideeën over de doelgroep of probleemstelling in een goed onderbouwd werkverslag weer.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus te verkrijgen bij de cursusdienst.

Studiekosten
Vervoersonkosten per student (afhankelijk van de specifieke locatie van het project): ongeveer 50 euro;
Syllabus: ongeveer 5 euro.
Totaal: ongeveer 55 euro.

Studiebegeleiding
Dokeos;
Individueel monitoraat op afspraak.

Onderwijsvormen
Theoretisch luik
Interactief hoorcollege.
De studenten krijgen theoretische kaders met betrekking tot creatief-agogisch werken.
Deze inzichten worden getoetst aan de praktijk.
Praktisch luik
Projectonderwijs in projectgroepen.
De studenten zetten effectief de stap naar de praktijk.
Via kleine projecten of één groot project worden de inzichten toegepast in het werkveld door het geven van creatief-agogische werksessies die uitmonden in een eindproduct.
Product en proces zijn evenwaardig en dienen bewust te worden benaderd.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
De evaluatie van het opleidingsonderdeel berust op:
- Peer-assessment en co-assessment (10% van de totaliteit van de beoordeling);
- Reflectieverslagen (25% van de totaliteit van de beoordeling);
- Permanente evaluatie zowel product- als procesgericht (65 % van de totaliteit van de beoordeling).

De evaluatiecriteria worden toegelicht bij aanvang van het opleidingsonderdeel (cfr. opdrachtformat).

Tweede zittijd
Er is mogelijkheid tot tweede zittijd.
De theoretische kaders worden hier verwerkt door middel van zelfstudie en getoetst in de praktijk door het geven van een identiek aantal creatief-agogische sessies als bij de eerste zittijd. Hierrond is overleg met de lesgevers op de feedback van de eerste zittijd.
De verwerking gebeurt op dezelfde wijze als bij de eerste zittijd (zie opdrachtenformat).
De evaluatie in de tweede zittijd is geënt op:
- een selfassessment verslag (10% van de totaliteit van de beoordeling);
- Reflectieverslagen (25% van de totaliteit van de beoordeling);
- Logboek (65% van de totaliteit van de beoordeling) met :
        - de uitgewerkte creatief-agogische sessies: motivatie, omschrijving doelgroep, tijdspanne,
        inhoud en verloop creatief-agogische sessies;
        - korte nabeschouwing per sessie;
        - optimalisatietips (+ argumentatie).

OP-leden