AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 108.0
Totale studietijd [D] 252.0
Studiepunten [E] 9
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine Lagae
Referentie SCORTH03A00019
 
Trefwoorden
Afstudeerproject.

Doelstellingen
In het werkveld zal de opvoeder-begeleider geconfronteerd worden met complexe situaties die hij zal moeten begeleiden. Studenten demonstreren via hun afstudeerproject de bekwaamheid om methodisch te handelen in complexe situaties die ze op stage 2 meemaken. Ze dienen hiervan schriftelijk verslag uit te brengen, mondeling te presenteren en te verdedigen. Daarbij tonen ze aan dat ze theorie beheersen en vanuit een professionele houding verworven kennis en inzichten toepassen. Het afstudeerproject zet studenten aan tot zelfstandig en planmatig integreren van theorie, vaardigheden en attitudes.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen.
Deelcompetenties:
        - Op een creatieve en theoretische onderbouwde manier muzische vaardigheden en methoden
        hanteren in de orthopedagogische hulpverlening;
        - Doelgericht communicatieve competenties hanteren in het professioneel handelen;
        - Voortdurend en systematisch reflecteren over de wijze waarop hij vanuit zijn eigenheid en in
        interactie met de anderen, gestalte geeft aan het professioneel functioneren.

- 2. Op planmatige wijze en in samenspraak met de cliënt en/of met andere hulpverleners het cyclische en regulatieve proces van het orthopedagogisch handelen vorm geven.
Deelcompetenties:
        - In de orthopedagogische praktijk het bijzondere van het gewone (h)erkennen;
        - Vanuit een multidimensioneel beeld een hulpvraag (in samenspraak met de cliënt)
        analyseren en vertalen in een hulpverleningsaanbod (indicatiesteller en handelingsplanner);

Algemene competenties
Algemene ( generieke) competenties
- 3. Informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken (Informatie verwerven en verwerken).
Deelcompetenties:
        - Relevante (nationale en internationale) informatie opzoeken, lokaliseren, analyseren,
        ordenen en synthetiseren;
        - Functioneel ICT-mogelijkheden hanteren;
        - Informatie kritisch en doelgericht verwerken en in zijn handelen integreren.

- 4. Inzichten toepassen van beschikbare (wetenschappelijke) theorieën, concepten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken uit de praktijk en een bijdrage leveren aan bepaalde facetten van het onderzoek (Wetenschappelijke toepassing).
Deelcompetenties:
        - Een eenvoudige probleemstelling opstellen, doelstellingen formuleren bij praktijkgericht
        onderzoek en een onderzoeksmethode bepalen vanuit relevante theoretische kaders;
        - Zelfstandig basistaken opnemen binnen een praktijkgericht onderzoek (zoals het afnemen
        van interviews, een beschrijvende analyse uitvoeren op basis van verkregen data,…);
        - Een tekst schrijven op basis van een aantal wetenschappelijke criteria waarbij er volgens de
        geëigende referentiesystemen wordt geciteerd en gerefereerd.

- 5. Op een correcte wijze mondeling en schriftelijk communiceren met vertegenwoordigers van het eigen en andere beroepenveld en met significante anderen (Beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken).
Deelcompetenties:
        - Meningen, ideeën en informatie duidelijk en in een correcte taal met gebruik van relevante
        vakterminologie expliciteren (mondeling en schriftelijk);
        - Communicatiemiddelen efficiënt en effectief aanwenden in functie van de doelstelling en het
        doelpubliek.

- 6. Inzicht hebben in de beperktheden van de eigen competenties en de bereidheid om deze bij te sturen (Een ingesteldheid tot levenslang leren).
Deelcompetenties:
        - Op basis van kritische reflectie de eigen kwaliteiten en beperktheden inzichtelijk
        identificeren;
        - Zelfstandig een leertraject uitwerken dat leidt tot verdieping en ontwikkeling van
        deskundigheid;
        - Kritisch reflecteren over het handelen en de eigen keuzes hierbinnen.

Dit opleidingsonderdeel sluit in modeltraject 3 nauw aan bij Stage 2 waar de studenten leren om het geheel van de inhouden aangereikt tijdens de opleiding te integreren in een praktijksituatie. Het onderwerp van het afstudeerproject is gelinkt aan een situatie op de stageplaats. Daarnaast maken ze gebruik van de inzichten opgedaan in het opleidingsonderdeel Inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek in de Orthopedagogiek modeltraject 3.

Leerinhoud
In een aantal introductielessen ter voorbereiding worden noodzakelijke vaardigheden o.a. onderzoeksvaardigheden toegepast op het afstudeerproject, ingeoefend.
Concreet gaat het ondermeer over:
- opstellen van een probleemstelling;
- maken van een plan afstudeerproject;
- bepalen van inhoud en opbouw van verschillende hoofdstukken.
De inhoud van het afstudeerproject (het onderwerp) wordt bepaald door de student zelf in overleg met de stageplaats en de promotor, conform de afspraken in de bundel afstudeerproject. De klemtoon verschilt naargelang het onderwerp, de doelgroep en de hulpverleningsvorm waar de student stage loopt.

Begincompetenties
Studenten moeten voldoende praktijkervaring hebben.
Studenten:
- verwierven het credit voor stage 1 en zijn ingeschreven voor stage 2;
- verwierven het credit voor stage 2 maar hebben nog geen credit voor het afstudeerproject.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau integreren
De studenten:
- Analyseren - op basis van kritisch theoretische inzichten, vaardigheden en attitudes - zelfstandig (maar in overleg met de cliënt, het cliëntsysteem, andere hulpverleners en de ruimere context) volgens stappenplan een voor de opleiding relevante probleemstelling binnen de praktijk;
- Voeren correct volgens de criteria van praktijkgericht onderzoek zijnde o.a. intersubjectiviteit, toetsbaarheid, bruikbaarheid de te volgen verschillende stappen uit m.n.:
        - opstellen probleemstelling;
        - formuleren doelstellingen;
        - ontwerpen van een plan;
        - selecteren van onderzoeksmethoden;
        - uitwerken van plan;
        - bijsturen;
        - rapporteren.
- Rapporteren op een correcte en voor het vakgebied geëigende wijze, zowel mondeling als schriftelijk, over het proces en het resultaat van bovenstaand project gebruikmakend van relevante informatie die kritisch is geanalyseerd en persoonlijk is verwerkt;
- Verantwoorden als ‘reflective practitioners’ belangrijke keuzes voor het afstudeerproject.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Bundel afstudeerproject;
Documenten rond het afstudeerproject zijn terug te vinden op Dokeos.

Studiekosten
De student staat zelf in voor de kosten die het uitwerken van het afstudeerproject met zich meebrengt. Omwille van de individuele en zelfstandige uitwerking door de student van het afstudeerproject is een exacte raming van de kosten onmogelijk.
Kosten voor de bundel afstudeerproject worden geraamd op ongeveer 5 euro.

Studiebegeleiding
De lectoren die de introductielessen geven ter voorbereiding van het afstudeerproject zijn aanspreekbaar tijdens de les of na afspraak (via email).
Er zijn drie contacten met de promotor. In onderling overleg kan extra coaching ter ondersteuning ingelegd worden. Na overleg met de promotor is er mogelijkheid tot individuele consultatie van een (praktijk)lector met een specifieke deskundigheid.

Onderwijsvormen
In het afstudeerproject worden verschillende competenties geïntegreerd, wat betekent dat gevarieerde werkvormen worden gebruikt, zoals:
Interactieve hoorcolleges;
Individuele en groepsoefeningen met klassikale bespreking;
Casuïstiek;
Individuele coaching bij de promotor;
(Begeleid) Zelfstandig leren.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
De beoordeling omvat het schriftelijk werkstuk en de mondelinge verdediging. De student vult een zelfevaluatie in. Tijdens de verdediging stelt de student zijn afstudeerproject kernachtig voor, licht hij zijn zelfevaluatie toe en beantwoordt hij de vragen die door de lezer en de promotor gesteld worden. De lezer geeft een advies en de promotor beoordeelt. Het geheel staat op 20 punten.
In de bundel en tijdens de lessen zullen de criteria, afspraken, etc. met betrekking tot de evaluatie worden toegelicht.
Wie niet of laattijdig indient voor de eerste zittijd wordt automatisch doorverwezen naar de tweede zittijd.

Tweede zittijd
Indien de student niet geslaagd is in de eerste zittijd, geeft de promotor schriftelijke feedback waarmee de student zelfstandig aan de slag kan voor de tweede zittijd.

OP-leden
Verschillende lectoren en praktijklectoren zijn promotor.