STAGE 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 456.0
Totale studietijd [D] 588.0
Studiepunten [E] 21
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patrick Pevenage
Referentie SCORTH03A00018
 
Trefwoorden
Stage 2.

Doelstellingen
Stages nemen een centrale plaats in binnen de opleiding professionele Bachelor in de Orthopedagogie. Ze hebben tot algemeen doel de beroepsbekwaamheid en beroepsidentiteit van studenten als toekomstig opvoeder-begeleider te ontwikkelen. Er wordt beoogd dat de studenten functioneren op een initieel professioneel niveau in een authentieke werksituatie. Ze moeten inzetbaar zijn in het ruime orthopedagogische werkveld.

Stage 2 heeft een verdiepend en verbredend karakter. Het is een grondige kennismaking met de praktijk in al zijn facetten. De studenten passen het geheel van inhouden aangereikt tijdens opleiding toe in een authentieke praktijksituatie.

Er wordt vooropgesteld dat de student leer- en werkinzichten opdoet uit reëel ervaren praktijksituaties, dat de student komt tot een grondige integratie van deze inzichten met de reeds verworven theoretische kennis en dat de student de een eigen beroepsidentiteit verdiept en uitbouwt. Dit wordt gerealiseerd door het zelfstandig verrichten van deeltaken en opdrachten. Het geheel wordt ondersteund door supervisie vanuit de opleiding.
Door confrontatie tussen praktijkervaringen en theoretische inzichten streven we naar een inzicht in en integratie van de (wederzijdse) link tussen theorie en praktijk.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Op planmatige wijze en in samenspraak met de cliënt en/of met andere hulpverleners het cyclische en regulatieve proces van het orthopedagogisch handelen vorm geven (indicatiesteller en handelingsplanner);

-2. Vanuit een professionele houding een antwoord op maat geven, verbaal en non-verbaal, aan de hulpvragen van de cliënt (psychosociaal begeleider);

-3. Organiseren en begeleiden van processen (verzorging, begeleiding en behandeling) m.b.t. het dagelijks leven;

-4. Op een pedagogisch doordachte wijze cliënten begeleiden in hun levensloop (pedagogische begeleider).

Algemene competenties
Algemene beroepsgerichte competentie
-5. Met anderen in een interdisciplinaire, interculturele, internationale beroepsomgeving samenwerken (Teamgericht werken).

Algemene ( generieke) competenties
-6. Correct en gediversifieerd redeneren (Denk- en redeneervaardigheid);

-7. Kritisch reflecteren op het functioneren (Kritisch reflecteren);

-8. Uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken op verschillende niveaus en in verschillende contexten.
Deelcompetenties:
        - Inzicht verwerven in de waarde van kwaliteitszorg voor een organisatie en er een bijdrage
        kunnen aan leveren;
        - Leidinggevende competenties en vaardigheden integreren in het handelen binnen
        verschillende contexten.

-9. Inzicht hebben in de beperktheden van de eigen competenties en de bereidheid om deze bij te sturen (Ingesteldheid tot levenslang leren).

Het opleidingsonderdeel Stage 2 situeert zich in modeltraject 3 van de opleiding.
Stage 2 bouwt verder op de gehele kennis, vaardigheden en attitudes die werden ontwikkeld in de opleidingsonderdelen van de volledige opleiding. We wensen hier echter specifiek Stage 1 te vermelden, die een rechtstreekse voorbereiding is op Stage 2.
Stage 2 sluit nauw aan bij het opleidingsonderdeel Afstudeerproject dat plaatsvindt in hetzelfde semester. Het onderwerp van het afstudeerproject is gelinkt aan een situatie op de stageplaats. In beide opleidingsonderdelen nemen de confrontatie tussen en de integratie van theorie en praktijk een belangrijke plaats in.

Leerinhoud
Inoefenen en integreren van de verschillende inzichten, vaardigheden en attitudes die eigen zijn aan het beroepsprofiel van de opvoeder-begeleider.
Volgende beroepsrollen komen aan bod:
        - indicatiesteller en handelingsplanner;
        - psychosociaal begeleider;
        - organisator en ondersteuner van processen in het dagelijkse leven;
        - ontwikkelaar van netwerken;
        - pedagogisch begeleider;
        - preventiewerker.
De klemtonen verschillen naargelang de sector en doelgroep waar de student stage loopt.

Begincompetenties
De student beschikt over de competenties ontwikkeld in het gehele opleidingprogramma.
Men moet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel Stage 1 wil men aanvangen met Stage 2.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Kenschetsen inzichtelijk volgende aspecten van de stageplaats: de context, de visie, de doelstellingen, de doelgroep, de werkmiddelen/methoden;
- Situeren correct de stageplaats binnen het werkveld;
- Benoemen inzichtelijk aspecten van zelfkennis die relevant zijn voor de beroepsuitoefening, voor de verdieping van kennis- en inzichtitems met betrekking tot stageplaats en voor de eigen werkstijl.

- Op het niveau toepassen
De studenten:
- Hanteren aangestuurd door de eigen werkstijl (orthoped-) agogische grondvormen;
- Voeren volgens een adequate planning correct eenvoudige werkzaamheden op de stageplaats uit alsook stage-opdrachten uitgaande van de opleiding;
- Stemmen met zin voor een optimale tijdsbesteding het geheel van werkzaamheden op de werkvloer en daarbuiten (bijv. supervisie) op elkaar af;
- Communiceren vaardig en accuraat zowel op de stageplaats ten aanzien van cliënt (systeem), mentor en team als binnen de opleiding ten aanzien van begeleider en mede-supervisanten.

- Op het niveau integreren
De studenten:
- Demonstreren een professionele werkstijl - doelgericht, procesmatig en bewust handelen - met de nodige flexibiliteit binnen de context van een team;
- Vertonen een zelfsturende en actieve houding met zin voor verantwoordelijkheid wat betreft het eigen functioneren, de toegewezen taken op stage en het actief opzoeken van nieuwe leersituaties en leermogelijkheden;
- Reflecteren kritisch constructief op het eigen handelen, op de werking van de stageorganisatie en - waar nodig - wordt het handelen bijgestuurd.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Stageleidraad voor Stage 1 & Stage 2 (versie voor de student); eenzelfde bundel voor beide stages;
Ondersteunende documenten op Dokeos;
De studenten dienen op zelfstandige basis bijkomende informatie op te zoeken in functie van de specifieke stage (literatuur, internet,…).

Studiekosten
Stageleidraad voor Stage 1 & Stage 2 (versie voor student); eenzelfde bundel voor beide stages.
Een beperkte kost voor het volbrengen van de stage-opdrachten (neerslag in de stagemap).
Verplaatsings- en andere kosten zijn voor rekening van de student.
Buitenlandse stages kunnen eventueel aanspraak maken op een stagebeurs.

Studiebegeleiding
In principe loopt de student stage op dezelfde plaats als tijdens Stage 1. Indien dit niet het geval zou zijn, wordt de student door de stagecoördinatoren ondersteund bij het vinden van een andere geschikte stageplaats.

Doorheen de stage wordt de student vanuit de opleiding ondersteund door de aan hem/haar toegewezen stagebegeleider. Deze begeleidt de student tijdens supervisies (individueel en in groep), geeft feedback op de reflectieverslagen en stage-opdrachten. Elke student moet een welbepaald pakket aan supervisie-uren volgen. Indien nodig –volgens student of begeleider- kunnen extra supervisies ingelast worden.
De student wordt vanuit het werkveld ondersteund door de stagementor.
De stagecoördinatoren kunnen in principe nog in tweede instantie betrokken worden namelijk wanneer de student, stagementor of stagebegeleider dat nodig achten om te komen tot oplossingen voor ernstige of aanhoudende problemen.

Voor meer informatie over de concrete inhoud en vorm van de studiebegeleiding verwijzen we naar de stageleidraad.

Onderwijsvormen
Stage op de werkvloer en supervisie vanuit de opleiding.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
De stagebegeleider beoordeelt de competenties van de student op basis van een evaluatiegesprek halverwege en op het einde van de stage, aangevuld met informatie uit de supervisies en met het ETOS-dossier.
Voor buitenlandse stages worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Tweede zittijd
De behaalde beoordeling voor Stage 2 in de eerste zittijd blijft geldig voor de tweede examenperiode/tweede zittijd.

OP-leden
Stagecoördinatoren:
Patrick Pevenage ( partick.pevenage@hogent.be)
Wibrich Bruyninckx ( wibrich.bruyninckx@hogent.be)
Hilde Vermeir ( hilde.vermeir@hogent.be)
Het voltallige team van stagebegeleiders.