BIJZONDERE VRAAGSTUKKEN UIT DE ORTHOPEDAGOGIEK
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 80.0
Totale studietijd [D] 168.0
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stijn Vandevelde
Referentie SCORTH03A00017
 
Trefwoorden
Bijzondere vraagstukken uit de Orthopedagogiek.

Doelstellingen
Als toekomstige opvoeder-begeleider wordt men vaak geconfronteerd met ortho(ped)agogische probleemsituaties. Het is dan ook van groot belang dat men vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken tot een geïntegreerde oplossing kan komen. Het opleidingsonderdeel maakt deel uit van modeltraject 3. De student kan op deze wijze gebruik maken van eerder verworven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. Hij toont aan in nauwe samenwerking met een groep medestudenten een multidisciplinair vraagstuk te kunnen omzetten tot een krachtig project op basis van verricht praktijkonderzoek en studie.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Algemene competenties
Algemene beroepsgerichte competentie
-1. Zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën (Oplossingsgericht werken).
Deelcompetenties:
        - Onderscheiden van hoofd- en bijzaken, en aangrijpingspunten identificeren om complexe
        probleemsituaties op te lossen;
        - Op een inventieve wijze komen tot oplossingen van problemen via een systematische
        werkwijze gesteund op diverse theoretische kaders;
        - Vanuit een visie en theoretisch gekaderd, methodisch handelen.

Algemene (generieke) competenties
-2. Inzichten toepassen van beschikbare (wetenschappelijke) theorieën, concepten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken uit de praktijk en een bijdrage leveren aan bepaalde facetten van het onderzoek.
Deelcompetenties:
        - Een eenvoudige probleemstelling opstellen, doelstellingen formuleren bij praktijkgericht
        onderzoek en een onderzoeksmethode bepalen vanuit relevante theoretische kaders;
        - Zelfstandig basistaken opnemen binnen een praktijkgericht onderzoek (zoals het afnemen
        van interviews, een beschrijvende analyse uitvoeren op basis van verkregen data,…);
        - Een tekst schrijven op basis van een aantal wetenschappelijke criteria waarbij er volgens de
        geëigende referentiesystemen wordt geciteerd en gerefereerd.

-3. Vanuit een betrokkenheid projectmatig en methodisch op een creatieve en divergente wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk.
Deelcompetenties:
        - Analyseren van een nieuw (niet eerder behandeld) probleem aan de hand van theoretische
        ondersteunende methoden;
        - Een stappenplan ontwikkelen tot het genereren van een creatieve oplossing welke voldoet
        aan de kwaliteitscriteria.

-4. Inzicht hebben in interculturele samenlevingsaspecten binnen een Europese en internationale context (internationale gerichtheid).
Deelcompetenties:
        - Zich bewust zijn van de eigen cultuur in het contact met andere culturen en zich op gepaste
        wijze informeren over de andere culturen;
        - Op een professionele en respectvolle wijze omgaan met cultuurverschillen en deze op een
        actieve manier integreren in zijn professioneel handelen.

Leerinhoud
De studenten krijgen een probleemstelling die ze:
- op methodisch verantwoorde wijze;
- wetenschappelijk onderbouwd;
- en vanuit een internationale dimensie (aan de hand van buitenlandse reis);
- uitwerken in kleine groepen.
De probleemstelling kan geformuleerd zijn door een vertegenwoordiger van het werkveld of door de opleiding.

Begincompetenties
De studenten kunnen gebruik maken van kennis, vaardigheden en attitudes verworven in eerder gevolgde opleidingsonderdelen uit modeltraject 2 en modeltraject 3. Dit opleidingsonderdeel sluit ook aan bij het opleidingsonderdeel Inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek in de Orthopedagogiek modeltraject 3.

Eindcompetenties
De eindcompetenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties:

Op het niveau integreren
De studenten:
- Analyseren vanuit een professionele ingesteldheid een ortho(ped)agogische probleemstelling/situatie vanuit verschillende perspectieven (belang van interdisciplinariteit);
- Hanteren effectieve en efficiënte strategieën ter oplossing van de gestelde probleemstelling door middel van methodisch handelen;
- Kaderen de probleemstelling binnen een internationaal perspectief.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Opdrachtformat waarin de werkwijze gefaseerd wordt toegelicht.

Studiekosten
Opdrachtformat: de kostprijs wordt geraamd op ongeveer 10 euro.
Buitenlandse reis: ongeveer 150 euro. Dit bedrag kan variëren o.b.v. de bestemming.

Studiebegeleiding
Tijdens het project is er coaching voorzien.

Onderwijsvormen
Integratief projectgestuurd onderwijs in groepen;
Verplichte coaching op vastgelegde tijdstippen;
Presentatie door de studenten.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
De evaluatie omvat:
-evaluatie van het product cfr Leerinhoud: opdracht ‘Probleemstelling’ (70%);
-evaluatie van het proces (permanente evaluatie en peer-assessment) (30%);
De evaluatiecriteria worden aan de studenten doorgegeven en toegelicht bij aanvang van het opleidingsonderdeel (cfr. opdrachtformat). Afwezigheid tijdens coaching wordt in rekening genomen in de evaluatie.

Participatie aan de buitenlandse reis is verplicht. Bij gewettigde afwezigheid wordt een vervangtaak voorzien.
Voor studenten met een geïndividualiseerd leertraject is er overleg in verband met de participatie aan de buitenlandse reis. Indien niet mogelijk, wegens leertraject, wordt een vervangtaak voorzien.
Er is geen deelvrijstelling mogelijk voor de tweede zittijd.

Tweede zittijd
In de tweede zittijd wordt een gelijkwaardige opdracht (100%) voorzien. Het opdrachtformat van deze vervangopdracht moet afgehaald worden op het feedbackmoment van de eerste zittijd.

OP-leden
Stijn Vandevelde (stijn.vandevelde@hogent.be);
Joan Lesseliers (joan.lesseliers@hogent.be);
Marie-Anne Staessens (marieanne.staessens@hogent.be);
Iris De Groote (iris.degroote@hogent.be);
Mieke Gesquiere (mieke.gesquiere@hogent.be).