SOCIAAL RECHT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 18.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stijn Martini
Referentie SCORTH03A00012
 
Trefwoorden
Sociaal recht.

Doelstellingen
De toekomstige opvoeder-begeleider heeft zicht op hulp- en dienstverlening in het werkveld en op de financiële en materiële ondersteuning van de verschillende doelgroepen. Als startklare competente professionele kracht kent een Bachelor in de Orthopedagogie de diverse sociaalrechtelijke voorzieningen en hun structuur zodat relaties kunnen gelegd worden tussen de cliënt en de sociale en financiële voordelen waarop die cliënt beroep kan doen. Bovendien zijn de regels van het Arbeidsrecht en het Sociale Zekerheidsrecht van toepassing op de eigen situatie van de opvoeder-begeleider als werknemer en ondersteunen ze in de eigen persoonlijkheidsontwikkeling.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
- 1. Vanuit een professionele houding een antwoord op maat geven, verbaal en non-verbaal, aan de hulpvragen van de cliënt.
Deelcompetenties:
        - Op een professionele manier een begeleidingsrelatie uitbouwen, binnen de context van het
        dagelijkse leven;
        - Onderbouwde keuzes met betrekking tot het vraaggestuurde inzetten van dienst- en
        hulpverlening kunnen maken;
        - De belangen en de rechten, in samenspraak met de cliënt, behartigen en ondersteunen.

Algemene competenties
Algemene beroepsgerichte competentie
- 2. Zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën (Oplossingsgericht werken).
Deelcompetenties:
        - Onderscheiden van hoofd- en bijzaken en aangrijpingspunten identificeren om complexe
        probleemsituaties op te lossen.

Algemene (generieke) competentie
- 3. Informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken (Informatie verwerven en verwerken).
Deelcompetenties:
        - Relevante (nationaal en internationaal) informatie opzoeken, lokaliseren, analyseren,
        ordenen en synthetiseren;
        - Functioneel ICT- mogelijkheden hanteren;
        - Informatie kritisch en doelgericht verwerven en in zijn handelen integreren.

Dit opleidingsonderdeel steunt op kennis, inzichten, competenties met betrekking tot juridische inhouden verworven in modeltraject 1 en modeltraject 2 en is aanvullend naar andere opleidingsonderdelen in modeltraject 3.

Leerinhoud
Dit opleidingsonderdeel wil studenten kennis en inzichten bezorgen in belangrijke gebieden van de sociale wetgeving.
Het gebruikte handboek bevat twee luiken:
- het Arbeidsrecht met de nadruk op het sociaal overleg, de arbeidsovereenkomst en arbeidswet;
- het Sociale Zekerheidsrecht waarin een aantal belangrijke sectoren worden toegelicht.
Tenslotte wordt ruime aandacht besteed aan de residuaire regelingen.
De leerinhoud wordt aangepast aan de evoluties in de sociale wetgeving.

Begincompetenties
Studenten moeten beschikken over basisinzichten en basisvaardigheden verworven in het opleidingsonderdeel Recht in modeltraject 1.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Duiden correct - op basis van theoretische kaders - problemen met betrekking tot de materiële en financiële ondersteuning van de doelgroep;
- Profileren inzicht in arbeidsverhoudingen en vormen van sociaal overleg.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Hanteren op correcte wijze de sociale wetgeving;
- Brengen concreet, gestructureerd en duidelijk sociaalrechtelijke informatie over;
- Stellen inzichtelijke oplossingen bij praktische oefeningen voor op basis van de theoretische kaders uit dit opleidingsonderdeel.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek: Praktijk van het sociaal recht. (2007). Reeks Praktisch Recht. F. D’Hertefelt, L. Laurysens, B. De Klerck, D.V.R. Verhaeghe. 34ste editie;
Het handboek wordt aangevuld met een bondige syllabus;
Het handboek is samengesteld uit praktische oefeningen in aansluiting op of als voorbereiding tot de leerstof;
Het benutten van internet als juridische informatiebron.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd voor:
- het handboek op ongeveer 19 euro;
- de syllabus op ongeveer 1 euro.
Totale kostprijs: ongeveer 20 euro.

Studiebegeleiding
Alle opdrachten worden klassikaal besproken en er wordt geregeld feedback gegeven ter ondersteuning van het leerproces.
De taak van de leerkracht gaat van sturend tot begeleidend.

Onderwijsvormen
Interactieve hoorcolleges met:
- praktische oefeningen;
- concrete gevallenstudies.
ICT als belangrijk hulpmiddel;
Groepswerk voor juridische opdrachten;
Zelfstandige verwerking van sociaalrechtelijke informatie.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Het schriftelijk examen is een open boek examen bestaande uit meerkeuzevragen, gesloten en halfopen vragen. Het examen draagt 100% van de punten.

Tweede zittijd
In de tweede zittijd wordt een gelijkaardig schriftelijk examen afgenomen dat ook 100% van de punten draagt.

OP-leden
Stijn Martini (stijn.martini@hogent.be)