SOCIAL PROFIT MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 18.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Claudia Claes
Referentie SCORTH03A00011
 
Trefwoorden
Social profit management

Doelstellingen
Het handelen van de gespecialiseerde opvoeder-begeleider vertrekt steeds vanuit de context van een organisatie. Een organisatie dient op een dergelijke wijze georganiseerd te worden dat ze optimale structuren omvat om haar doelstelling te bereiken. De gespecialiseerde opvoeder-begeleider heeft hierbij niet louter een verantwoordelijkheid naar het beleid, maar kan tevens deel uitmaken van het beleid. In dit opleidingsonderdeel worden de beleidsmogelijkheden in een welzijnsorganisatie behandeld. De studie ervan is belangrijk voor het begrijpen van beleidsbeslissingen, het adviseren van beleidsmakers en het opstellen van een beleid in een welzijnsorganisatie.

De orthoagogische sector wordt de laatste jaren geconfronteerd met nieuwe tendensen die het beheer en beleid van organisaties voor fundamentele uitdagingen plaatst: vraaggestuurde zorg, kwaliteitsdecreet, inspraak en participatie, maatschappelijke legitimering, besparing op het overheidsbudget e.d. zijn maar enkele elementen in de actuele ontwikkelingen.
Om een effectief antwoord te bieden en mogelijks te anticiperen op deze uitdagingen, dienen verantwoordelijken van welzijnsvoorzieningen een grondige kennis en inzicht te bezitten over enerzijds de huidige reglementering, maar anderzijds ook over de mechanismen die in de toekomst een rol zullen spelen.
Afgestudeerden uit de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie zijn potentieel de beleidsverantwoordelijken die gaan meekijken in de toekomst.
Het is de bedoeling van deze cursus inzicht te verwerven in belangrijke processen rond organisaties en organisatie-ontwikkeling.

Dit opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit een kritische orthopedagogische invalshoek, een pluralistische houding en de solidariteitsgedachte, maatschappelijke systemen en het beleid sensibiliseren om de belangen van de personen met ondersteuningsbehoefte te behartigen;

-2. Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen;

-3. Organiseren en begeleiden van processen ( verzorging, begeleiding en behandeling) m.b.t. het dagelijks leven.

Algemene competenties
Algemene (generieke) competenties
-4. Uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken op verschillende niveaus en in verschillende contexten.
Deelcompetenties:
        - Inzicht verwerven in de beheerstaken en de verantwoordelijkheid op financieel,
        administratief vlak en op vlak van personeelsplanning en dienstverlening;
        - Inzicht verwerven in de waarde van kwaliteitszorg voor een organisatie en er een bijdrage
        kunnen aan leveren;
        - Leidinggevende competenties en vaardigheden integreren in het handelen binnen
        verschillende contexten.

-5. Op een correcte wijze mondeling en schriftelijk communiceren met vertegenwoordigers van het eigen en andere beroepenveld en met significante anderen (Beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken).
Deelcompetenties:
        - Meningen, ideeën en informatie duidelijk en in een correcte taal, met gebruik van relevante
        vakterminologie expliciteren (mondeling en schriftelijk);
        - Communicatiemiddelen efficiënt en effectief aanwenden in functie van de doelstelling en het
        doelpubliek.

Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij de opleidingsonderdelen uit modeltraject 1 en modeltraject 2. Management staat immers niet op zich, maar vereist een integratie van alle kennis, vaardigheden en attitudes die van een gespecialiseerd opvoeder-begeleider verwacht worden. Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met een aantal concepten die te maken hebben met het beheer en beleid van organisaties in de orthoagogische sector en laat de studenten de reeds verworven vakinhouden uit het totaal van de opleiding integreren in een beleidsgericht kader.

Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel omvat:
De structuur en de organisatie van welzijnsorganisaties in het algemeen;
De vereniging zonder winstoogmerk;
Kwaliteitszorg in de welzijnssector;
De cultuur in welzijnsorganisaties;
Personeelsbeleid en -management;
Financieel beleid;
Actuele ontwikkelingen voorgesteld die naar de toekomst hun rol zullen spelen bij het beheer en beleid van welzijnsorganisaties.

Begincompetenties
De studenten kennen reeds begrippen en visies zoals behandeld in de opleidingsonderdelen Orthopedagogiek 1 en 2, Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2 uit modeltraject 1 en het opleidingsonderdeel Aspecten van het professioneel functioneren uit modeltraject 2.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ' doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Analyseren kritisch een welzijnsorganisatie;
- Beschrijven correct de concepten met betrekking tot kwaliteitszorg en in relatie tot de grondgedachte m.b.t. kwaliteitszorg;
- Duiden met oog voor de organisatiecontext en hierbij de nodige zin voor flexibiliteit verschillende aspecten van beleid en management.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Beoordelen correct op basis van kritische analyse het beleid van een organisatie.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
De syllabus zal beschikbaar zijn via de cursusdienst;
Handboek: Cuyvers, G., Mertens, J. (2000). Organisatiekunde. Praktijktheorie voor non-profit-organisaties. Leuven: Wolters Plantyn.
De student dient ondersteunend gebruik te maken van het internet;
De oefeningen zullen tevens via Dokeos verspreid worden.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 10 euro.
Handboek: de kostprijs wordt geraamd op 30,44 euro.

Studiebegeleiding
Oefeningen (+ verbetering/feedback) tijdens de lessen;
Mogelijkheid tot individuele consultatie lector;
Coaching bij opdrachten.

Onderwijsvormen
Overdracht - hoorcollege;
Hoorcollege met visualisering;
Geleide opdrachten bij lezing;
Casusbespreking;
Simulatie-oefeningen.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Schriftelijk examen op het einde van het semester door middel van:
- gesloten vragen;
- open vragen.
Het examen richt zich op de volledige leerinhoud van dit opleidingsonderdeel.
Het aantal vragen wordt bepaald met zorg naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringtijd.

Tweede zittijd
In tweede zittijd wordt er een gelijkaardig schriftelijk examen voorzien met betrekking tot de volledige leerstof van dit opleidingsonderdeel.

OP-leden