KINDEREN EN JONGEREN MET GEDRAGS-, EMOTIONELE EN OF PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 2e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Goedele De Nil
Referentie SCORTH02K00003
 
Trefwoorden
Kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele- en/of psychosociale problemen.

Doelstellingen
In dit opleidingsonderdeel beogen we studenten verdiepende kennis en inzicht te geven met betrekking tot de doelgroep kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele- en psychosociale problemen. Het beoogt de studenten kennis te laten maken met de beeldvorming, hulpvragen, organisatie van behandeling en begeleiding, juridische achtergronden, beleid en hulpverleningsmodellen bij de besproken doelgroepen. Daarnaast wil het de studenten ook bewust maken van specifieke aandachtspunten aangaande de begeleiding en behandeling van deze cliënten.
De keuze voor dit opleidingsonderdeel kan aansluiten bij de doelgroep van de stage. Het opleidingsonderdeel ondersteunt de eventuele integratie van de behandelde inhouden in stage-ervaringen en in het toekomstig professioneel handelen in het werkveld.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit een professionele houding een antwoord op maat geven, verbaal en non-verbaal, aan de hulpvraag van de cliënt.
Deelcompetentie:
        - Onderbouwde keuzes m.b.t. het vraaggestuurd inzetten van dienst- en hulpverlening kunnen
        maken.

-2. Organiseren en begeleiden van processen (verzorging, begeleiding en behandeling) m.b.t. het dagelijkse leven.
Deelcompetentie:
        - Ontwikkelen, ondersteunen en/of verbreden van competenties m.b.t. zelfzorg, wonen, sociale
        vaardigheden, maatschappelijke redzaamheid, zelfbepaling, gezondheid en veiligheid, leren,
        vrije tijd en werken.

Algemene competentie
Algemene ( generieke) competentie
-3. Vanuit een betrokkenheid, projectmatig en methodisch op een creatieve en divergente wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk.

Bovenstaande eindcompetenties worden in dit opleidingsonderdeel ondersteund in al hun aspecten ( kennis/ inzicht, vaardigheden, attitude/houding).
Er kan voor dit opleidingsonderdeel gekozen worden in modeltraject 2 of in modeltraject 3 (keuzelijst 1). Het kan een voorbereiding betekenen op de stages. Het sluit aan bij inhouden uit de opleidingsonderdelen Orthopedagogiek 1 en/of Orthopedagogiek 2 (modeltraject 1) en biedt de studenten mogelijke ankerpunten om de stages aan te vatten.

Leerinhoud
We willen studenten aangrijpingspunten bieden zowel bij het begeleiden van kinderen en jongeren met gedrags-, emotionele- en/of psychosociale problemen als bij de begeleiding van hun context.
Volgende inhouden kunnen hierbij aan bod komen:

Beleid rond de besproken specifieke doelgroep;

Theoretische kaders
- Terminologie;
- Evoluties in de visie op, zorg voor en begeleiding van de besproken doelgroepen;
- Beeldvorming;
- Communicatietheorieën.

Methodieken
Volgende mogelijke methodieken worden aangebracht en/of verdiept:
- Family’s First;
- Competentievergroting;
- Sociale vaardigheden;
- Ervaringsleren;
- Open verslaggeving;
- e.a.

Begincompetenties
De studenten kunnen gebruik maken van de inhouden van:
Modeltraject 1
Orthopedagogiek 1;
Orthopedagogiek 2.
Modeltraject 2
Orthopedagogische methoden en interventies.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsprofiel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Omschrijven op correcte en kritische wijze de juridische positie, het beleid, de hulpvragen en de gehanteerde hulpverleningsmodellen m.b.t. de besproken bijzondere doelgroepen;
- Bespreken op kritische wijze belangrijke evoluties in de zorg voor en begeleiding van de besproken doelgroepen, met aandacht voor hedendaagse tendensen als zelfbepaling en vraaggestuurd / vraaggericht werken.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Vormen zich op systematische wijze en – indien relevant en mogelijk – door gebruik te maken van aangepaste instrumenten een beeld over de hulpvragen en mogelijke aangrijpingspunten voor behandeling (voor zover haalbaar) in samenspraak met de cliënt;
- Hanteren correct de aangebrachte methodieken bij concrete casussen en/of andere vraagstukken betreffende één van de besproken doelgroepen (mogelijks in functie van de eigen stage).

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Een bundel met o.a. illustratief tekstmateriaal;
Casusmateriaal (bijvoorbeeld video, uitgeschreven gevalsstudies, etc.);
Aanvullend materiaal kan aangeboden worden via Dokeos;
Eigen bijdrage en resultaten van groepsopdrachten.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 25 euro.

Studiebegeleiding
De lector biedt begeleiding tijdens de lessen en werkcolleges.
Daarnaast is de lector bereikbaar na afspraak.
Contactgegevens: zie item OP-leden.

Onderwijsvormen
Aangepast aan de inhouden en competenties kunnen verschillende onderwijsvormen gehanteerd worden.
Theoretische lessen:
(Interactieve) Hoorcolleges;
Discussie;
Persoonlijke bijdragen;
Verwerking tekstmateriaal.
Werkcolleges:
Toepassingen;
Begeleide oefeningen;
Casusbeprekingen;
Groepsopdrachten.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Schriftelijk examen met kennis-, inzicht- en toepassingsvragen.
Het examen richt zich op de volledige leerinhoud van dit opleidingsonderdeel. Het aantal vragen wordt bepaald met zorg naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringtijd.

Tweede zittijd
In tweede zittijd wordt een gelijkaardig schriftelijk examen voorzien.

OP-leden
Goedele De Nil (goedele.denil@hogent.be)