PERSONEN MET EEN SENSORIňLE EN OF FYSIEKE BEPERKING
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 2e ba Orthopedagogie
Keuzelijst 3e ba Orthopedagogie
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Leen Poppe
Referentie SCORTH02K00002
 
Trefwoorden
Personen met een sensoriële - en/of fysieke beperking.

Doelstellingen
Er bestaat een grote verscheidenheid in de groepen van personen met een handicap. Een kwaliteitsvolle hulpverlening van elk van deze groepen vereist een heel specifieke verzameling van kennis en vaardigheden. Een professionele bachelor die voorbereid wil zijn om in de verschillende gebieden van het werkveld op een professionele manier te kunnen werken, dient over een diepgaande kennis te beschikken over drie belangrijke doelgroepen van personen met een handicap: mensen met visuele-, auditieve- en/of fysieke beperking. Ook personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) zullen aan bod komen in dit opleidingsonderdeel. Het beoogt de studenten kennis te laten maken met de beeldvorming, hulpvragen, organisatie van behandeling en begeleiding, juridische achtergronden en beleid bij de besproken doelgroepen. De keuze voor dit opleidingsonderdeel kan aansluiten bij de doelgroep van de stage. Het opleidingsonderdeel ondersteunt de eventuele integratie van de behandelde inhouden in stage-ervaringen en in het toekomstig professioneel handelen in het werkveld.

Dit opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit een professionele houding een antwoord op maat geven, verbaal en non-verbaal, aan de hulpvraag van de cliënt.
Deelcompetentie:
        - Onderbouwde keuzes m.b.t. het vraaggestuurd inzetten van dienst- en hulpverlening kunnen
        maken.

-2. Organiseren en begeleiden van processen (verzorging, begeleiding en behandeling) m.b.t. het dagelijkse leven.
Deelcompetentie:
        - Ontwikkelen, ondersteunen en/of verbreden van competenties m.b.t. zelfzorg, wonen, sociale
        vaardigheden, maatschappelijke redzaamheid, zelfbepaling, gezondheid en veiligheid, leren,
        vrije tijd en werken.

Algemene competentie
Algemene (generieke) competentie
-3. Vanuit een betrokkenheid, projectmatig en methodisch op een creatieve en divergente wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk.

Dit opleidingsonderdeel kan gekozen worden in modeltraject 2 of in modeltraject 3 (keuzelijst 1). Het kan een voorbereiding betekenen op de stages. Het sluit aan op inhouden uit de opleidingsonderdelen Orthopedagogiek 1 en Orthopedagogiek 2 (modeltraject 1). Het sluit tevens goed aan bij het opleidingsonderdeel Orthopedagogische handelingsplanning (modeltraject 2).

Leerinhoud
De volgende inhouden kunnen hierbij overkoepelend aan bod komen:

Beleid en wetgeving

Theoretische kaders
- Terminologie en beeldvorming;
- Etiologie en diagnostiek;
- Behandeling en begeleiding ;
- Specifieke hulpmiddelen.

Specifieke methodieken en onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:
- Personen met auditieve beperking: Communicatietheorieën (oralistische traditie, totale communicatie,…), dovencultuur, socio-culturele aspecten,...
- Personen met visuele beperking: ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking, cerebrale visuele inperkingen, oriëntatie en mobiliteit, ontwikkelingsstimulatie, stimulatie functionele visie / visuele training, ...
- Personen met NAH/fysieke beperking: Neuropsychologische aspecten bij personen met NAH, lichaamsbeleving bij personen met een lichamelijke beperking, Methodiek Hooi op je vork,...

Diensten en tendensen
- Mogelijke diensten en voorzieningen voor de specifieke doelgroepen;
- Nationale en internationale tendensen.

Begincompetenties
De studenten kunnen gebruik maken van de voorkennis uit de opleidingsonderdelen:
Modeltraject 1
Orthopedagogiek 1;
Orthopedagogiek 2.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsprofiel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Omschrijven op een correcte en kritische wijze het beleid, de hulpvragen en de gehanteerde hulpverleningsmodellen m.b.t. de besproken bijzondere doelgroepen;
- Bespreken op kritische wijze belangrijke evoluties in de zorg voor en begeleiding van de besproken doelgroepen, met aandacht voor hedendaagse tendensen als zelfbepaling en vraaggestuurd werken.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Geven mogelijke ondersteunende aangrijpingspunten voor behandeling bij concrete casussen geënt op een correcte beeldvorming en hulpvragen die beide gedetecteerd werden op systematische wijze en door gebruik te maken van de aangeboden theoretische kaders en methodieken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus;
Basiswerk: Broeckaert, E & Van Hove, G. (redactie) (2005). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Dit basiswerk werd reeds aangeschaft voor opleidingsonderdeel Orthopedagogiek 1 modeltraject 1.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 10€.

Studiebegeleiding
De lector biedt begeleiding tijdens de lessen en werkcolleges.
Daarnaast is de lector bereikbaar via afspraak.

Onderwijsvormen
Gezien het opleidingsonderdeel competenties beoogt op verschillenden niveaus (weten, inzien en toepassen) worden verschillende onderwijsvormen gebruikt.
Theoretische lessen:
Interactieve hoorcolleges.
Werkcolleges:
Toepassingen;
Begeleide oefeningen.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Schriftelijk examen met kennis-, inzicht- en toepassingsvragen staat op 100 % van de totale beoordeling.
Het examen richt zich op de volledige leerinhoud van dit opleidingsonderdeel. Het aantal vragen wordt bepaald met zorg naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringtijd. Het examen bevat gesloten en open vragen.

Tweede zittijd
De evalutatie in tweede zittijd berust op een schriftelijk examen ( 100% ) .

OP-leden
Leen Poppe ( leen.poppe@hogent.be)