STAGE 1
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 304.0
Totale studietijd [D] 420.0
Studiepunten [E] 15
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patrick Pevenage
Referentie SCORTH02A00022
 
Trefwoorden
Stage 1.

Doelstellingen
Stages nemen een centrale plaats in binnen de opleiding professionele Bachelor in de Orthopedagogie. Ze hebben tot algemeen doel de beroepsbekwaamheid en beroepsidentiteit van studenten als toekomstig opvoeder-begeleider te ontwikkelen.

Stage 1 heeft een oriënterend en explorerend karakter en is gericht op een eerste grondige kennismaking met de praktijk in al zijn facetten. De studenten passen het geheel van inhouden aangereikt tijdens opleiding toe in een authentieke praktijksituatie.

Er wordt vooropgesteld dat de student leer- en werkinzichten opdoet uit reëel ervaren praktijksituaties, dat de student komt tot een eerste integratie van deze inzichten met de reeds verworven theoretische kennis en dat de student start met de opbouw van een eigen beroepsidentiteit. Dit wordt gerealiseerd door observatie en waar mogelijk door het zelfstandig verrichten van (deel)taken en (deel)opdrachten. Het geheel wordt ondersteund door supervisie vanuit de opleiding.
Door confrontatie tussen praktijkervaringen en theoretische inzichten streven we naar een inzicht in en integratie van de (wederzijdse) link tussen theorie en praktijk.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen;

-2. Vanuit een professionele houding een antwoord op maat geven, verbaal en non-verbaal, aan de hulpvragen van de cliënt (psychosociaal begeleider);

-3. Organiseren en begeleiden van processen (verzorging, begeleiding en behandeling) m.b.t. het dagelijks leven.
Deelcompetenties:
        - Met aandacht voor de verschillende grondvormen, sociaal- en muzische agogische
        vaardigheden en methoden hanteren in de verzorging, begeleiding en behandeling;
        - Begeleiden van groepen in hun verschillende groepsdynamische processen;
        - Ontwikkelen, ondersteunen en/of verbreden van de natuurlijke sociale netwerken en/of het
        professionele vangnet van de cliënt.

-4. Op een pedagogisch doordachte wijze cliënten begeleiden in hun levensloop (pedagogische begeleider).

Algemene competenties
Algemene (generieke) competenties
-5. Correct en gediversifieerd redeneren (Denk- en redeneervaardigheid);

-6. Informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken (Informatie verwerven en verwerken);

-7. Inzicht hebben in de beperktheden van de eigen competenties en de bereidheid om deze bij te sturen (Een ingesteldheid tot levenslang leren).

Deze competenties moeten studenten toelaten om zich tijdens Stage 2 verder te ontwikkelen tot een kwalitatief professioneel beginnende opvoeder-begeleider in een concrete (authentieke) werksituatie.

Het opleidingsonderdeel Stage 1 situeert zich in modeltraject 2.
Stage 1 bouwt verder op de gehele kennis, vaardigheden en attitudes die werden ontwikkeld in modeltraject 1 van onze opleiding.
We wensen hier echter specifiek de nadruk te leggen op de opleidingsonderdelen Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2 modeltraject 1 die een rechtstreekse voorbereiding vormen op Stage 1.
Het opleidingsonderdeel Stage 1 is een directe voorbereiding op Stage 2 modeltraject 3. Daarnaast ondersteunt dit opleidingsonderdeel ook alle andere opleidingsonderdelen in de verdere opleiding: dit door steeds diepgaandere confrontatie tussen praktijk en theorie.

Leerinhoud
Een grondige kennismaking met en het inoefenen van de verschillende inzichten, vaardigheden en attitudes die eigen zijn aan het beroepsprofiel van de opvoeder-begeleider. Volgende beroepsrollen komen aan bod:
        - indicatiesteller en handelingsplanner;
        - psychosociaal begeleider;
        - organisator en ondersteuner van processen in het dagelijkse leven;
        - ontwikkelaar van netwerken;
        - pedagogisch begeleider;
        - preventiewerker.
De klemtonen verschillen naargelang de sector en doelgroep waar de student stage loopt.

Begincompetenties
De student beschikt over de competenties op een initieel niveau ontwikkeld in het opleidingprogramma van het modeltraject 1 van de opleiding.
Men moet geslaagd zijn voor de opleidingsonderdelen Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2 modeltraject 1 wil men kunnen aanvangen met Stage 1 modeltraject 2.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Kenschetsen inzichtelijk volgende aspecten van de stageplaats: de context, de visie, de doelstellingen, de doelgroep, de werkmiddelen/methoden;
- Situeren correct de stageplaats binnen het werkveld;
- Benoemen inzichtelijk aspecten van zelfkennis die relevant zijn voor de beroepsuitoefening, voor de verdieping van kennis- en inzichtitems met betrekking tot stageplaats en voor de eigen werkstijl.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Hanteren op een initieel professionele wijze (orthoped-) agogische grondvormen;
- Voeren volgens een adequate planning correct eenvoudige werkzaamheden op de stageplaats uit alsook stage-opdrachten uitgaande van de opleiding;
- Stemmen met zin voor een optimale tijdsbesteding het geheel van werkzaamheden op de werkvloer en daarbuiten (bijv. supervisie) op elkaar af;
- Communiceren vaardig en accuraat zowel op de stageplaats ten aanzien van cliënt (systeem), mentor en team als binnen de opleiding ten aanzien van begeleider en mede-supervisanten.

Op het niveau integreren
De studenten:
- Demonstreren een beginnende professionele werkstijl - doelgericht, procesmatig en bewust handelen - met de nodige flexibiliteit binnen de context van een team;
- Vertonen een zelfsturende en actieve houding met zin voor verantwoordelijkheid wat betreft het eigen functioneren, de toegewezen taken op stage en het actief opzoeken van nieuwe leersituaties en leermogelijkheden;
- Reflecteren kritisch constructief op het eigen handelen, op de werking van de stageorganisatie en - waar nodig - wordt het handelen bijgestuurd.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Stageleidraad voor Stage 1 & Stage 2 (versie voor de student); eenzelfde bundel voor beide stages;
Ondersteunende documenten op Dokeos;
De studenten dienen op zelfstandige basis bijkomende informatie op te zoeken in functie van de specifieke stage (literatuur, internet,…).

Studiekosten
Stageleidraad voor Stage 1 & Stage 2 (versie voor de student); eenzelfde bundel voor beide stages;
Een beperkte kost voor het volbrengen van de stage-opdrachten;
In totaal worden de kosten geraamd op ongeveer 10 euro;
Verplaatsings- en andere kosten zijn voor rekening van de student.

Studiebegeleiding
De student wordt voor aanvang van de stage ondersteund om een optimale start van de stage te kunnen realiseren. Het betreft hier zowel praktische informatie als meer inhoudelijke zaken.
Doorheen de stage wordt de student vanuit de opleiding ondersteund door de aan hem/haar toegewezen stagebegeleider. Deze begeleidt de student tijdens supervisies (individueel en in groep), geeft feedback op de reflectieverslagen en stage-opdrachten. Elke student moet een welbepaald pakket aan supervisie-uren volgen. Indien nodig –volgens student of begeleider- kunnen extra supervisies ingelast worden. De student wordt vanuit het werkveld begeleid door de stagementor.

Doorheen de procedure van toewijzing van een stageplaats kan de student contact opnemen met de coördinatoren bij eventuele vragen of problemen. Na de toewijzing van de stage kan de student terecht bij de eigen stagebegeleider. De stagecoördinatoren worden in principe pas in tweede instantie nog betrokken namelijk wanneer de student, stagementor of stagebegeleider dat nodig achten om te komen tot oplossingen voor ernstige of aanhoudende problemen.

Voor meer informatie over de concrete inhoud en vorm van de stagebegeleiding verwijzen we naar de stageleidraad.

Onderwijsvormen
Voor aanvang van de stage: opdrachtgestuurd onderwijs met hoorcollege en werkcollege als didactische werkvormen. Er wordt mogelijks ook begeleide zelfstudie aangewend.
Tijdens de stageperiode: stage op de werkvloer en supervisie vanuit de opleiding.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
De stagebegeleider beoordeelt de competenties van de student op basis van een evaluatiegesprek halverwege en op het einde van de stage, aangevuld met informatie uit de supervisies en met het ETOS-dossier.

Tweede zittijd
De behaalde beoordeling voor Stage 1 in de eerste zittijd blijft geldig voor de tweede examenperiode/ tweede zittijd.

OP-leden
Stagecoördinatoren:
Patrick Pevenage ( patrick.pevenage@hogent.be)
Wibrich Bruyninckx. ( wibrich.bruyninckx@hogent.be)
Hilde Vermeir (hilde.vermeir@hogent.be)
Het voltallige team van stagebegeleiders.