WERKEN IN EN MET GROEPEN 2
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 48.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 168.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Rudy Schellaert
Referentie SCORTH02A00019
 
Trefwoorden
Werken in groepen 2.

Doelstellingen
Binnen het orthoagogische werkveld wordt men onvermijdelijk geconfronteerd met de 'andere' en met 'groepen'. In dit opleidingonderdeel wordt het werken met anderen en groepen dan ook diepgaander uitgewerkt. Gedurende de crea-week kunnen studenten het eigen creatief traject verbreden. Groepsdynamische facetten worden er gelinkt aan creatiefagogische methodieken.
De bedoeling van het opleidingsonderdeel is de studenten vertrouwd te maken met verschillende facetten van groepsdynamica, interpersoonlijke psychologie en interculturaliteit. Belangrijk hierbij is dat een student inzicht verwerft over mogelijke posities en dynamieken binnen groepen en tegenover anderen en dat hij verder reflecties maakt over hoe hij zichzelf daarbinnen situeert. Binnen de creatieve sessies ligt de focus op de kernverlangens binnen verschillende groepen en het spanningsveld veilig - onveilig dat daarmee samenhangt.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit zijn eigenheid en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen.
Deelcompetenties:
        - Op een creatieve en theoretisch onderbouwde manier muzische vaardigheden en methodes
        hanteren in de orthoagogische hulpverlening;
        - Voortdurend en systematisch reflecteren over de wijze waarop hij vanuit zijn eigenheid en in
        interactie met de anderen gestalte geeft aan het professioneel functioneren.

-2. Organiseren en begeleiden van processen met betrekking tot het dagelijks leven.
Deelcompetenties:
        - Met aandacht voor de verschillende grondvormen, sociaal en muzische agogische
        vaardigheden en methodes hanteren in de verzorging, begeleiding en behandeling;
        - Begeleiden van groepen in hun verschillende groepsdynamische processen.

Algemene competenties
Algemene beroepsgerichte competentie
-3. Met anderen in een interdisciplinaire, interculturele, internationale beroepsomgeving samenwerken.
Deelcompetenties:
        - Groepsdynamische en communicatieve inzichten en vaardigheden inzetten om op een
        constructieve manier in team samen te werken;
        - Participeren aan /of coachen van een team in zijn taak en procesgerichte aspecten;
        - Van een open houding getuigen t.a.v. de identiteit van andere disciplines, culturen en
        nationaliteiten.

Algemene (generieke) competentie
-4. Inzicht hebben in interculturele samenlevingsaspecten binnen een Europese en internationale context.
Deelcompetenties:
        - Zicht bewust zijn van de eigen cultuur in het contact met andere culturen en zich op gepaste
        wijze informeren over de andere cultuur;
        - Op een professionele en respectvolle wijze omgaan met cultuurverschillen en deze op een
        actieve manier integreren in zijn professioneel handelen;
        - De startbekwaamheid hebben om zich te integreren in een internationale omgeving.

In het modeltraject 1 worden reeds vaardigheden ontwikkeld omtrent het methodisch handelen en creatieve vorming. Dit opleidingsonderdeel verbreedt de competenties in hun inzetbaarheid door verbanden te leggen met beïnvloedende factoren in de interpersoonlijke relaties.
In modeltraject 3 worden deze vaardigheden integratief ingezet in stage 2 en afstudeerproject.

Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel wordt verdeeld over twee grote luiken:

Groepsdynamica en sociale psychologie
Volgende thema's komen aan bod:
- Omgaan met groepen: ontwikkeling van een groep, groepsnormen, groepsrollen, leiderschapsstijlen;
- Hechte relaties: aantrekking, liefde en vriendschap;
- Sociale beïnvloeding: conformisme, gehoorzaamheid, deïndividuatie, helpen, inschikkelijkheid, sociale facilitatie;
- Het gedrag van anderen beïnvloeden;
- Zelfperceptie en persoonsperceptie;
- Groepsperceptie: stereotypieën en vooroordelen;
- Intercultureel werken: beeldvorming, etnocentrisme, racisme en discriminatie, individualistisch georiënteerde en groepsgeoriënteerde culturen, methodes en technieken in de omgang met allochtonen, TOPOI model van Hoffman.

Er wordt regelmatig verwezen naar het tweede luik als toepassingsgebied en als illustratie.

Creatief agogische vaardigheden
De leerstof wordt:
        - thematisch geordend cfr diversiteit, natuur, technieken,...;
        - gegeven binnen vier crea-domeinen: beeld, drama, muziek en beweging, spelagogiek;
        - gericht op creatief agogische principes:
                - doelgroepgericht;
                - exploreren van creatief agogische media;
                - methodische opbouw;
                - open/gesloten opdrachten duidelijk formuleren;
                - minder is meer;
                - het werken met een trigger.
De leerstof wordt behandeld in de vorm van creatief agogische groepssessies gelinkt aan de doelgroepen.
In reflecties over de eigen beelden en de eigen plaats binnen de groep wordt gerefereerd naar het eerste luik van het opleidingsonderdeel. Het inzetten van eigen hulpbronnen en hindernissen, het (h)erkennen van de hulpvraag van een doelgroep of individu staat centraal, met aandacht voor groepsdynamische processen.

Begincompetenties
Er wordt aangesloten bij de verworven kennis, inzichten en vaardigheden uit de opleidingsonderdelen Muzische vaardigheden en methoden 1 en 2 en Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 (reflecteren) modeltraject 1 en het opleidingsonderdeel Werken in en met groepen 1 (groepsdynamische aspecten uit het teamwerk) modeltraject 2.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Bespreken aan de hand van theoretische kaders en met gebruik van vakterminologie groepsdynamische en interpersoonlijke factoren die de processen binnen groepen bepalen.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Zetten - rekening houdend met de haalbaarheid van de uitvoering - expressieactiviteiten op vertrekkend vanuit de kenmerken (talenten en beperkingen) van de deelnemers;
- Reflecteren op basis van de aangebrachte inhouden over de eigen inbreng in interpersoonlijke relaties, binnen groepen en specifiek bij creatief agogische activiteiten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus;
Occasioneel verbruiksmateriaal voor crea-activiteiten binnen Muzische vaardigheden en
methodes 2:
        - Pijper Gerdje. Drama voor de beroepspraktijk;
        - Duyck Hilde. Beeld in Soag - Soag in Beeld;
Infobundel crea-week.

Studiekosten
Creaweek: 160 euro;
Eventueel uitstappen: 10 euro;
Cursus: 7 euro;
Totaal : 175 euro.

Studiebegeleiding
Dokeos;
Lectoren zijn aanspreekbaar voor en na de les en per email.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges;
Discussie;
Vraaggesprek;
Oefeningen en oefengroepen;
Opdrachten in groep;
(Begeleid) groepswerk;
Crea-week: Deze week gaat door in een internaatsverband. Er wordt gewerkt met workshops.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Groepsdynamica en sociale psychologie
Periodegebonden (= op het einde van het semester) schriftelijk examen op 60% van de totaliteit van de punten
Het examen richt zich op de volledige leerinhoud van dit opleidingsonderdeel. Het aantal vragen wordt bepaald met zorg naar haalbaarheid binnen de voorziene examineertijd.

Creatief agogische vaardigheden op 40% van de totaliteit van de punten:
- Zelfevaluatie bestaande uit reflectieverslagen per crea-domein;
- Beoordeling van de creatieve vaardigheden als proces.
De evaluatiecriteria worden per crea-domein bij aanvang van de lessen bekend gemaakt en worden tijdens de lessenreeks herhaald voor de studenten.

De deelname aan de crea-week is verplicht. Er is geen vrijstelling mogelijk voor dit gedeelte op basis van eerder behaalde attesten uit creatieve vorming.
Indien om gewettigde redenen een afwezigheid op de crea-week kan verantwoord worden, wordt een vervangende opdracht voorzien.

Deelname aan beide evaluatievormen is verplicht om voor dit opleidingsonderdeel te kunnen slagen.
Er wordt geen deelvrijstelling gegeven voor de tweede zittijd.

Tweede zittijd
In de tweede zittijd wordt voor beide luiken een schriftelijk examen voorzien voor de totaliteit van de punten. Daarin zullen ook een aantal toepassingsvragen verwerkt zijn die refereren naar het creatief agogische luik.

OP-leden
Titularis : Rudy Schellaert ( rudy.schellaert@hogent.be)
Yvan Houtteman ( yvan.houtteman@hogent.be)
Bob Buyse ( bob.buyse@hogent.be)
Bart D'Hauwe ( bart.dhauwe@hogent.be)
Peter Boone ( peter.boone@hogent.be)
Hilde Duyck ( hilde.duyck@hogent.be)
Inge Willem ( inge.willem@hogent.be)