WERKEN IN EN MET GROEPEN 1
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Inge De Vos
Referentie SCORTH02A00015
 
Trefwoorden
Werken in en met groepen 1.

Doelstellingen
In het werkveld wordt een Bachelor in de Orthopedagogie bijna voortdurend geconfronteerd met systemen, (leef)groepen, teams, gezinnen, e.d. die volop in beweging zijn en werkt hij onvermijdelijk te midden van anderen (collega's, cliënten). Dit opleidingsonderdeel beoogt het geven van de nodige basisinzichten en methoden om zinvol en efficiënt te kunnen functioneren binnen groepen.
De doelstellingen van dit opleidingsonderdeel ondersteunen integratief volgende competenties uit het opleidingsprofiel Bachelor in de Orthopedagogie:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen.
Deelcompetenties:
        - Doelgericht communicatieve competenties hanteren in het professioneel handelen;
        - Voortdurend en systematisch reflecteren over de wijze waarop hij vanuit zijn eigenheid en in
        interactie met de anderen, gestalte geeft aan het professioneel functioneren.

Algemene competenties
Algemene beroepsgerichte competentie
-2. Met anderen in een interdisciplinaire, interculturele, internationale beroepsomgeving samenwerken (Teamgericht kunnen werken).
Deelcompetentie:
        - Groepsdynamische en communicatieve inzichten en vaardigheden inzetten om op een
        constructieve manier in team samen te werken.

Algemene (generieke) competentie
-3. Uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken op verschillende niveaus en in verschillende contexten (Leiding geven).
Deelcompetentie:
        - Inzicht verwerven in de beheerstaken en de verantwoordelijkheid op financieel,
        administratief vlak en op vlak van personeelsplanning en dienstverlening.

Vanuit vakspecifieke inhouden worden in dit opleidingsonderdeel bovenstaande eindcompetenties op inzichts- en toepassingsniveau ondersteund.

Werken in en met groepen 1 gaat verder in op het methodisch handelen met inbegrip van vergaderen binnen POH1 en POH2 in modeltraject 1. Dit opleidingsonderdeel is ondersteunend voor stage 1 in modeltraject 2 en voor stage 2 en afstudeerproject in modeltraject 3 waar deze vaardigheden integratief ingezet worden.
Werken in en met groepen 1 legt in modeltraject 2 een link met Werken in en met groepen 2 waar ingegaan wordt op groepsdynamische en creatief agogische vaardigheden.

Leerinhoud
Definitie teamwerk;
Teamcultuur;
Samenwerking in team en samenstelling van een team (teamrollen);
Communicatie in team met o.a. vergaderkunde en roddelen ;
Conflicten en conflicthantering.
Leiderschapsstijlen.


Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel verdiept de opleidingsonderdelen Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 2 en Agogische vaardigheden en methoden uit modeltraject 1. De studenten beheersen globaal de communicatieve technieken en vaardigheden die in modeltraject 1 werden behandeld.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Kenschetsen correct een team als team en de verschillende teamrollen in een team;
- Verduidelijken welke factoren de communicatie in een team en/of teamvergadering beïnvloeden.
Op het niveau toepassen
De studenten:
- Illustreren beargumenteerd waarom een bepaalde conflicthanteringsstijl in een gegeven case de voorkeur geniet;
- Beoordelen juist welke teamcultuur er heerst in een gegeven praktijksituatie of vanuit de eigen praktijk.
- Concretiseren juiste en foute communicatie vanuit een team waar men zelf deel van uitmaakt.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te verkrijgen via cursusdienst.

Studiekosten
De kostprijs voor de cursus wordt geraamd op ongeveer 10 euro.

Studiebegeleiding
De studenten kunnen steeds terecht met vragen bij de begeleidende lector (na afspraak).

Onderwijsvormen
Hoorcollege;
Doesessies/oefengroep;
Informatie via digitale leeromgeving;
Casussen.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Er wordt een schriftelijk examen voorzien. Er zullen zowel inzichts- als toepassingsvragen gesteld worden die zich richten op de totaliteit van de leerinhoud. Bij de toepassingsvragen moet de student de theorie kunnen toepassen vanuit zijn eigen praktijkervaring of vanuit een gegeven case. Het aantal vragen wordt bepaald naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringtijd..

Tweede zittijd
In tweede zittijd kan het schriftelijk examen opnieuw worden afgelegd: dit herexamen is gelijkaardig aan het examen van de eerste zittijd.


OP-leden
Inge De Vos ( inge.devos@hogent.be)
Chris De Rijdt (chris.derijdt@hogent.be)