ASPECTEN VAN HET PROFESSIONEEL FUNCTIONEREN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Leen De Medts
Referentie SCORTH02A00014
 
Trefwoorden
Aspecten van het professioneel functioneren.

Doelstellingen
In het werkveld wordt een Bachelor in de Orthopedagogie geconfronteerd met zijn eigen persoonlijkheid en emoties en die van anderen, met individuele en groepsverschillen en met de noodzaak om niet alleen voor de ander maar ook voor zichzelf te zorgen. Dit opleidingonderdeel wil meer inzicht verschaffen in deze thematieken door basisbegrippen, theorieën en onderzoeken te schetsen en de link te leggen met het persoonlijk functioneren.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit een kritische orthopedagogische invalshoek, een pluralistische houding en solidariteitsgedachte, maatschappelijke systemen en het beleid sensibiliseren om de belangen van de personen met ondersteuningsbehoefte te behartigen.
Deelcompetentie:
        - Het persoonlijk referentiekader (h)erkennen en situeren binnen de theoretische kaders.

-2. Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen.
Deelcompetentie:
        - Voortdurend en systematisch reflecteren over de wijze waarop hij vanuit zijn eigenheid en in
        interactie met anderen, gestalte geeft aan het professioneel functioneren.

Algemene competenties
Algemene (generieke) competentie
-3. Correct en gediversifieerd redeneren.
Deelcompetenties:
        - Adequaat en correct gebruik maken van geëigende begrippenkaders;
        - De wisselwerking theorie en praktijk integreren in zijn handelen.

-4. Inzicht hebben in de beperktheden van de eigen competenties en de bereidheid deze bij te sturen (een ingesteldheid tot levenslang leren).
Deelcompetenties:
        - Op basis van kritische reflectie de eigen kwaliteiten en beperktheden inzichtelijk
        identificeren;
        - Kritisch reflecteren over het handelen en de eigen keuzes hierbinnen.

Dit opleidingsonderdeel wordt beschouwd als een verdieping van een aantal thema’s uit opleidingsonderdelen uit modeltraject 1:
Psychologie;
Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2;
Ontwikkelingspsychologie en Pedagogiek.
Modeltraject 2
Werken in en met groepen;
Gezinnen in beweging.

Het biedt tevens een aantal kaders aan die belangrijk zijn naar stage en supervisie in modeltraject 2 en modeltraject 3.

Leerinhoud
De cursus is opgedeeld in verschillende hoofdstukken die telkens bestaan uit een theoretisch deel en toepassingen. In de toepassingen / uitdieping wordt de relatie gelegd met het werkveld en het eigen functioneren.
Er worden een aantal grote thema’s uitgediept:
-Persoonlijkheid: Constructen en theorieën over individuele verschillen en persoonlijkheid, persoonlijkheidsmodellen, methoden en technieken voor persoonlijkheidsonderzoek.
-Zelfbeeld: Opbouw en ontwikkeling van het zelfbeeld, zelfschema’s, zelfperceptie, zelfconcept en zelfwaardering, identiteit en gender.
-Emoties: Basisemoties en complexe emoties, emotietheorieën, uitdrukken van emoties, emoties herkennen en begrijpen, de ontwikkeling van emoties, emotionele intelligentie.
-Motivatie(interesse): intrinsieke en extrinsieke motivatie, demotivatie, motivatietheorieën, attributies, self-efficacy.
-Stress en stresshantering: Oorzaken van stress, relatie tussen stress en gezondheid, stress en coping, burnout.
-Specifieke thema’s: Bvb. faalangst, persoonlijkheid bij daders.

Bij de verschillende thema’s wordt aandacht gegeven aan een aantal basisbegrippen en definiëring, het ontwikkelingsaspect, theorievorming en onderzoek, een aantal meetinstrumenten.
Bij elk thema wordt de koppeling gemaakt naar de student en het werkveld aan de hand van concrete toepassingen, het invullen en leren interpreteren van vragenlijsten, het werken met casussen, oefeningen.

Begincompetenties
Studenten kunnen in de onderwijsrealiteit van dit opleidingsonderdeel, indien nodig, hun basisinzichten uit volgende inhoudskaders aanwenden:
Modeltraject 1
Psychologie;
Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2;
Ontwikkelingspsychologie en Pedagogiek.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Omschrijven correct en gericht op een beargumenteerde verklaring de geziene begrippenkaders, ontwikkelingsaspecten en theorieën met betrekking tot persoonlijkheid, zelfbeeld, emoties, motivatie en stress(hantering);
- Brengen geënt op een gefundeerde analyse- aan de hand van methodieken en instrumenten - persoonlijkheid, zelfbeeld, emoties, motivatie en stress in kaart.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Lichten concrete cases door aan de hand van aangereikte theorieën en methodieken;
- Analyseren met zin voor overzicht – aan de hand van instrumenten - inhoudelijke items als persoonlijkheid, zelfbeeld, emoties, motivatie en stress;
- Leggen verbanden tussen theoretische kaders betreffende persoonlijkheid, zelfbeeld, emoties, motivatie, stress (hantering) en hun eigen functioneren.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus (te verkrijgen via de cursusdienst);
Slides uit de les verschijnen op Dokeos.


Studiekosten
Kostprijs van de cursus wordt geraamd op ongeveer 10 euro.

Studiebegeleiding
De lector is aanspreekbaar voor en na de les (via email: zie item OP-leden).
Voor taak- en opdrachtvragen wordt feedback voorzien zowel via Dokeos als in de lessen.
Tijdens de lessen worden voorbeeldvragen geformuleerd en voorbereidende informatie gegeven m.b.t. de examens.


Onderwijsvormen
Interactieve hoorcolleges;
Individuele en groepsopdrachten met klassikale bespreking;
Concretisering met beeldmateriaal;
Casuïstiek;
Zelfstudie en persoonlijke verwerking.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Dit opleidingsonderdeel wordt geëvalueerd op het einde van het semester. Het examen richt zich op de leerinhoud en eindcompetenties van dit opleidingsonderdeel. Het aantal vragen wordt bepaald naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringtijd.

-Schriftelijk examen (80% van de punten) met open vragen en meerkeuzevragen: Er worden kennis-, inzichtsvragen en toepassingsvragen gesteld geënt op de verschillende thema’s die behandeld zijn in dit opleidingsonderdeel.

-Individuele opdracht (20% van de punten): voor verdere informatie wordt verwezen naar het opdrachtformat dat bij aanvang van het opleidingsonderdeel ter beschikking wordt gesteld van de studenten.

Deelname aan beide evaluatievormen is verplicht om voor het opleidingsonderdeel te kunnen slagen.

Tweede zittijd
Voor de tweede zittijd wordt een gelijkaardig schriftelijk herexamen ingericht, maar geen individuele opdracht. Het examen draagt 100% van de punten.

OP-leden
Leen De Medts (leen.demedts@hogent.be)