ORTHOPEDAGOGISCHE HANDELINGSPLANNING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Claudia Claes
Referentie SCORTH02A00013
 
Trefwoorden
Orthopedagogische handelingsplanning.

Doelstellingen
Het cyclische proces van handelingsplanning is voor de professionele opvoeder-begeleider het richtsnoer voor zijn handelen.
Dit proces is een cyclische opvolging van beeldvorming, interpretatie, planning, actie en evaluatie die door de professionele hulpverlener zorgvuldig wordt gehanteerd. Hierbij mondt de vraagstelling van de cliënt uit in een plan dat wordt uitgevoerd, continu wordt geëvalueerd en zonodig wordt bijgesteld en aangepast. De praktijk van handelingsplanning kan door verschillende ‘zorgparadigma’s’ worden ondersteund. De student zal deze kritisch bestuderen.

Het opleidingsonderdeel Orthopedagogische handelingsplanning wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Op planmatige wijze en in samenspraak met de cliënt en/of met andere hulpverleners het cyclische en regulatieve proces van het orthopedagogisch handelen vorm geven (indicatiesteller en handelingsplanner).
-2. Organiseren en begeleiden van processen (verzorging, begeleiding en behandeling) m.b.t. het dagelijkse leven.
Deelcompetentie:
        - Ontwikkelen, ondersteunen en/of verbreden van de natuurlijke sociale netwerken en/of het professionele vangnet van de cliënt.

Algemene competenties
Algemene beroepsgerichte competentie
-3. Zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.

Algemene (generieke) competenties
-4. Correct en gediversifieerd redeneren (Denk- en redeneervaardigheid);
-5. Kritisch reflecteren op het functioneren (Kritisch reflecteren).
Vanuit vakspecifieke inhouden worden in dit opleidingsonderdeel bovenstaande competenties op kennis-, inzichts- en toepassingsniveau ondersteund.

Het opleidingsonderdeel Orthopedagogische handelingsplanning situeert zich in het eerste semester van modeltraject 2 binnen het curriculum. In modeltraject 1 hebben de studenten de basisprincipes van methodisch-planmatig handelen meegekregen binnen de opleidingsonderdelen Orthopedagogiek 1 en Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1. In het huidige opleidingsonderdeel wordt het proces van handelingsplanning uitgediept en leren de studenten het proces van handelingsplanning in een breder perspectief plaatsen en een handelingsplan als dusdanig opstellen. Binnen het opleidingsonderdeel Orthopedagogische methoden en interventies in het tweede semester van modeltraject 2 wordt dieper ingegaan op specifieke methodieken.
In modeltraject 3 kunnen ze de opgedane kennis integreren in stage 2 en afstudeerproject.

Leerinhoud
De cursus start met een theoretische inleiding waarbij het belang van visies en paradigma’s worden toegelicht;
De regulatieve cyclus van het orthopedagogisch handelen (Van Strien) wordt hierbinnen gesitueerd;
Daarnaast wordt de praktijk van handelingsplanning en de toepassing binnen een aantal sectoren uitvoerig belicht;
Exemplarische toepassingen zijn voorzien vanuit het competentiemodel, case-management, person-centered planning en arbeidstrajectbegeleiding.

Begincompetenties
De studenten kennen uit het opleidingsonderdeel Orthopedagogiek deel 1 van modeltraject 1 de basisprincipes van methodisch-planmatig handelen. Van hieruit kennen ze het belang van handelingsplanning en kunnen ze de evolutie binnen verschillende benaderingen herkennen.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik ‘doelstellingen’ worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Definiëren correct de regulatieve cyclus van het orthopedagogisch handelen;
- Kenschetsen adequaat en met de nodige kritische bedenkingen verschillende benaderingen om handelingsplanning vorm te geven;
- Beschrijven in essentie de toepassingen zoals ze in verschillende sectoren worden gehanteerd.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Hanteren - onder andere bij het uitschrijven van ondersteuningsplannen - op een kritisch-reflectieve manier verschillende kaders van waaruit handelingsplanning vorm kan krijgen;
- Stellen een ondersteuningsplan op dat op een correcte wijze de elementen van de regulatieve cyclus omvat.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus.
Referenties onder meer:
Hoofdstuk uit Bassant, J., de Roos, S., van Dinther, M., Van Houten, W. & Linnebank, M. (2000). Methoden voor sociaal-pedagogische hulpverleners. Bussum: Coutinho;
Hoofdstuk uit Slot, NW; Spanjaard, H.J.M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg; hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn Intro;
Opdrachtenformat;
Dokeos.

Studiekosten
De kostprijs voor de cursus wordt geraamd op ongeveer 10 euro.

Studiebegeleiding
Er is mogelijkheid tot individuele consultatie bij de lector op afspraak.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges;
Werkcolleges;
Opdrachtgestuurd onderwijs.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
1. Schriftelijk examen (productevaluatie; 80% van de totale beoordeling) door middel van gesloten en open vragen. Het examen richt zich op de volledige leerinhoud van dit opleidingsonderdeel. Het aantal vragen wordt bepaald met zorg naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringstijd.

2. Opdracht (20% van de totale beoordeling): voor verdere informatie wordt verwezen naar het opdrachtformat dat bij aanvang van het opleidingsonderdeel ter beschikking wordt gesteld van de studenten.
Deelname aan beide evaluatievormen is verplicht om voor het opleidingsonderdeel te kunnen slagen.

Tweede zittijd
In de tweede zittijd wordt een gelijkaardig schriftelijk examen voorzien en wordt de opdracht vervangen door een extra vraag (gelinkt aan de werkopdracht) met betrekking tot de leerstof van dit opleidingsonderdeel.

OP-leden