MUZISCHE VAARDIGHEDEN EN METHODEN 2
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 6.0
Werkcollege [B] 18.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis christina Pauwels
Referentie SCORTH01A00023
 
Trefwoorden
Muzische vaardigheden en methoden 2.

Doelstellingen
Als opvoeder-begeleider in het werkveld ga je aan de slag, vertrekkende vanuit je eigen mogelijkheden en beperkingen. Je bent je bewust van jezelf als werkinstrument. Verder verdiepen in creativiteit is de voorwaarde om met een gerichte en doelbewuste attitude te leren een groep te begeleiden.
Dit opleidingsonderdeel vormt een logisch vervolg op de inhouden uit het opleidingsonderdeel Muzische vaardigheden en methoden 1 modeltraject 1. Het veilige proces maakt nu plaats voor een eerder begrensd onveilig gebeuren waarbij de student volledig centraal staat. Het is een verdiepende zelfexploratie om zichzelf te leren hanteren als werkinstrument.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritisch communicatieve en creatieve manier professioneel handelen.
Deelcompetentie:
        - Op een creatieve en theoretisch onderbouwde manier muzische vaardigheden en methoden
        hanteren in de orthopedagogische hulpverlening.

-2. Organiseren en begeleiden van processen (verzorging, begeleiding en behandeling) m.b.t. het dagelijks leven.
Deelcompetentie:
        - Met aandacht voor de verschillende grondvormen, sociaal- en muzische agogische
        vaardigheden en methoden hanteren in de verzorging, begeleiding en behandeling.

Algemene competenties
Algemene beroepsgerichte competentie
-3. Met anderen in een interdisciplinaire, interculturele, internationale beroepsomgeving samenwerken (Teamgericht kunnen werken).
Deelcompetentie:
        - Groepsdynamische en communicatieve inzichten en vaardigheden inzetten om op een
        constructieve manier in team samen te werken.

Algemene (generieke) competenties
-4. Kritisch reflecteren op het functioneren.
Deelcompetentie:
        - Reflectie als een instrument hanteren bij het ontwikkelen van een professionele houding.

-5. Inzicht hebben in de beperktheden van de eigen competenties en de bereidheid om deze bij te sturen (Een ingesteldheid tot levenslang leren).
Deelcompetenties:
        - Op basis van kritische reflectie de eigen kwaliteiten en beperktheden inzichtelijk
        identificeren;
        - Kritisch reflecteren over het handelen en de eigen keuzes hierbinnen.

Dit opleidingsonderdeel legt linken met clusters uit de opleidingsonderdelen:
Modeltraject 1
Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2;
Agogische vaardigheden en methoden.
Dit opleidingsonderdeel vormt tevens een basis voor opleidingsonderdelen:
Modeltraject 2
Werken in en met groepen 2;
Modeltraject 3
Keuzelijst 2 – Creatief-agogisch werken.
Dit opleidingsonderdeel biedt een ondersteuning aan alle opleidingsonderdelen waarin het ortho(ped)agogisch handelen wordt uitgediept.

Leerinhoud
Centraal worden de volgende twee onderdelen Drama en Agogisch spel thematisch aangeboden, voorafgegaan door een algemene introductie:
Algemene introductie
- De betekenis van creatief-agogisch werken kaderen binnen het werkveld van de opvoeder.
Drama
- Experimenteel gebruik van eigen lichaam als middel tot dramatische expressie;
- Kenmerken van een goede presentatie: inoefenen – in groepsverband – van het eigen toonmoment en kritisch observeren van het toonmoment van medestudenten.
Agogisch spel
- Methodisch ‘vijf fasen-plan’ toepassen binnen al zijn aspecten;
- Vormgeven aan verschillende agogische spelvormen.

Begincompetenties
Eindtermen secundair onderwijs.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Onderscheiden correct welke verschillende spelelementen aanwezig zijn in het werken met drama;
- Onderschrijven met zin voor essentie het belang van het geven en ontvangen van constructieve feedback in een werkproces.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Werken zelfstandig op een creatieve manier een persoonlijke presentatie uit;
- Hanteren constructief flexibiliteit bij de uitvoering van een spelopdracht;
- Gaan creatief met zin voor een geëngageerde exploratie om met verschillende spelopdrachten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus: idem opleidingsonderdeel Muzische vaardigheden en methoden 1 modeltraject 1 te verkrijgen via de cursusdienst.
De cursus wordt door de Hogeschool Gent gratis aangeboden.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 10 euro.

Studiebegeleiding
Oefeningen en feedback gedurende de lessen;
Mogelijkheid tot consultatie van de lesgevers.
Contactgegevens: zie item OP-leden.

Onderwijsvormen
Volgende werkvormen komen aan bod:
- Oefengroep: studenten experimenteren met dramatische werkvormen en agogische spelvormen onder begeleiding van de lesgever bvb.: experimenteel gebruik van eigen lichaam als instrument;
- Individuele en groepsopdrachten: experimenteren met dramatische werkvormen en agogische spelvormen bvb.: voorbereiden en uitvoeren van een toonmoment drama, voorbereiden en uitvoeren van een agogische spel.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Er wordt voor dit opleidingsonderdeel als volgt geëvalueerd:

Eerste zittijd
Permanente procesevaluatie (70% van de totaliteit van de punten): doorheen de verschillende oefensessies wordt aan de hand van concreet gedrag afgeleid welke attitudes/houdingen de vaardigheden van de student ondersteund hebben.
Hiertoe is de aanwezigheid in de lessen noodzakelijk.
De evaluatiecriteria worden toegelicht bij aanvang van het opleidingsonderdeel (cfr. opdrachtformat).

Productevaluatie (30% van de totaliteit van de punten): de eindopdracht geeft studenten de kans om te werken in kleine groepen en alle aangereikte middelen in het werken met drama en spel toe te passen.
Als product voor agogisch spel wordt in samenwerking met een paar studenten de voorbereiding, uitvoering en evaluatie, alsook de begeleiding van een agogische spelactiviteit verwacht.
Als product voor drama wordt een toonmoment verwacht van een kwartier per groepje van 6 à 8 studenten.
De evaluatiecriteria worden toegelicht bij aanvang van het opleidingsonderdeel (cfr. opdrachtformat).

Tweede zittijd
Er is een mogelijkheid tot tweede zittijd voor het gedeelte productevaluatie (30% van de totaliteit van de punten).
De richtlijnen voor de productevaluatie kunnen opgehaald worden bij de betrokken lesgever.
De behaalde punten voor permanente evaluatie (70% van de totaliteit van de punten) in de eerste zittijd blijven behouden.

OP-leden
Betrokken lesgevers :
Christina Pauwels (christina.pauwels@hogent.be)
e.a.