RECHT
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jan Fiers
Referentie SCORTH01A00021
 
Trefwoorden
Mensenrechten, Publiek recht, Burgerlijk recht.

Doelstellingen
Een student Bachelor in de Orthopedagogie wordt geacht zicht te krijgen op hulp- en dienstverlening in het werkveld. Met welke doelgroep je ook werkt, de kans is groot dat je het Gezinsrecht zal nodig hebben. Tegelijk kan het duidelijk zijn dat de regels van het Gezinsrecht eveneens van toepassing zijn op de student zelf, naargelang de verschillende levensfasen waarin hij zich bevindt. Het opleidingsonderdeel kan hem dan ook ondersteunen in zijn persoonsontwikkeling.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit een professionele houding een antwoord op maat geven, verbaal en non-verbaal, aan de hulpvragen van de cliënt.
Deelcompetentie:
        - De belangen en rechten, in samenspraak met de cliënt, behartigen en ondersteunen.

Algemene competentie
Algemene (generieke) competentie
-2. Informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken.
Deelcompetentie:
        - Relevante (nationale en internationale) informatie opzoeken, lokaliseren, analyseren,
        ordenen en synthetiseren;
        - Informatie kritisch en doelgericht verwerken en in zijn handelen integreren.

Het is belangrijk dat studenten kennis hebben van algemene juridische principes en in het bijzonder van het Gezinsrecht.
Het opleidingsonderdeel kan een juridische basis aanreiken aan volgende opleidingsonderdelen:
Modeltraject 2
Ethische thema’s in de Orthopedagogiek;
Jeugdrecht en jeugdbeleid;
Gezinnen in beweging;
Opvoedingsondersteuning.
Stage 1
Modeltraject 3
Deontologie van het orthopedagogisch handelen;
Sociaal recht;
Bijzondere vraagstukken uit de Orthopedagogiek;
Stage 2;
Afstudeerproject.

Leerinhoud
Deel 1: Inleiding tot het Recht
De algemene principes, met inbegrip van de staatsstructuur, worden uitgelegd.
- De bronnen van het Recht: wetgeving, gewoonte, rechtspraak, rechtsleer, algemeen rechtsbeginselen;
- De staatsstructuur en de Belgische politieke instellingen;
- De gerechtelijke instellingen en gerechtelijke procedure;
- Fundamentele begrippen uit het Recht zoals: rechtshandeling, bewijs, verbintenis, aansprakelijkheid.

Deel 2: Gezinsrecht
Er wordt een beknopte analyse gemaakt van de juridische verhoudingen tussen personen.
- De persoon en het gezin:
        - natuurlijke personen en rechtspersonen;
        - bekwamen/onbekwamen;
        - afstamming;
        - huwelijk en echtscheiding;
        - ouderlijk gezag, voogdij en adoptie.
- Aansprakelijkheid en beroepsgeheim.

Begincompetenties
Eindtermen secundair onderwijs.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Lichten correct begrippen, structuren en toepassingen van het Belgische rechtssysteem en van het Gezinsrecht toe;
- Verwoorden een onderbouwd zicht op de maatschappelijke context waarbinnen het Gezinsrecht evolueert en tot stand komt.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Implementeren doeltreffend de bronnen van het Recht in het Gezinsrecht;
- Lossen accuraat een gevallenstudie op door gebruik te maken van het Gezinsrecht;
- Brengen informatie over het Belgisch rechtssysteem en het Gezinsrecht duidelijk en gestructureerd over naar potentiële cliënten.

Op het niveau integreren
De studenten:
- Motiveren gegrond het Recht als bron van en middel tot hulpverlening.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek: Fiers Jan (2008). Beknopt Burgerlijk Recht voor Welzijnswerkers. Gent: Larcier.
Syllabus aangeboden via Dokeos;
Op de website: http://docent.hogent.be/~jfs672 en op Dokeos wordt verdere ondersteuning geboden in de vorm van aanvullende en uitbreidende informatie (voor de meerwaardezoekers). Je vindt er ook oefeningen, proefexamens en de volledige cursus.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 23 euro.
- 20 euro voor het handboek;
- mogelijks 3 euro voor kopieerkosten.

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot individuele vraagstelling na elke les.
Individuele consultatie op afspraak.
Contactgegevens: zie OP-leden.

Onderwijsvormen
Ex cathedra hoorcolleges met ruimte voor discussies;
Opiniepeilingen;
Praktische oefeningen in kleinere groepen.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Er wordt in de examenperiode van het semester waarin dit opleidingsonderdeel werd gevolgd een schriftelijk examen met een gedeelte meerkeuzevragen (50%) en een gedeelte open vragen (50%) ingericht. Er wordt sterk gewerkt met toepassingsvragen.
Het examen richt zich op de leerinhoud en eindcompetenties van dit opleidingsonderdeel.
Het aantal vragen wordt bepaald naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringtijd.

Tweede zittijd:
In de tweede zittijd wordt een gelijkaardig schriftelijk examen ingericht.

OP-leden
Lesgever:
Jan Fiers (jan.fiers@hogent.be)