SOCIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anne Scheerlinck
Referentie SCORTH01A00020
 
Trefwoorden
Sociologie.

Doelstellingen
De opvoeder-begeleider dient kennis te hebben van de disciplines die ‘het gedrag’ als object hebben. Via dit opleidingsonderdeel Sociologie leert de student meer over interactie en beïnvloedingspatronen, wordt de basis gelegd voor het analyseren van maatschappelijke factoren die van invloed zijn op de problemen waarmee zorg, hulp, opvoeding en behandeling te maken hebben. De student wordt tevens gestimuleerd kennis te nemen van de politieke en sociale actualiteit om zo de maatschappelijke evoluties in de samenleving te volgen.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit een kritische orthopedagogische invalshoek, een pluralistische houding en de solidariteitsgedachte, maatschappelijke systemen en het beleid sensibiliseren om de belangen van personen met ondersteuningsbehoefte te behartigen.
Deelcompetentie:
        - Het persoonlijk referentiekader (h)erkennen en situeren binnen de theoretische kaders.

-2. Preventief handelen binnen de context van de hulp- en dienstverlening.
Deelcompetenties:
        - Signaleren van risico- en protectieve factoren ten aanzien van maatschappelijke
        ontwikkelingen.

Algemene competenties
Algemene (generieke) competenties
-3. Correct en gediversifieerd redeneren.
Deelcompetentie:
        - Adequaat en correct gebruik maken van geëigende begrippenkaders.

-4. Inzicht hebben in interculturele samenlevingsaspecten binnen een Europese en internationale context.
Deelcompetentie:
        - Zich bewust zijn van de eigen cultuur in het contact met andere culturen en zich op
        gepaste wijze informeren over de andere culturen.

De basisbegrippen uit dit opleidingsonderdeel worden verder uitgediept in de opleidingsonderdelen:
Modeltraject 2
Ethische thema’s uit de Orthopedagogiek;
Jeugdrecht en jeugdbeleid.
Modeltraject 3
Social Profit Management.

Leerinhoud
Overzicht:
- Conceptuele analyse van gedrag, sociaal handelen en interactie, de verschillende basisvormen die de interactie kan aannemen en de verschillende contextuele factoren die deze interactie beïnvloeden;
- Het socialisatieproces waarbij het individu algemene en positiespecifieke gedragingen aanleert, een sociaal zelfbeeld ontwikkelt en cultuurelementen (waarden, normen, instituties) internaliseert;
- Structurele en culturele componenten van de samenleving;
- Actuele tendensen.

Begincompetenties
Eindtermen secundair onderwijs.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Definiëren correct de sociologische basisbegrippen en theorieën;
- Kaderen hun eigen functioneren in samenlevingsverbanden.

Op het niveau toepassen
- Illustreren sociologische begrippen aan de hand van actuele politieke en sociale gebeurtenissen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek: Vranken, Jan. (2004). Het speelveld en de spelregels. ISBN 9789033456152.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 32,50 euro.

Studiebegeleiding
Individuele consultatie op afspraak.
Contactgegevens: zie item OP-leden.

Onderwijsvormen
Overdracht- en interactieve hoorcolleges, met ruimte voor dialoog en voor discussie m.b.t. de actualiteit.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Er wordt in de examenperiode van het semester waarin dit opleidingsonderdeel werd gevolgd als volgt geëvalueerd:
Schriftelijk examen met open vragen en multiple choice vragen.
Het examen richt zich op de leerinhoud en eindcompetenties van dit opleidingsonderdeel.
Het aantal vragen wordt bepaald naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringtijd.

Tweede zittijd
In de tweede zittijd wordt een gelijkaardig schriftelijk examen ingericht.

OP-leden