MUZISCHE VAARDIGHEDEN EN METHODEN 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 6.0
Werkcollege [B] 18.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Hilde Duyck
Referentie SCORTH01A00017
 
Trefwoorden
Muzische vaardigheden en methoden 1.

Doelstellingen
Als opvoeder-begeleider in het werkveld ga je aan de slag vertrekkende vanuit je eigen mogelijkheden en beperkingen. Je bent je eigen werkinstrument. Het is belangrijk om dit instrument zelf te ontdekken, te (ver)kennen en te beheersen. Vanuit dit kader wordt de basis gelegd voor verdere exploratie. Het opleidingsonderdeel Muzische vaardigheden en methoden 1 situeert zich in modeltraject 1 daar het essentieel is om inzicht te krijgen in jezelf. Zelf experimenteren met de twee veilige disciplines, zijnde Beeld en Muziek, vormt de basis. Hierbij stimuleren we het probleemoplossend vermogen.
Door de zoektocht naar het concreet vormgeven van de non-verbale, creatieve communicatie ontstaat spontaan de vraag naar kennis.
Feedback en reflectie worden uitgewerkt op het einde van het opleidingsonderdeel.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen.
Deelcompetentie:
        - Op een creatieve en theoretisch onderbouwde manier muzische vaardigheden en
        methoden hanteren in de orthopedagogische hulpverlening.

-2. Organiseren en begeleiden van processen (verzorging, begeleiding en behandeling) m.b.t. het dagelijks leven.
Deelcompetentie:
        - Met aandacht voor de verschillende grondvormen, sociaal- en muzische vaardigheden en
        methoden hanteren in de verzorging, begeleiding en behandeling.

Algemene competenties
Algemene (generieke) competenties
-3. Kritisch reflecteren op het functioneren.
Deelcompetentie:
        - Reflectie als een instrument hanteren bij het ontwikkelen van een professionele houding.

-4. Inzicht hebben in de beperktheden van de eigen competenties en de bereidheid om deze bij te sturen (Een ingesteldheid tot levenslang leren).
Deelcompetentie:
        - Op basis van kritische reflectie de eigen kwaliteiten en beperktheden inzichtelijk
        identificeren.

Dit opleidingsonderdeel legt linken met clusters uit de opleidingsonderdelen:
Modeltraject 1
Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen 1 en 2 i.c. zelfbeeld;
Agogische vaardigheden en methoden i.c. met nadruk op de communicatieve aspecten (met anderen en zichzelf).
Dit opleidingsonderdeel vormt tevens een basis voor opleidingsonderdelen:
Modeltraject 2
Werken in en met groepen 2;
Modeltraject 3
Keuzelijst 2 – Creatief-agogisch werken.
Dit opleidingsonderdeel biedt een ondersteuning aan alle opleidingsonderdelen waarin het ortho(ped)agogisch handelen wordt uitgediept.

Leerinhoud
Centraal worden de volgende twee onderdelen Beeld en Muziek thematisch aangeboden:
Beeld
- In dialoog treden met kunst;
- Appélwaarde van materialen, kleuren, vormen, klanken,…
- Diverse beeldend expressieve technieken en methoden;
- Non-verbale taal om sferen en eigen emoties, gedachten vorm te geven.
Muziek
- Experimenteel gebruik van muziekinstrumenten, stem en beweging om zicht te krijgen op eigen grenzen en mogelijkheden;
- Non-verbale taal om in communicatie te treden met elkaar.

Begincompetenties
Eindtermen secundair onderwijs.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Onderschrijven beargumenteerd het belang van de veilige onveiligheid;
- Onderschrijven met zin voor essentie het belang van het geven en ontvangen van constructieve feedback in een werkproces.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Ontwikkelen met zin voor een geëngageerde exploratie een creatief vermogen door actief te experimenteren met verschillende expressievormen.
- Werken zelfstandig op een creatieve manier een persoonlijke presentatie uit.

Op het niveau integreren
De studenten:
- Staan open, gericht op verdere ontwikkeling, voor hun eigen vaardigheden en beperkingen op het gebied van de expressievormen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus te verkrijgen via de cursusdienst.


Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 10 euro.
De cursus wordt door de Hogeschool Gent gratis aangeboden.

Studiebegeleiding
Oefeningen en feedback gedurende de lessen:
- Beeld: schriftelijke feedback door de lesgever;
- Muziek: mondelinge feedback bij de presentatie.
Mogelijkheid tot consultatie van de lesgevers.
Contactgegevens: zie item OP-leden.

Onderwijsvormen
Volgende werkvormen komen aan bod met een geleidelijke overgang van een docentgericht naar een studentgericht leerproces:
- Oefengroep: studenten experimenteren met creatieve technieken en methoden onder begeleiding van de lesgever bvb.: diverse kleur- en druktechnieken, werken met textielverf, relaxatieoefeningen, experimenteel gebruik van instrumenten, stem en beweging;
- Individuele en groepsopdrachten: experimenteren met creatieve technieken en methoden bvb. resultaten van technieken verwerken in een logboek der “ver-'beeld'-ing”, reisweg naar school in groep beeldend verbeelden, voorbereiden en uitvoeren van een muzikale presentatie, ervaringsverslag gericht op introspectie.
De opdrachten kunnen vervangen worden door gelijkwaardige opdrachten uit het werkveld.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Er wordt voor dit opleidingsonderdeel als volgt geëvalueerd:

Eerste zittijd
Permanente evaluatie (70% van de totaliteit van de punten): doorheen de verschillende oefensessies wordt aan de hand van concreet gedrag afgeleid welke attitudes/houdingen de vaardigheden van de student ondersteund hebben.
Hiertoe is de aanwezigheid in de lessen noodzakelijk.
De evaluatiecriteria worden toegelicht bij aanvang van het opleidingsonderdeel (cfr. opdrachtformat).

Productevaluatie (30% van de totaliteit van de punten):
- voor het onderdeel Beeld creëert de student een eigen werkboek waarin o.a. ook foto's van werkstukken, gerealiseerd in de lessen, worden gepresenteerd.
- voor het onderdeel Muziek bereiden de studenten in kleine groepen een toonmoment voor met als doelgroep de klasgroep medestudenten waarin ze de aspecten van de lessen laten aan bod komen.
De evaluatiecriteria worden toegelicht bij aanvang van het opleidingsonderdeel (cfr. opdrachtformat).

Tweede zittijd
Er is een mogelijkheid tot tweede zittijd voor het gedeelte productevaluatie (30%).
De richtlijnen voor deze productevaluatie kunnen opgehaald worden bij de betrokken lesgever.
De behaalde punten voor de permanente evaluatie (70%) uit de eerste zittijd blijven behouden.

OP-leden
Betrokken lesgevers:
Hilde Duyck (hilde.duyck@hogent.be)
Peter Boone (peter.boone@hogent.be)
Ann Bens (ann.bens@hogent.be)