FILOSOFIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 84.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Maurice Walgraeve
Referentie SCORTH01A00014
 
Trefwoorden
Filosofie.

Doelstellingen
In het opleidingsonderdeel Filosofie leren studenten afstand te nemen van de concreetheid van de eigen opleiding en hun toekomstig beroep. Het biedt een instrumentarium om de eigen opleiding/het beroep te bevragen, zowel naar de inhoud als naar grondslagen. Het aanleren van een ‘filosofische attitude’ staat daarbij centraal: de houding om gevestigde standpunten en posities systematisch te onderzoeken, te bevragen en te onderwerpen aan de vraag naar de redenen, de fundering en de rationaliteit ervan. In het kader van deze opleiding is het bovendien belangrijk om studenten vertrouwd te maken met en hun de zin te helpen inzien van een kritische denkhouding ten aanzien van mens en maatschappij.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit een kritische orthopedagogische invalshoek, een pluralistische houding en de solidariteitsgedachte, maatschappelijke systemen en het beleid sensibiliseren om de belangen van de personen met ondersteuningsbehoefte te behartigen.
Deelcompetentie:
        - Het persoonlijk referentiekader (h)erkennen en situeren binnen de theoretische kaders;
        - De maatschappelijke context sensibiliseren door het implementeren van een pluralistische
        houding en solidariteitsgedachte.

-2. Vanuit zijn eigenheid en theoretische ondersteuning, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel te handelen.
Deelcompetentie
        - Voortdurend en systematisch reflecteren over de wijze waarop hij vanuit zijn eigenheid
        en in interactie met de anderen, gestalte geeft aan het professionele functioneren.

Algemene competenties
Algemene beroepsgerichte competentie
-3. Begrip en betrokkenheid ontwikkelen m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen, samenhangend met de beroepspraktijk.

Algemene (generieke) competentie
-4. Correct en gediversifieerd redeneren.

Het opleidingsonderdeel wil een inleiding geven in de Filosofie. Gezien het inleidende karakter werd ervoor gekozen het opleidingsonderdeel Filosofie in modeltraject 1 te situeren. Op die manier draagt het opleidingsonderdeel bij tot het aangeven van algemene denk- en referentiekaders waarop studenten ook bij andere opleidingsonderdelen zowel in modeltraject 1 als in modeltraject 2 en modeltraject 3 terug kunnen vallen.

Leerinhoud
Onder andere volgende inhouden komen binnen dit opleidingsonderdeel aan bod:
Typering filosofie:
- Definiëring;
- Filosofie en wetenschap;
- Wijsgerige kennisverwerving;
- Wereld als complex;
- Bijzondere benadering;
Historische overzicht filosofie met duiding, situering en actualisering van de diverse auteurs/stromingen:
- De Griekse filosofie: voorsocratische filosofie, bloeitijd Griekse wijsbegeerte, Griekse en Romeinse filosofie na Aristoteles;
- Renaissance, Barok en Verlichting;
- Kant;
- De filosofie in de 19de eeuw: romantiek en idealisme, positivisme, Schopenhauer en Kierkegaard;
- Filosofie in de 20ste eeuw: Sartre, Foucault.

Begincompetenties
Eindtermen secundair onderwijs.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Exploreren met zin voor kritische analyse de belangrijkste filosofische vragen en –stelsels;
- Plaatsen correct de aangegeven filosofische vraagstelling in een historisch en maatschappelijk kader;
- Lichten met zin voor essentie de hoofdlijnen en ideeën van de grote wijsgerige stromingen en hun representatieve vertegenwoordigers vanaf de oudheid tot op heden toe.

Op het niveau toepassen
De studenten:
- Bouwen met zin voor geëngageerde exploratie een inzicht in het eigen mens- en wereldbeeld uit aan de hand van reflecties over de eigen kennis, waarden en normen;
- Verduidelijken beargumenteerd de eigen wereldbeschouwing, mens- en maatschappijvisie in relatie tot historische en theoretische kaders uit de cursus.

Op het niveau integreren
De studenten:
- Verduidelijken via het zelf aangeven van voorbeelden het belang van de filosofie voor het individueel en maatschappelijk handelen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Ondersteunend cursusmateriaal en syllabus: te verkrijgen op de cursusdienst;
De cursus wordt door de Hogeschool Gent gratis aangeboden;
Materiaal dat resulteert uit het werken in kleinere groepen;
Materiaal uit lezingen en debatten, readers, slides powerpointpresentaties, e.d.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 10 euro.

Studiebegeleiding
Individuele consultatie op afspraak.
Contactgegevens: zie item OP-leden.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met mogelijkheid tot dialoog en vraagstelling; .
(Eigen) Videomateriaal;
Werken in kleine groepen;
Externe sprekers;
Deelname aan studiedagen en lezingen.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
Er wordt in de examenperiode van het semester waarin dit opleidingsonderdeel werd gevolgd als volgt geëvalueerd:
Schriftelijk examen bestaande uit:
- open vragen: 3 vragen (60% van de totaliteit van de punten);
- meerkeuzevragen: 2 reeksen van 10 (40 % van de totaliteit van de punten).
Het examen richt zich op de leerinhoud en eindcompetenties van dit opleidingsonderdeel.
Het aantal vragen wordt bepaald naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringtijd.

Tweede zittijd:
In de tweede zittijd wordt een gelijkaardig schriftelijk examen ingericht.

OP-leden