PSYCHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de orthopedagogie
Hoorcollege [A] 48.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 168.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Rudy Schellaert
Referentie SCORTH01A00013
 
Trefwoorden
Psychologie.

Doelstellingen
Een Bachelor in de Orthopedagogie kan in het dagelijkse leven en in het werkveld niet zonder psychologische inzichten. Zij vormen de basis van dagelijkse omgang en communicatie, orthopedagogische methodieken, groepsdynamische processen,… Deze inzichten staan centraal binnen het opleidingsonderdeel Psychologie.

Het opleidingsonderdeel wil deze doelstellingen concreet vorm geven door volgende competenties uit het opleidingsprofiel te ondersteunen:

Beroepsspecifieke competenties
-1. Vanuit een professionele houding een antwoord op maat geven, verbaal en non-verbaal, aan de hulpvraag van de cliënt (psychosociaal begeleider).

Algemene competenties
Algemene beroepsgerichte competentie
-2. Zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën.
Deelcompetentie:
        - Vanuit een visie en theoretisch gekaderd, methodisch handelen.

Algemene (generieke) competenties
-3. Correct en gediversifieerd redeneren.
Deelcompetentie:
        - Adequaat en correct gebruik maken van geëigende begrippenkaders.

-4. Vanuit een betrokkenheid projectmatig en methodisch op een creatieve en divergente wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk.
Deelcompetentie:
        - Analyseren van een nieuw probleem aan de hand van theoretische ondersteunende methoden.

Dit opleidingsonderdeel situeert zich in modeltraject 1 omdat het een vertrekpunt vormt of ondersteuning biedt aan andere opleidingsonderdelen:
Modeltraject 1
Ontwikkelingspsychologie en Pedagogiek.
Modeltraject 2
Werken in en met groepen 1 en 2.
Modeltraject 2 Keuzelijst - Modeltraject 3 Keuzelijst 1
Verschillende opleidingsonderdelen.
Modeltraject 3
Keuzelijst 2 Actuele thema’s uit de Psychologie en de Pedagogiek.

Leerinhoud
Gestructureerd globaal overzicht van de voornaamste basisbegrippen, theorieën, domeinen en scholen binnen de psychologie:
Inleiding
- Omschrijving psychologie;
- Psychologie als wetenschap;
- De doelen;
- De disciplines;
- Toepassingsgebieden;
- Therapie;
- Differentiële psychologie;
- …
Onderzoeksmethoden
- Steekproef;
- Case-study;
- Introspectie;
- ...
Psychologische scholen:
- Psychoanalyse: o.a. Freudiaans begrippenkader en aansluitende benaderingswijzen;
- Behaviorisme: uitgangspunten, conditioneringsprocessen, modeling, ...;
- Humanistische psychologie: o.a. theorieën van Rogers, Gordon, Maslow en begrippen als empathie, client-centered, validation, ...;
- Systeemdenken en communicatietheoretische richting;
- Cognitieve psychologie: cognitieve schema’s, S-O-R-C, leer- en denkprocessen, RET, geheugen, denktechnieken;
- Evolutiepsychologie: illustratie van de grondgedachte;
- Overige stromingen of scholen zoals Gestaltpsychologie.

Begincompetenties
Eindtermen secundair onderwijs.

Eindcompetenties
De competenties uit het opleidingsprofiel vermeld in het luik 'doelstellingen' worden integratief ondersteund door volgende eindcompetenties van het opleidingsonderdeel:

Op het niveau weten en inzien
De studenten:
- Definiëren met zin voor volledigheid de psychologie als een wetenschappelijke discipline;
- Omschrijven correct de essentiële kenmerken van de methoden die gebruikt kunnen worden bij het analyseren van een psychologisch probleem (observatie, casestudy, gesprek, empathie,..);
- Onderscheiden de begrippen, theorieën en kaders van diverse psychologische scholen (psychoanalyse, behaviorisme, humanistische psychologie, cognitieve psychologie, gestaltpsychologie, systeemdenken, evolutiepsychologie, ...);
- Duiden beargumenteerd de kritieken m.b.t. diverse psychologische theorieën.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te verkrijgen via de cursusdienst.
De cursus wordt door de Hogeschool Gent gratis aangeboden.

Studiekosten
De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 10 euro.

Studiebegeleiding
Individuele consultatie op afspraak.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met:
- vraag en antwoord;
- illustraties;
- bespreking cases;
- verwerking tekstmateriaal;
- persoonlijke aanvullingen van studenten.

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt, gelinkt aan haar inhoudelijke eigenheid, de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context.

Evaluatievorm
Eerste zittijd
In de examenperiode op het einde van het semester waarin dit opleidingsonderdeel werd gevolgd, wordt een schriftelijk examen ingericht.
Het examen richt zich op de leerinhoud en eindcompetenties van dit opleidingsonderdeel.
Het aantal vragen wordt bepaald naar haalbaarheid binnen de voorziene examineringtijd.

Tweede zittijd
In de tweede zittijd wordt een gelijkaardig schriftelijk examen ingericht.

OP-leden