WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor zorgmanagement
Hoorcollege [A] 39.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marc Dhaeze
Referentie GOZORG01A00008
 
Trefwoorden
Methodologie-van-het-wetenschappelijk-onderzoek, organisatiewetenschappen, sociale veranderingen, ethiek, informatica, computerwetenschappen

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel speelt een centrale rol binnen de algemene opleiding en vorming van een bachelor in het zorgmanagement.
Het verhoudt zich tot andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als vertikaal.

Leerinhoud
Methodologie van het onderzoek
H1. Fundamenten van wetenschap
H2. Opbouw van wetenschappelijk onderzoek
H3. Inleiding in de epidemiologie
H4. Onderzoeksdesigns
H5. Fundamentele begrippen uit de statistiek
Oefeningen statistiek
Oefeningen browsen in de literatuur
Verpleegkundige theorieën en modellen
Bespreking van de vier grote periodes in de ontwikkeling van de moderne verpleegkunde
Toelichting omtrent theorievorming in het algemeen en verpleegkundige theorievorming
Bespreking van de historische en actuele verpleegkundige "Grand theories"
Toelichting van de visie op de mens (patiënt) in de verpleegkundige theorieën
Toelichting bij "The Nursing Theory Page" op internet
Informatica
- inleiding tot informatica
- besturingssystemen
- utilities
- internet
Tekstverwerking :
- basishandelingen
- uitgebreide opmaak van documenten
Spreadsheets :
- basishandelingen
- ontwerp van een rekenblad voor eenvoudige toepassingen
- toepassen van eenvoudige wiskundige, statistische, tijd- en database-functies met inbegrip van grafieken
Presentatie :
- basishandelingen
Ziekenhuisinformatica
Basisprincipes van de informatica
Basisprincipes van computernetwerken
Inhoud en overzicht van de klinische systemen in een ziekenhuis


Begincompetenties
Minorkennis van de statistiek
Bachelor in de gezondheidszorg
Voldoende kennis van de Nederlandse grammatica en spelling
Basisvaardigheden computergebruik en tekstverwerking


Eindcompetenties
Methodologie van het onderzoek
Kennis en inzicht hebben in de verschillende componenten van het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek binnen de verpleegkunde
Onder meer:
De student is in staat om de methodologie alsook de resultaten van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek correct te interpreteren en waarderen
De student bezit de kennis en vaardigheid in het lezen en analyseren van onderzoekspublicaties op verpleegkundig terrein, met speciale aandacht voor de beoordeling van methodologische en klinische relevantie van wetenschappelijke publicaties
De student kent de begrippen, methoden en principes van wetenschappelijk onderzoek en kan, waar nodig, aanpassingen formuleren voor het specifiek verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek
De student bezit de basiskennis voor het kunnen uitvoeren van een empirische studie van beperkte omvang
De student kan wetenschappelijke informatie over verpleegkundige vraagstukken opsporen, analyseren en synthetiseren en kan de relatie leggen tussen theorieën en onderzoeksvragen
De student kan verpleegkundige vraagstukken in wetenschappelijke termen formuleren
De student kan de principes voor de keuze van proefpersonen of waarnemingseenheden benoemen, alsook de methodologische kenmerken
De student kan eenvoudige statistische berekeningen uitvoeren met het oog op het onderbouwen van de onderzoeksvraag of hypothese
De student kan onderzoekspublicaties beoordelen op methodologische en klinische relevantie
De student kan informatie opzoeken, verwerken en beheren
De student heeft zin voor nauwkeurigheid, verantwoordelijkheid, orde en netheid
De student kan de vaardigheden verworven in de opleiding toepassen voor wetenschappelijk onderzoek
Verpleegkundige theorieën en modellen
1. Kennis en inzicht hebben in verschillende verpleegkundige theorieën en modellen
Onder meer:
De student heeft inzicht in de ontwikkeling van de moderne verpleegkunde
De student kent de basisbegrippen van verpleegkundige theorievorming en de bouwstenen, functies en terreinen van deze theorieën
De student bezit de noodzakelijke kennis omtrent nationale en internationale verpleegkundige "Grand theories"
Informatica
1. Kennis en inzicht hebben van de bestaande ziekenhuisinformaticasystemen
Onder meer:
De student kent de basisbegrippen van de computers toegespitst op de ziekenhuisomgeving
De student kent de basisprincipes van een netwerk: onderdelen en opbouw
De student kent de basisprincipes van een informatieproces en productproces
De student kan een overzicht geven van een ziekenhuisinformatiesysteem
De student kent de verschillende onderdelen van een klinisch informatiesysteem (apotheek, klinisch laboratorium, radiologie,..)
De student kent de verschillende onderdelen van een administratief ziekenhuisinformatiesysteem
De student kent de specifieke aspecten van een ziekenhuisinformatiesysteem: beveiliging, point of care-systemen
De student kent de kenmerken van een elektronisch patiëntendossier

Algemene competentie 1: zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Algemene competentie 2: projectmatig werken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Eigen syllabus
Onderzoekspublicaties, lesslides van de lesgever, oefeningen en eventueel aanvullend materiaal (Dokeos)
Basiscursussen van de verschillende modules samengesteld door lector
Helpfiles van de gebruikte software


Studiekosten
Methodologie van het onderzoek
Boek : Beginselen in de Methodologie van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Gezondheidswetenschappen – kostprijs 15 euro
Verpleegkundige theorieën en modellen
Kostprijs syllabus
Informatica
Kostprijs syllabus
Ziekenhuisinformatica
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken
Studenten nemen zelf initiatief om extra begeleiding te vragen. Feedback is altijd mogelijk.

Onderwijsvormen
Hoorcollege en onderwijsgesprekken
Zelfstudie
Oefeningen
Leergesprekken
Powerpointpresentatie
Discussie
Praktisch aanbrengen van procedures en inzichten in "hands on"-sessies


Evaluatievorm
Methodologie van het onderzoek (72 %)
Schriftelijk examen (43 %)
Schrijven van een individuele paper (29 %): de studenten maken een synthese van een aantal wetenschappelijk publicaties en toetsen deze aan de geziene stof in de les.
Gedetailleerde info over deze opdracht ontvangen de studenten tijdens de lessenreeks
Verpleegkundige theorieën en modellen (14 %)
Presentatie van paper (individueel of in groep)
Informatica (7 %)
Geïntegreerde opdracht bestaande uit een deel in MS Word en een deel in MS Powerpoint
De evaluatie gebeurt op basis van de opgeslagen bestanden en niet op basis van de print
De studenten dienen hun werk digitaal in via de Dropbox van de digitale leeromgeving Dokeos en geprint via het studentensecretariaat
Ziekenhuisinformatica (7 %)
Schriftelijk examen

Wanneer een student voor een “deelbeoordeling” minstens 10 op 20 behaald heeft in de eerste zittijd dient hij voor het desbetreffende “deel” van het opleidingsonderdeel geen examen meer af te leggen in de tweede zittijd.

Tweede zittijd mogelijk.

OP-leden
David Dewandel
Marc Dhaeze
Sien Gobbert
Simon Nowé