WETGEVING
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor zorgmanagement
Hoorcollege [A] 33.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jan Vande Moortel
Referentie GOZORG01A00007
 
Trefwoorden
Administratief recht, sociaal recht, arbeidsrecht, mensenrechten, publiek recht, straf-en strafvordering, ethiek

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een bachelor in het zorgmanagement, zowel in het verwerven van kennis en inzicht betreffende sociaal recht in het algemeen en juridische aansprakelijkheid in het bijzonder.
Het verhoudt zich tot andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als vertikaal.

Leerinhoud
Arbeids- en sociaal recht
De diverse juridische vormen van tewerkstelling
Kenmerken van de beschermende arbeidswetgeving
De gerechtelijke organisatie
De totstandkoming van de arbeidsovereenkomst
Het loonbegrip en aanverwante probleemsituaties (loonbeslag, loonoverdracht, collectieve schuldenregeling)
De problematiek van arbeidsongevallen en beroepsziekten
De beëindiging van de arbeidsverhouding en het ontslagrecht
Het stakingsrecht
De sociale inspectie
De algemene organisatie van de sociale zekerheid in België
Juridische aansprakelijkheid
Beroepsuitoefening binnen de gezondheidszorg
Vormen van aansprakelijkheid
Vereisten van aansprakelijkheid
Verdediging van aansprakelijkheid
Verzekering
Procedures

Begincompetenties
Bachelor in de gezondheidszorg

Eindcompetenties
Arbeids- en sociaal recht
1. Kennis en inzicht hebben in het Belgische arbeids- en sociaal recht
Onder meer:
De cursist heeft inzicht in de diverse juridische statuten waarbinnen arbeid kan worden verricht
Hij/zij is op de hoogte van diverse belangrijke en actuele sociaalrechtelijke topics waar een verpleegkundige gedurende zijn/haar loopbaan mee te maken kan hebben en die in het bijzonder voor zijn/haar verantwoordelijkheid als kaderverpleegkundige belangrijk kunnen zijn
De student kent de grenzen van zijn beroepsuitoefening en kan dit op praktijksituaties toepassen
De student kent de bevoegdheden van de andere actoren binnen de gezondheidszorg

Juridische aansprakelijkheid
1. Kennis en inzicht in het fenomeen juridische aansprakelijkheid
Onder meer:
De student kent de verschillende vormen van aansprakelijkheid
De student kent de vereisten voor aansprakelijkheid
De student kan de verdedigingsmiddelen gebruiken
De student kent de soorten verzekeringen

De student kent de verschillende soorten procedures ingeval van een aansprakelijkheid

Algemene competentie 1: het vermogen tot kritische reflectie: De student kan de tegenstrijdigheden binnen de wetgeving begrijpen
Algemene competentie 2: Ingesteldheid tot levenslang leren


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
De cursisten volgen de leerstof aan de hand van een handige en 'Sociale gids' die een volledig overzicht biedt van de behandelde materie en onderwerpen.
Zakboekje verpleegkunde & vroedkunde
Handboek recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

Studiekosten
Kostprijs handboeken

Studiebegeleiding
De cursisten dienen op zelfstandige wijze de duidelijk gedefinieerde leerstof trachten te bevatten, zonder dat hierbij individuele begeleiding aan bod komt
Vragen omtrent de gedoceerde leerstof kunnen iedere les individueel worden geopperd en worden klassikaal behandeld
Studievoortgangsgesprekken


Onderwijsvormen
Het materieel recht wordt 'ex cathedra' gedoceerd, waarbij de docent constant gebruik maakt van het bord om structuur en nadere toelichting te verschaffen
Er wordt bij het uitdiepen van ieder lespakket/onderwerp veel ruimte gelaten voor interactieve participatie van de cursisten, waarbij nadrukkelijk reflectie wordt uitgelokt die verband houdt met de individuele werkervaring
Doceren

Evaluatievorm
Arbeids- en sociaal recht : Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Juridische aansprakelijkheid : Schriftelijk examen

OP-leden
Stanislas Ossieur
Jan Vande Moortel