SOCIALE WETENSCHAPPEN
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor zorgmanagement
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 200.0
Studiepunten [E] 8
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Maria Du Pont
Referentie GOZORG01A00006
 
Trefwoorden
sociale veranderingen, sociale psychologie, pedagogiek-en-didaktiek, bedrijfspsychologie, ethiek, ziekenhuiswetenschappen-en-beheer

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel sociale wetenschappen vormt een belangrijke peiler binnen de algemene vorming en opleiding van de bachelor in het zorgmanagement, zowel in het verwerven van competenties, zowel de algemene, de algemene beroepsgerichte, als de beroepsspecifieke.
Het verhoudt zich tot andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als vertikaal.

Leerinhoud
Patiëntenvoorlichting en G.V.O.
Een verkenning van het werkveld en de toepassing van gvo en pavo
Het ontstaan van een gezondheidsgedrag: het leren werken met gedragsmodellen
De toepassing van verschillende voorlichtingsmethoden
Het leren spreken voor een groep
De organisatie van pavo in het ziekenhuis: een praktisch stappenplan
Het initiëren en coördineren van een project
Veranderingsmanagement binnen het kader van de pavo
Sociale vaardigheden
Communicatieprincipes
Sociale Basisvaardigheden
Groepsdynamica
Teamrolmanagement
Ethiek
Het ethisch denkmodel
Grondhouding en verantwoordelijkheid van de verpleegkundige
Pijn, sterven en euthanasievraag
Onderwerpen die door de studenten aangebracht worden
Individuele paper
Capita Selecta
Gastsprekers brengen topics uit de gezondheidszorg

Begincompetenties
Bachelor in de gezondheidszorg

Eindcompetenties
Patiëntenvoorlichting en G.V.O.
1. De student heeft inzicht in de organisatie van het GVO beleid op nationaal niveau
Onder meer:
De student kent volgende begrippen en kan deze toepassen in het eigen werkveld: preventie, GVO, gezondheidsbescherming, patiëntenvoorlichting en health counseling
2. De student kent de verschillende voorlichtingsmethoden en kan deze ook toepassen in de eigen praktijk
Onder meer:
De student kent het belang van patiëntenvoorlichting en kan noden aan pavo in kaart brengen in de eigen instelling
De student kent de verschillende basis gedragsmodellen en kan deze toepassen in de eigen werksituatie
De student heeft inzicht in de organisatie van patiëntvoorlichting en kent de belangrijke actoren binnen dit organisatieproces
De student kent de belangrijkste stappen binnen projectmanagement en kan deze toepassen
De student heeft inzicht in het veranderingsmanagement
De student bezit een positieve attitude tav de gvo en pavo
Sociale vaardigheden
1. De student kan sociale vaardigheden in de praktijk brengen (aandacht geven, luisteren, empathie, concreetheid, gevorderde accurate empathie, confrontatie, directheid, zelfonthulling en deze vaardigheden kaderen in een gestructureerd, finalistisch gespreksmodel
2. De student heeft inzicht in groepsdynamieken
Onder meer:
De student heeft inzicht in de 2 niveaus van het groepsgebeuren
De student kan de fasen van de groepsontwikkeling in de praktijk herkennen
De student kan met deze fasen functioneel omgaan als leidinggevende
De student ziet de zin van probleemgericht (versus oplossingsgericht) werken
De student kent de elementaire principes van teamrolmanagement
De student kan deze principes toepassen op een groep
De student weet waarom mensen er verschillende meningen op na houden
Ethiek
1. Hij / zij kan de principes van een discussie omtrent morele waarden toepassen
2. Hij / zij heeft inzicht in de verschillen en de relatie tussen recht en ethiek
Algemene competentie 1: Kritische ingesteldheid: De student kan kritisch reflecteren over de toepassing van gvo en pavo en kan stil staan bij de ethische gevolgen hiervan
Algemene competentie 2: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Onder meer:
De student kent de aandachtspunten bij het spreken voor een groep en kan deze ook integreren in het eigen handelen
De student kan de twee communicatieniveaus onderscheiden
De student heeft inzicht in de communicatie-axioma's (inhouds- en betrekkingsniveau, digitale en analoge communicatie, interpunctie, enz.)
De student kan de elementaire richtlijnen i.v.m. observatie en communicatie toepassen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus
Handouts powerpointpresentatie
Oefeningen
Studieprogressiegesprekken
Monitoraat
Cursus
Teksten
Artikels
Bord
Transparanten


Studiekosten
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Bij het uitwerken van de examenpaper kan de student terecht bij de docent
Tussentijdse feedback en bijsturing is mogelijk
Studievoortganggesprekken


Onderwijsvormen
De les wordt in hoofdzaak gedoceerd adhv powerpointpresentaties
Groepswerk en discussiegesprekken
Een actieve bijdrage van de student wordt verwacht.
Klasgesprek
Leergesprek
Discussie
Rollen - en simulatiespelen
Casuïstiek
Doceermethode
Groepsgesprekken
Reflecties naaar het werkveld


Evaluatievorm
Patiëntenvoorlichting en g.v.o. (25 %)
De student werkt individueel of in groep (max. 3 personen) een examenopdracht uit
Het betreft een paper waarin de theoretische kaders toegepast worden in de eigen praktijk
De paper wordt in de examenperiode mondeling toegelicht en de student ontvangt feedback over de uitwerking van de paper
Sociale vaardigheden (30 %)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
Ethiek (25 %)
Schriftelijk examen
Individuele paper (20 %)

Wanneer een student voor een “deelbeoordeling” minstens 10 op 20 behaald heeft in de eerste zittijd dient hij voor het desbetreffende “deel” van het opleidingsonderdeel geen examen meer af te leggen in de tweede zittijd.

Tweede zittijd mogelijk

OP-leden
Toon De Bock
Christine Du Pont
Jan Vandemoortel