ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor zorgmanagement
Hoorcollege [A] 45.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 30.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Antoon De Bock
Referentie GOZORG01A00005
 
Trefwoorden
Pedagogiek-en-didaktiek, vakdidaktiek, bedrijfssociologie, sociale structuren, sociale veranderingen, bedrijfspsychologie

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel "organisatiepsychologie" vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een bachelor in het zorgmanagement, zowel in het verwerven van kennis en zicht omtrent het begeleiden van studenten als omtrent groeps- en sociale vaardigheden.
Het verhoudt zich tot de andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als vertikaal.

Leerinhoud
Begeleiding van de student
Het communicatieproces
De werking van de communicatie
Elementaire communicatieve vaardigheden: mening vragen/uiten, omgaan met gevoelens en feedback geven en krijgen
Begeleidingsvormen
Methodiek van de studentenbegeleiding
Begeleidings- en beoordelingsgesprekken
Zelfevaluatie/reflectiecirkel Feedback geven Problemen bij de werkbegeleiding
Studentenbegeleiding: brug naar de praktijk
Stresshantering vanuit de rol van leidinggevende
Groeps- en sociale vaardigheden
Vergadertechnieken
Veranderingsprocessen begeleiden
Conflicthantering
Capita Selecta
Gastsprekers brengen topics uit de gezondheidszorg
Individuele paper
Studenten schrijven een paper in het kader van groeps- en sociale vaardigheden


Begincompetenties
Bachelor in de gezondheidszorg

Eindcompetenties
Groeps- en sociale vaardigheden
1. De student kent de basisprincipes van de communicatie en kan deze toepassen
Onder meer :
De student heeft kennis van basiscommunicatieve vaardigheden zoals mening vragen/uiten, omgaan met gevoelens en feedback geven en krijgen
Hij/zij kan deze kennis integreren in praktijksituaties
2. De student kan efficiënt omgaan met en heeft inzicht in veranderingsprocessen
Onder meer :
De student heeft inzicht in integraal management bij innovaties
De student kan vanuit het interactioneel model efficiënt omgaan met weerstand bij verandering
De student heeft inzicht in het fasemodel bij veranderingsprocessen
De student heeft inzicht in de verschillende veranderingsplannen en voorwaarden
De student kan het fasemodel kritisch toepassen op een concreet veranderingsproces
De student heeft inzicht in het teamdoelmatigheidsmodel
De student kan een conflictdiagnose stellen bij een concreet probleem
De student heeft inzicht in de verschillende conflicthanteringstijlen

Begeleiding van de student
1. De student kent de methodiek van de studentenbegeleiding en kan deze toepassen in de praktijk
Onder meer :
De student kent de verschillende begeleidingsvormen en kan deze toepassen
De student kan een begeleidings- en beoordelingsgesprek voeren
De student kent de meest voorkomende problemen bij de werkbegeleiding en kan deze voorkomen
2. De student heeft inzicht in de methodiek van de studentenbegeleiding en de verschillende fases.
3. De student heeft kennis en inzicht in zelfevaluatie, reflecteren en feedback, kent de reflectiecyclus van Korthagen en kan deze toepassen op praktijkvoorbeelden.

Algemene competentie 1: het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
Onder meer:
De student heeft inzicht in het verloop van een infovergadering en een probleemoplossende vergadering
De student kan een vergadering efficiënt voorbereiden
De student kan een infovergadering leiden
De student kan een probleemoplossende vergadering efficiënt leiden


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus
Cursus
Artikels
Boekextracten
Transparanten
Bordschema's


Studiekosten
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Studievoortganggesprekken
Monitoraat op aanvraag


Onderwijsvormen
Doceermethode
Dialectische methode: leergesprek
(Praktische) oefeningen en rollenspelen
Klasgesprek
Leergesprek
Discussie
Rollen- en simulatiespelen
Casuïstiek


Evaluatievorm
Begeleiding van de student
Schriftelijk examen
Groeps- en sociale vaardigheden
De studenten tonen hun opgedane inzichten en vaardigheden aan de hand van een grondige, persoonlijke, kritische analyse en bespreking van de hen aangeboden casuïstiek
Zij kunnen hierbij, in het voorbereidingsmoment van het examen, de cursus en andere hulpmiddelen (literatuur) gebruiken (57 %)
Zij integreren de opgedane inzichten rond stresshantering vanuit de rol van leidinggevende, aan de hand van een korte paper (29 %)

Wanneer een student voor een “deelbeoordeling” minstens 10 op 20 behaald heeft in de eerste zittijd dient hij voor het desbetreffende “deel” van het opleidingsonderdeel geen examen meer af te leggen in de tweede zittijd.

Tweede zittijd mogelijk.

OP-leden
Toon De Bock
Christine Du Pont