ORGANISATIE EN MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor zorgmanagement
Hoorcollege [A] 28.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 200.0
Studiepunten [E] 8
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis André Debruyne
Referentie GOZORG01A00004
 
Trefwoorden
Arbeidssociologie – bedrijfssociologie – sociale veranderingen – bedrijfspsychologie – ziekenhuiswetenschappen-en-beheer

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een bachelor in het zorgmanagement, zowel in het verwerven van kennis en inzicht in het managen van mensen in het algemeen en in de social-profitsector in het bijzonder.
Het verhoudt zich tot andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal.

Leerinhoud
Organisatiestructuur en organisatieproces
Taakverdeling
Coördinatie
Professionele organisatie
Effectiviteit van de organisatie
De organisatie in de omgeving
Delegeren
Interne kosten- en budgetbeheersing op de afdeling
Tijdbeheer
De lerende organisatie


Begincompetenties
Bachelor in de gezondheidszorg

Eindcompetenties
De student kan, op systematische wijze, omgaan met de uiteenlopende aspecten van het organiseren en het managen van mensen in de social-profitsector
Hij / zij kan, als voorbereiding op het effectief managen, doelbewust plannen, organiseren en bijsturen, met het oog op het bereiken van resultaten
De student verwerft inzicht in de algemene principes van de organisatieleer en het management
De student kan omgaan met actuele situaties en ontwikkelingen in verband met de organisaties in de gezondheidszorg
De student kan zijn eigen werksituatie plaatsen in het geheel van de zorgverlening binnen de instelling, rekening houdend met de multidisciplinaire context en met externe omgeving
De student heeft inzicht in de aard en de doelstellingen, de missie en de belangen van organisaties in de gezondheidszorg
De student heeft inzicht in de structuur van de organisatie en de wijze waarop organisaties functioneren. De student kan er zichzelf en de verschillende functies in positioneren
De student kan actief en via een leidinggevende rol participeren aan samenwerkingsverbanden en is in staat een coördinerende rol op te nemen
De student kan via delegeren een beroep doen op de bekwaamheden van anderen
De student kan zijn tijd op een geordende en hiërarchische wijze benaderen en efficiënt gebruiken
De student kan afdelingsbudgetten op een systematische en cyclische manier aanpakken, beheersen en omzetten in een begrotingsvoorstel
De student ontwikkelt strategieën om, via de principes van de ‘lerende organisatie’, tot een gemeenschappelijke visie te komen binnen een samenwerkingsverband (netwerk)
De student kan op een methodische en procesmatige manier beleid plannen, strategie ontwikkelen en doelstellingen formuleren, operationaliseren.

Algemene competentie 1: zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus als basistekst
Hand-outs van de lesschema's


Studiekosten
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken

Onderwijsvormen
Probleemgestuurd onderwijs door integratie van praktijkvoorbeelden
Hoorcolleges
Geïntegreerde opdrachten en groepswerk (praktijkproblemen worden in een beperkte groep studenten voorgedragen. Via een procesgestuurde aanpak zoeken studenten, onder supervisie van de docent, naar een gepaste aanpak en naar een veranderingstraject)
- intervisie
- zelfstudie
- individueel werk
Multi-media


Evaluatievorm
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (70 %)
Presentatie groepswerken (30 %)

Wanneer een student voor een “deelbeoordeling” minstens 10 op 20 behaald heeft in de eerste zittijd dient hij voor het desbetreffende “deel” van het opleidingsonderdeel geen examen meer af te leggen in de tweede zittijd.

Tweede zittijd mogelijk.


OP-leden
André Debruyne