GEZONDHEIDSECONOMIE 2
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor zorgmanagement
Hoorcollege [A] 43.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Krista Vandenborre
Referentie GOZORG01A00002
 
Trefwoorden
organisatiewetenschappen, sociale structuren, ziekenhuiswetenschappen-en-beheer, administratief recht, economische theorie, boekhoudkundige wetenschappen S111-s213-b685-s111-s180-192

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een bachelor in het zorgmanagement, zowel in het verwerven van kennis en inzicht als naar de mogelijkheden in het verder uitstippelen van zijn/haar studie.
Het verhoudt zich tot andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als vertikaal.

Leerinhoud
Administratie
Het Belgisch gezondheidszorgsysteem:
Ontstaan van de gezondheidsactoren
Kenmerken van het Belgisch gezondheidszorgsysteem
Strategieën voor meer doelmatigheid in de gezondheidszorg
Probleemschets
Verbetering macro efficiëntie
Verbetering micro efficiëntie
Uitdagingen en toekomstperspectieven
Verbetering van de financiële toegankelijkheid van de medische zorg
Wijkgezondheidscentra
Bijzonder solidariteitsfonds
Uitkeringen aan chronische patiënten
Maximumfactuur
Zorgverzekering
Discussie en aanbevelingen
Functioneringsgesprekken
Dienstroosters
Financieel Beleid en Kostenbeheer
Inleiding tot het Boekhouden:
Wat is boekhouden?
Wat staat er in een balans en een resultatenrekening ?
Wat is analytisch boekhouden?
Beginselen van financiële analyse
De ziekenhuisfinanciering :
1. Het budget van financiële middelen : Historiek Bespreking en berekening van de verschillende onderdelen NAL / PAL: toelichting
2. Geneesherenhonoraria
3. Apotheek
De rusthuisfinanciering
De ziekenhuisfactuur van naderbij bekeken
Capita Selecta
Gastsprekers brengen topics uit de gezondheidszorg


Begincompetenties
Bachelor in de gezondheidszorg

Eindcompetenties
Administratie
1. De student heeft inzicht in regelgeving voor gezondheidszorg, activiteiten en voorzieningen
2. De student kent de doelstellingen van kwaliteitszorg, toegankelijkheid en uitgavenbeheersing in de gezondheidszorg
Financieel Beleid en Kostenbeheer
1. De student bezit de nodige kennis omtrent boekhoudkundige beginselen
Onder meer:
- student heeft inzicht in analytisch boekhouden en financiële analyse
2. De student kent de voornaamste inkomstenbronnen van de ziekenhuizen en rusthuizen
3. De student is in staat om aan patiënten en bezoekers de nodige uitleg te geven over de ziekenhuisfactuur

Algemene competentie 1: denk- en redeneervaardigheid
Algemene competentie 2: het verwerven en verwerken van informatie


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus
Multimedia


Studiekosten
Administratie
Syllabus
Financieel Beleid en Kostenbeheer
Syllabus


Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken

Onderwijsvormen
Doceren
Theorie wordt aan de hand van klassikale oefeningen toegelicht

Evaluatievorm
Administratie (40 %)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
Financieel Beleid en Kostenbeheer (60 %)
Schriftelijk examen

Wanneer een student voor een “deelbeoordeling” minstens 10 op 20 behaald heeft in de eerste zittijd dient hij voor het desbetreffende deel van het opleidingsonderdeel geen examen meer af te leggen in de tweede zittijd.

Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Leen Van Landschoot
Krista Vandenborre