GEZONDHEIDSECONOMIE 1
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor zorgmanagement
Hoorcollege [A] 59.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 200.0
Studiepunten [E] 8
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stanislas Ossieur
Referentie GOZORG01A00001
 
Trefwoorden
sociaal recht, organisatiewetenschappen, sociale structuren, sociale voorzorg, volksgezondheid, ziekenhuiswetenschappen-en-beheer, sociale veranderingen, administratief recht, publiek recht, grondwettelijk recht, sociale economie s111-s140-s143-s148-s196-s189-b685-s231-s214-b680

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een bachelor in het zorgmanagement, zowel in het verwerven van kennis en inzicht als naar mogelijkheden in het verder uitstippelen van zijn/haar studie. Het verhoudt zich tot andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als vertikaal.

Leerinhoud
Ziekenhuiswetgeving
Indeling van de ziekenhuiswet
Begripsomschrijving
Toepassingsgebied van de wet
Beheer van de ziekenhuizen
Historische schets en juridische bakens
De beslissingsboom in een ziekenhuis
Structurering van de medische activiteit
Structurering van de verpleegkundige activiteit
Adviesorganen van de overheid
De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
Structuur, samenstelling en afdelingen
Statuut van de ziekenhuisartsen
1. De betrokkenheid van de ziekenhuisarts bij de besluitvorming
2. Rechtsverhouding tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts
3. Geldelijk statuut van de ziekenhuisarts
Corporate governance in de ziekenhuissector
Beleid in het ziekenhuis
Illustraties i.v.m. management
Corporate governance
Voorbeelden van strategische plannen
Besluit en bedenkingen
Organisatie van de gezondheidszorg
Overzicht van de federale structuur van België
Structurele werking van de overheid in de Belgische gezondheidszorg
Wegwijs in de sociale zekerheid van België
De verschillende takken van de sociale zekerheid
De sociale bijstand
Het aanbod in de curatieve sector van de gezondheidszorg
Enkele bijzondere raden en commissies in de ziekenhuiswereld
Organisatie en structuur
Structurering van de verpleegkundige activiteit in een ziekenhuis
Monografie van de verpleegkundige functies
Specifieke taken van het verpleegkundig kader
Delegeren van opdrachten
Bespreken van actuele topics
Kwaliteitstoetsing- en bewaking
Definities kwaliteit - Kwaliteitsmodellen
Implementatie kwaliteitsbeleid op een verpleegafdeling via boordtabellen
Procesbeheersing
Klantgericht werken
Individuele paper
Capita Selecta
Gastsprekers brengen topics uit de gezondheidszorg


Begincompetenties
Bachelor in de gezondheidszorg

Eindcompetenties
Ziekenhuiswetgeving
1. De student heeft inzicht in het wetgevend en regelgevend kader waarin een verzorgingsinstelling functioneert, met bijzondere aandacht voor de historische dimensie waarin deze regelgeving is tot stand gekomen
2. De student heeft aandacht voor de dieperliggende beweegredenen waarom de overheid van een bepaalde reglementering wenst gebruik te maken
Organisatie van de gezondheidszorg
1. De student bezit via inleidende begrippen de nodige kennis in de gezondheidsstructuur- en management van België
Kwaliteitstoetsing- en bewaking
1.De student kan op een objectieve wijze de beoogde en bekomen resultaten beoordelen en evalueren
2. De student bezit de nodige vaardigheid om op een adequate wijze projecten voor te bereiden en te implementeren op de afdeling.
Individuele paper
1. De student kan een beknopte bespreking geven van een thema in het kader van de ziekenhuiswetgeving
Algemene competentie 1: het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk : De student kan, waar nodig, op een kritische manier, de maatschappelijke relevantie en de financiële aspecten van de reglementering plaatsen t.o.v. de noodzaak van een professioneel geleide bedrijfsomgeving

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus
Begeleidende artikels bij de cursustekst
Transparanten


Studiekosten
Ziekenhuiswetgeving Syllabus 2 euro
Organisatie van de gezondheidszorg Kosten syllabus
Kwaliteitstoetsing- en bewaking Syllabus 4 euro


Studiebegeleiding
Via e-mail
Groepsopdrachten
De cursisten dienen op een zelfstandige wijze de duidelijk gedefinieerde leerstof trachten te bevatten, zonder dat hierbij individuele begeleiding aan bod komt. Vragen omtrent de gedoceerde leerstof kunnen iedere les individueel worden geopperd en worden klassikaal behandeld.


Onderwijsvormen
Doceren
Groepsopdrachten
Individuele opdrachten
Zelfstudie
Multimedia
Het materieel recht wordt gedoceerd in het kader van een hoorcollege, waarbij de docent constant gebruik maakt van het bord om structuur en nadere toelichting te verschaffen.

Evaluatievorm
Organisatie :
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (25 %)
Kwaliteitstoetsing en -bewaking :
Mondeling examen met toelichting individuele paper (25 %)
Ziekenhuiswetgeving :
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (25 %)
Individuele paper (25 %)

Wanneer een student voor een “deelbeoordeling” minstens 10 op 20 behaald heeft in de eerste zittijd dient hij voor het desbetreffende “deel” van het opleidingsonderdeel geen examen meer af te leggen in de tweede zittijd.

Tweede zittijd is mogelijk


OP-leden
Patricia Vanleerberghe
Hans Crampe
Stanislas Ossieur