STAGE DEEL 2
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 300.0
Totale studietijd [D] 300.0
Studiepunten [E] 12
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Inge Tavernier
Referentie GOINZO01A00018
 
Trefwoorden
Stage , rapporteren

Doelstellingen
Volgens het MB van 16-04-1996 moet de cursist tenminste 450 uren praktijk kunnen voorlegen als professionele ervaring. Daarvan moet tenminste verworven worden: 200 uren op een erkende Intensievezorg dienst, 200 uren op een erkende spoedgevallendienst en 50uren naar keuze (IZ of Spoed). Dit opleidingsonderdeel biedt de noodzakelijke vorming, in het verwerven van de algemene, de algemene beroepsgerichte en de beroepsspecifieke competenties en de kwalificaties binnen deze opleiding. Een doorgedreven kennis en training zijn essentieel in het belang van de zorgvrager op kritieke diensten. Het onderdeel leert de student probleemoplossend denken en deze gegevens op een degelijke wijze verwerken en rapporteren. Dit opleidingsonderdeel verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal.

Leerinhoud
De aangeleerde theorie leren integreren in de praktijk stagegids Rapportering Competentielijst Lijst van gepresteerde uren

Begincompetenties
Professionele bachelor in de verpleegkunde.

Eindcompetenties
1 Vermogen om op een efficiënte, verantwoordelijke en correcte wijze de beroepsdoelstellingen te realiseren
Onder meer:
De vitale functies deskundig observeren, bewaken, interpreteren, registreren en rapporteren.
De betrouwbaarheid van het bewakingssystemen controleren.
Verbanden leggen tussen de klinische observaties en de verschillende metingen, beoordelen van parameters behorende tot de cardiovasculaire, respiratoire en neurologische functiestelsels.
Ondersteunen en overnemen van vitale functies
Gegevens weergeven volgens prioriteiten.
Kennis en ervaringen implementeren om een juiste verpleegkundige diagnose en actie te stellen zowel in acute als in continue kritieke zorg situaties.
2 Zich flexibel en empatisch te kunnen gedragen binnen het juridisch kader, procedures, werking, cultuur van de werkomgeving en passend kunnen omgaan met patiënten, leidinggevenden en collega’s.
De regels en de wetgeving m.b.t. de uitoefening van de verpleegkunde in functie van kritieke diensten toepassen procedures, standaard verpleegplannen en staande orders hanteren.
Algemene competenties:
1 het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren
onder meer:
- uit het rapporteren moet de student kunnen aangeven dat hij/zij inzicht heeft in de relatie tussen de observaties, de methode van de diagnosestelling, de therapie en de verpleegkundige zorgvragen.
- de student kan de opgedane ervaring toetsen aan de theorie en staven met een artikel over een onderwerp betreffende de gevolgde casus. 2 het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
De Stage:
Het werkveld:
de stage vindt plaats in de gespecialiseerde beroepsrealiteit onder begeleiding van verpleegkundigen die reeds de bijzonder beroepstitel voor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg bezitten en de cursist op een deskundige wijze kunnen begeleide
n Het stageterrein en het stageverloop wordt door de cursist zelf bepaald of door de hogeschool
Hij moet de kansen tot professionalisering inschatten, een verantwoorde keuze maken
Dienstbrochure
Het activiteitenprofiel
Feedback – fiche
Rapporteren:
Verschillende cursussen tijdens de opleiding en bronnen uit de mediatheek (boeken, artikels, internetsites)
cursus rapporteren met voorbeelden
CARPENITO, L.J. Verpleegkundige diagnosen. Groningen, Wolters-Noordhoff, 2002. 591pp.


Studiekosten
Embleem van de hogeschool, eventueel broekpak
Eventueel een waarborg voor de badge
Kostprijs verschillende documenten


Studiebegeleiding
Voor de aanvang van de stage dient de student zich te informeren over de betreffende stageplaats de (geziene) leerstof en de basitechnieken door te nemen.
Tijdens de stageperiode krijgt de student begeleiding door de verpleegkundigen uit het werkveld en monitoraat waar mogelijk
is Reflecties uit de stage tijdens de theoretische lessen
Individuele contacten met de praktijklector op school, indien nodig op het stageterrein of via e-mailcontact
Evaluatievormen:
De student laat regelmatig de feedbachfiche invullen en krijgt tussentijdse evaluatie vanuit het werkveld en een eindevaluatie in samenspraak met de praktijklector


Onderwijsvormen
Er is een permanente evaluatie vanuit het werkveld waar stage gelopen wordt De tussentijdse evaluatie heeft aan de student de mogelijkheid bij te sturen waar nodig blijkt en de nodige leerstof in te studeren door zelfstudie enzelfreflextie De eindevaluatie vormt de conclusie van de stageperiode en heeft de geschiktheid voor het werken op kritieke diensten aan

Evaluatievorm
Stage:
60%
zelfevaluatie en feedback tijdens de stage volgens de beoogde competenties
Competentieprofiel voor Intensieve zorgen / - spoedgevallenzorg
eindevaluatie van de stage op basis van de gegevens van de stagementoren/verpleegkundigen, student en praktijklector
Rapportering en methodische werkbegeleiding:
40%
Jaarwerk voor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
De bedoeling is tot een eindproduct te komen waarin de student toont dat hij verbanden kan leggen tussen de theorie en de praktijk

Opzoeken van artikels, ook anderstalige artikels bij het verslag.

OP-leden
Stage:
praktijklector: M. Terrie, I. Tavernier, M. Convents, M. Storm, K. Traen, E. Cooreman
lectoren: G. Verbeke
Rapporteren en methodische werkbegeleiding:
praktijklector M. Terrie, I. Tavernier, M. Convents, M. Storm, K. Traen, E. Cooreman
lectoren: G. Verbeke