STAGE DEEL 1
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 3.0
Werkcollege [B] 33.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 237.0
Totale studietijd [D] 325.0
Studiepunten [E] 13
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Inge Tavernier
Referentie GOINZO01A00017
 
Trefwoorden
Stage , rapporteren

Doelstellingen
Volgens het MB van 16-04-1996 moet de cursist tenminste 450 uren praktijk kunnen voorlegen als professionele ervaring. Daarvan moet tenminste verworven worden: 200 uren op een erkende Intensievezorg dienst, 200 uren op een erkende spoedgevallendienst en 50uren naar keuze (IZ of Spoed).

Dit opleidingsonderdeel biedt de noodzakelijke vorming, in het verwerven van de algemene, de algemene beroepsgerichte en de beroepsspecifieke competenties en de kwalificaties binnen deze opleiding. Een doorgedreven kennis en training zijn essentieel in het belang van de zorgvrager op kritieke diensten.
Het onderdeel leert de student probleemoplossend denken en deze gegevens op een degelijke wijze verwerken en rapporteren.
Dit opleidingsonderdeel verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal.

Leerinhoud
De aangeleerde theorie leren integreren in de praktijk
stagegids
Rapportering
Competentielijst
Lijst met gepresteerde uren

Begincompetenties
Professionele bachelor in de verpleegkunde
Deeltijdse studenten dienen de verplichte stage deel 1 voorafgaand af te werken.

Eindcompetenties
Vermogen om op een efficiënte, verantwoordelijke en correcte wijze de beroepsdoelstellingen te realiseren:
- De vitale functies deskundig observeren, bewaken, interpreteren, registreren en rapporteren.
De betrouwbaarheid van het bewakingssystemen controleren.
verbanden leggen tussen de klinische observaties en de verschillende metingen beoordelen van parameters behorende tot de cardiovasculaire, respiratoire en neurologische functiestelsels.
Ondersteunen en overnemen van vitale functies.
Gegevens weergeven volgens prioriteiten.
Kennis en ervaringen implementeren om een juiste verpleegkundige diagnose en actie te stellen zowel in acute als in continue kritieke zorg situaties.

- Zich flexibel opstellen en empatisch te kunnen gedragen binnen het juridisch kader, procedures, werking, cultuur van de werkomgeving en passend kunnen omgaan met patiënten, leidinggevenden en collega's. De regels en de wetgeving m.b.t. de uitoefening van de verpleegkunde in functie van kritieke diensten toepassen.
Procedures, standaard verpleegplannen en staande orders hanteren.

Algemene competenties:
Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan de specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren.
Onder meer:
- Uit het rapporteren moet de student kunnen aangeven dat hij/zij inzicht heeft in de relatie tussen de observaties, de methode van de diagnosestelling, de therapie en de verpleegkundige zorgvragen.
- De student kan de opgedane ervaring toetsen aan de theorie en staven met een artikel over een onderwerp betreffende de gevolgde casus.
Het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepsprakijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
De Stage:
de stage vindt plaats in de gespecialiseerde beroepsrealiteit onder begeleiding van verpleegkundigen die reeds de bijzondere beroepstitel voor IZ en spoedgevallenzorg bezitten en de cursist op een deskundige wijze kunnen begeleiden.
Het stageterrein en het stageveloop wordt door de cursist zelf bepaald of door de hogeschool.
De student moet de kansen tot professionalisering inschatten, een verantwoorde keuze maken.
Diensbrochure
Het aktiviteitenprofiel
Feedback-fiche
Rapporteren
Verschillende cursussen tijdens de opleiding en bronnen uit de mediatheek (boeken,artikels, internetsites)
CARPENITO, L.J. Verpleegkundige diagnosen. Groningen, Wolters-Noordhoff, 2002

Studiekosten
Embleem Hogeschool
Eventueel Broekpak
Eventueel een waarborg voor de badge volgens het ziekenhuis
kostprijs verschillende documenten: € 2

Studiebegeleiding
Voor de aanvang van de stage dient de student zich te informeren over de betreffende stageplaatsen, de geziene leerstof en basistechnieken door te nemen
tijdens de stageperiode krijgt de student begeleiding door de verpleegkundigen uit het werkveld en monitoraat waar mogelijk
Individuele contacten met de praktijklector op school, indien nodig op het stageterrein of via e-mailcontact
Reflecties uit de stage tijdens de lessen
de student laat regelmatig de feedbackfiche invullen en krijgt een tussentijdse evaluatie vanuit het werkveld en een eindevaluatie in samenspraak met de praktijklector

Onderwijsvormen
Er is een permanente evaluatie vanuit het werkveld waar de stage gelopen wordt.
De tussentijdse evaluatie geeft aan de student de mogelijkheid bij te sturen waar nodig en de nodige leerstof te verwerken door zelfstudie
en zelfreflexie
De eindevaluatie vormt de conclusie van de stageperiode en geeft de geschiktheid voor het werken op kritische diensten aan

Evaluatievorm
Stage:
zelfevaluatie en feedback tijdens de stage volgens de beoogde competenties (Competentieprofiel voor IZ / Spoedgevallenzorg)
Eindevaluatie van de stage op basis van de beoordeling van de mentor-verpleegkundigen-student en praktijklector 50%
Rapportering en methodische werkbegeleiding Jaarwerk voor Intensieve Zorgen of Spoedgevallezorg 20%
Praktijk spoedgevallen 20% mondeling
Praktijk til- en transporttechnieken 10% mondeling
Het eindproduct toont dat student verbanden kan leggen tussen de theorie en de praktijk met degelijk opzoekwerk naar recente literatuur dat verwerkt wordt in het jaarverslag
Indien de student min. 10/20 haalt voor een van de vakken moet hierover niet opnieuw examen worden afgelegd in 2e zittijd.

OP-leden
Praktijklectoren: M. Convents,M. Storm, I. Tavernier, E. Cooreman, K. Traen
Lector: G. Verbeke