APPARATUUR EN MATERIAAL
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 32.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kurt Roesbeke
Referentie GOINZO01A00016
 
Trefwoorden
medische instrumentatie, ademhaling, intensieve zorgen

Doelstellingen
Dit onderdeel vormt de kennis en het inzicht in de gebruikte apparatuur op kritieke diensten.
Het biedt de noodzakelijke vorming in het verwerven van de algemene-, de beroepsgerichte en de beroepsspecifieke competenties en de kwalificaties binnen deze opleiding. Een doorgedreven kennis en training zijn essentieel in het belang van de zorgvrager op kritieke diensten.
Het verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal.

Leerinhoud
Hemodynamische Apparatuur
Algemene inleiding hemodynamische monitoring:
        algemene begrippen
        niet invasieve en invasieve moitoring
        de bloeddruk: invasieve meettechniek, aandachtspunten en probleemcurves.
Algemene principes van de centraalveneuse drukmonitoring (CVD)
Swan Ganz katheter /PICCO katheter
Hemodynamische monitoring
Hemodynamische berekeningen
Low-output syndroom
Praktische oefeningen aan de hand van verschillende casestudies
Infuusapparatuur
Mechanische orgaanondersteuning
Intra Aortic Ballon pomp
Assist systemen
De pacemaker therapie
Inplanteerbare defibrillator
Beademingsapparatuur
Het zuurstoftransport
        Gasuitwisseling
        Arteriële bloedgassen
        Zuur-base evenwicht

De kliniek bij zuurstofnood
De verschillende beademingvormen
Beademingsvormen van zorgvragers met verschillende respiratoire aandoeningen
Nieuwe trends in ventilatoire therapie

Begincompetenties
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Eindcompetenties
Hemodynamische Apparatuur
De student heeft inzicht in de hemodynamische monitoringtechnieken, met nadruk op de verpleegkundige aspecten en aandachtspunten bij invasieve meettechnieken
De student heeft inzicht in het nut en doel van de Swan Ganz katheter.
De student kent het belang van de verpleegkundige observatie bij het gebruik van de Swan Ganz katheter.
De student kan, a.d.h.v. casestudies, de hemodynamische problematiek herkennen.
De student heeft aandacht voor de verpleegkundige observatiepunten bij het gebruik van infuusapparatuur
Mechanische orgaanondersteuning
De student heeft inzicht in het gebruik van de apparatuur voor mechanische orgaanondersteuning.
De student is voldoende kundig om patiënten met deze apparatuur te verzorgen op de kritieke diensten.
Beademingsapparatuur
De student heeft kennis van de theorie en de praktijk van mechanische ventilatie bij volwassenen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus
Bord
Dia’s
Transparanten
Videomateriaal
Demonstratiemateriaal
Multimedia

Studiekosten
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Studievoortganggesprekken

Onderwijsvormen
Leergesprek
Doceren
Reflecties naar het werkveld

Evaluatievorm
Schriftelijke examen
Hemodynamische apparatuur 30%
Mechanische orgaanondersteuning 30%
Beademingsapparatuur 40%
Indien de student geslaagd is voor een vak maar niet voor het opleidingsonderdeel, moet hij/zij het betreffende vak niet opnieuw afleggen in tweede zittijd

OP-leden
Hemodynamische Apparatuur: praktijklector K. Roesbeke
Mechanische orgaanondersteuning: praktijklector A. De Schrijver
Beademingsapparatuur: lector: D. Ryckaert