VERPLEEGKUNDIGE WETENSCHAPPEN II
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 54.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Baudewijn Oosterlynck
Referentie GOINZO01A00015
 
Trefwoorden
Anatomie, fysiologie, endocrinologie, pneumologie, hematologie, neurologie, gastro-enterologie, intensieve zorgen, bacteriële flora, nosocomiale infecties, ziekenhuisinfecties, antibiotica, cardiologie, farmacologie, nefrologie

Doelstellingen
De bedoeling van dit opleidinsonderdeel is dat de verpleegkundige in staat is om een levens- en/of orgaanbedreigende toestand bij de zorgvrager te herkennen, de vitale functies te ondersteunen en desgevallend te behandelen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
Het opleidingsonderdeel sluit aan bij het opleidingsonderdeel van biomedische wetenschappen deel I & II en heeft als doelstelling de verpleegkundige taak te onderrichten en zo een geheel te vormen.

Leerinhoud
Respiratoire, neurologische- en circulatiestoornissen, algemene interne verpleging
Verpleging bij pulmonaire aandoeningen
Verpleging van patiënten met gastro – enterologische aandoeningen
Verpleging van patiënten met endocriene aandoeningen
Verpleging van patiënten met hematologische en oncologische aandoeningen
Verpleging van patiënten met aandoeningen van het centraal zenuwstelsel
Verpleging van patiënten met algemene aandoeningen
Verpleging van een patiënt na transplantatie
Aandachtspunten bij opname van een transplantatiepatiënt op spoed en I.Z.
Cardiochirurgie
Algemene inleiding
Ischemisch hartlijden
Techniek van de extracorporele circulatie
Kleppathologie, thoracale aneurysmata, de symptomen en de chirurgische behandeling
Congenitale hartchirurgie
Verpleging van kinderen na hartchirurgie
Verpleging van volwassenen na hartchirurgie
Algemene chirurgie
Operatie en nazorg van:
        maagdarmoperaties
        inflamatoire darminfecties
        transplantaties

Peroperatieve bloeding en postoperatieve gevolgen
Postoperatieve infectie
Chirurgische infectie
Postoperatieve medische complicaties
Intoxicaties
Acute intoxicaties met geneesmiddelen en enkele andere stoffen
Aanpak van een acute intoxicatie.
Specifieke intoxicaties
Koolstofmonoxide intoxicatie
Zware infecties
Systeemeffecten van ernstige gramnegatieve of grampositieve infecties
Gram negatieve en - positieve celmembranen
Classificatie van sepsis
Septische shock: inflammatoire cascade mechanismen
Specifieke infecties op I.Z.
Hepatitis A, B en C
AIDS
Werkingsmechanismen van antibiotica
Preventie / infectie controle programma
Nefrologische aandoeningen
Nierinsufficiëntie:
        acute nierinsufficiëntie
        chronische nierinsufficiëntie
obstructief nierlijden.
Niervervangende technieken op intensieve zorg (Gastspreker S. Claus)
Niertransplantatie

Begincompetenties
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Eindcompetenties
Algemeen interne verpleging:
De student kent de verpleegkundige problemen bij patiënten met complexe interne pathologie.
Hij / zij weet welke acties hij moet ondernemen en welke observaties hij / zij dient te verrichten.
Cardiochirurgische verpleging
De student heeft inzicht in de specifieke indicaties en pathofysiologische veranderingen van aangeboren en verworven hartafwijkingen, vatbaar voor heelkundige behandeling.
De student heeft inzicht in de basisbeginselen i.v.m. extracorporele circulatie en operatieve technieken, de postoperatieve technieken en de behandeling van deze hartafwijkingen.
Hij / zij kent de postoperatieve verpleegkundige zorgaspecten, welke van toepassing zijn op intensieve zorg en spoedgevallenzorg.
Algemene chirurgie
De student is vertrouwd met de meest voorkomende complicaties en infecties in het postoperatief gebeuren.
Hij / zij kan, met inzicht en kennis van zaken, observeren en adequaat verpleegkundig handelen na ernstige heelkundige interventie.
Intoxicaties
De student heeft kennis en inzicht in de verschillende soorten intoxicaties die zich kunnen voordoen.
De student kan de eerste zorgen toedienen prehospitaal en bij opname op de spoedgevallenzorg.
Zware infecties
De student heeft inzicht in de pathogenese, definities, preventieve maatregelen en behandeling van frequent op IZ voorkomende infecties of infectieuze syndromen. Nefrologische aandoeningen
De student heeft inzicht en kennis in de belangrijkste acute aandoeningen in de Nefrologie.
De student weet wat de taak is van de verpleegkundige bij de behandeling van acute nierinsufficiëntie.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus
Bord
Transparanten
Video
Multimedia

Studiekosten
Kostprijs syllabus
cursussen uit opleidingsonderdeel biomedische wetenschappen I & II

Studiebegeleiding
Studievoortganggesprekken

Onderwijsvormen
Leergesprek
Doceren
Reflecties naar het werkveld

Evaluatievorm
Algemeen interne : mondeling examen of schriftelijk 25%
Cardiochirurgie: mondeling examen of schriftelijk 20%
Algemene chirurgie: schriftelijk examen 10%
Intoxicaties: schriftelijk examen of mondeling 15%
Zware infecties: mondeling examen 20%
Nefrologische aandoeningen: schriftelijk examen 10%
Indien de student geslaagd is op een vak maar niet op het opleidingsonderdeel, moet hij/zij dit vak niet opnieuw afleggen in de 2e zittijd

OP-leden
Algemeen interne: praktijklector nog onbekend
Cardiochirurgie: lector Dr. T. Bové /Praktijklector L.Van Laere
Algemene chirurgie: lector: Dr. Ceelens
Intoxicaties: lector Prof. W. Buylaert
Zware infecties: lector: Prof. D. Vogelaers
Nefrologische aandoeningen: lector: Prof. E. Hoste