BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN II
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 40.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Koenraad Vandewoude
Referentie GOINZO01A00013
 
Trefwoorden
Iweto-code: b007 Algemene interne, intensieve zorgen, endocrinologie, pneumologie, hematologie, neurologie, gastro-enterologie, pediatrie, vochtbeleid, enterale- en parenterale voeding,, anatomie, fysiologie

Doelstellingen
Deze vakken vormen een essentieel onderdeel in de kennis van de pathologie en de therapie van de zorgvrager opgenomen op kritieke diensten Het maakt een gespecialiseerde kennis noodzakelijk naar observeren en rapporteren zowel bij kinderen als bij volwassenen Het steunt op voorgaande opleidingsonderdelen en legt verbanden met andere opleidingsonderdelen

Leerinhoud
Algemene interne
Pulmonaire aandoeningen
Gastro-enterologische aandoeningen
Endocriene aandoeningen
Hematologische / oncologische aandoeningen
Aandoeningen van het centraal zenuwstelsel
Specifieke aandoeningen voor kritieke diensten
Transplantatiezorg
Vochtbeleid,enterale en parenterale voeding
vochtbeleid / Transfusiebeleid
Totaalparenterale nutritie en enterale nutritie
Electrolieten
Bloed en bloedderivaten
Pediatrie
Verschilpunten tussen volwassenen en kinderen
Pediatric advanced life support
Warmtehuishouding, vochtverlies
Bloedsparende technieken
Parenterale toegang
Metabolisme bij kinderen
Medicatie
Monitoren van kinderen
Cardiovasculair stelsel
Heelkundige interventies bij kinderen
Pijn en pijnmanagement
Basisprincipes en fysiologie van pijn
Acute pijn
Specifieke toepassingen spoedopname
Pijnstilling en sedatie op IZ
Sedatie en anxiolyses
I.V. pijnstilling
Introductie van anesthesieproducten
locoregionale anesthesie en analgesie

Begincompetenties
De eindcompetenties voor de professionele bachelor in de verpleegkunde.
Grondige herhaling van de kennis van de anatomie en fysiologie is aan te raden
Basiskennis anatomie en fysiologie van het kind is aan te raden.


Eindcompetenties
Algemene interne
De student heeft kennis en inzicht in de gespecialiseerde multiple interne pathologie, weet wat de rol is van de verpleegkundige bij de behandeling van deze complexe pathologieën. De student kan correcte en gerichte observaties uitvoeren en de gepaste verpleegkundige interventies toepassen.
Vochtbeleid
De student heeft inzicht in het vochtbeleid en de nutritie met inbegrip van transfusiebeleid van de IZ patiënt
Pediatrie
De student heeft inzicht in de verschillen tussen een volwassene en een kind. Hij / Zij kan als verpleegkundige instaan voor een correcte uitvoering van de behandeling en observatie van een kind op spoedgevallenzorg en intensieve zorgen.
Pijn en pijnmanagement
De student kan pijn definiëren, pijnmechanismen uitleggen, kent het onderscheid tussen sedatie en pijntherapie en kan de basisprincipes van goede pijnbehandeling aangeven. De student kan sedatie, hulpsedativa, analgetica en spierverslappers opsommen met indicatiegebied, dosisrange, wijze van toedienen en kan de voor verpleegkundige belangrijke aandachtspunten en bijwerkingen aangeven. De student kan diverse niet – farmacologische methoden en middelen om een kritisch zieke patiënt te kalmeren en analgesie te verschaffen, kunnen opsommen en toepassen.
Algemene competentie: Denk en redeneervaardigheid: student kan zijn eigen redenering logisch opbouwen en het eigen handelen motiveren. De student beheerst de beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsoefenaar.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus Multimedia Transparanten Dia’s

Studiekosten
Kostprijs syllabus : ongeveer 14,5€

Studiebegeleiding
Studievoortganggesprekken, Gerichte vraagstelling is mogelijk via e-mail

Onderwijsvormen
Syllabus, Multimedia Transparanten Dia’s

Evaluatievorm
Algemene interne : schriftelijk meerkeuzevragen en kennisvragen 35%
Vochtbeleid: schriftelijk examen 15%
Pediatrie: schriftelijk examen 25%
Pijn en pijnmanagement: een opdracht tijdens de lessen en schriftelijk examen 25%
Wanneer een student voor een ‘‘deelbeoordeling’’ minstens 10 op 20 behaald heeft in de eerste zittijd dient hij voor het desbetreffende vak geen examen meer af te leggen in de tweede zittijd. Tweede zittijd is mogelijk

OP-leden
Lector: Prof. K. Vandewoude
Lector: Prof. E. Hoste
Lector: Dr. A. Dejaegher/Lector: Prof. Dr. I. Kerremans
Lector: Prof. J. Poelaert