TOEGEPAST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 18.0
Werkcollege [B] 8.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stijn Blot
Referentie GOINZO01A00010
 
Trefwoorden
ziekenhuiswetenschappen , statistiek, methodologie van het wetenschappelijk onderzoek

Doelstellingen
Het biedt de noodzakelijke vorming in het verwerven van de algemene, de algemene beroepsgerichte en de beroepsspecifieke competenties en de kwalificaties binnen deze opleiding
Het verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal

Leerinhoud
Basisbeginselen van statistiek
Formuleren van onderzoeksvragen en hypothesen
Onderzoeksdesign voor experimenteel en epidemiologisch onderzoek
Meten van variabelen: operationalisering, betrouwbaarheid en validiteit
Steekproeftrekking
Dataverzameling – data-analyse
Rapportering van onderzoek
Epidemiologische concepten: o.m. standaardisatie, incidentie, prevalentie, risicometen, predicatieve waarde

Capita selecta: volgens noodzaak

Begincompetenties
Professionel bachelor in de verpleegkunde
Minorkennis van de statistiek.
Zelfstandig literatuur kunnen opzoeken

Eindcompetenties
De student leert het proces en de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek kennen
De student bezit de kennis en vaardigheid in het lezen en analyseren van onderzoekspublicaties, met speciale aandacht voor de beoordeling van methodologische en klinische relevantie van wetenschappelijke publicaties
De student kent de begrippen, methoden en principes van wetenschappelijk onderzoek
De student bezit de basiskennis voor het kunnen uitvoeren van een empirische studie van beperkte omvang
De student kan wetenschappelijke informatie over verpleegkundige vraagstukken opsporen, analyseren en synthetiseren en kan de relatie leggen tussen theorieën en onderzoeksvragen
De student kan verpleegkundige vraagstukken in wetenschappelijke termen formuleren
De student kan de principes voor de keuze van proefpersonen of waarnemingseenheden benoemen, alsook de methodologische kenmerken
De student kan onderzoekspublicaties beoordelen op methodologische en klinische relevantie

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus + onderzoekspublicaties

Studiekosten
Kostprijs syllabus en teksten

Studiebegeleiding
Communicatie rond de studievoortgang, e-mail contact

Onderwijsvormen
Hoorcollege en onderwijsgesprekken
Zelfstudie
Oefeningen

Evaluatievorm
Individuele paper : literatuurstudie

OP-leden
Methodologie: lector S. Blot
Capita selecta: praktijklector I. Tavernier