SOCIALE EN MENSWETENSCHAPPEN II
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 14.0
Werkcollege [B] 14.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis David Van Bunder
Referentie GOINZO01A00009
 
Trefwoorden
Agressiehantering, teambuilding, groepsvaardigheden, ethiek

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel biedt de noodzakelijke vorming in het verwerven van de algemene, de algemene beroepsgerichte en de beroepsspecifieke competenties en de kwalificaties binnen deze opleiding.
Het biedt de mogelijkheid om als volwaardig lid van het verpleegkundig/multidisciplinair team op een effectieve en efficiënte manier te kunnen functioneren.
Dit opleidingsonderdeel verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal

Leerinhoud
Omgangskunde :
Agressiehantering
Definiëring agressie
Nuttige modellen in verband met agressie
Omgaan met agressie, rekening houdende met richtlijnen vanuit de genoemde modellen
Concrete richtlijnen formuleren vanuit casuïstiek
Teamwork
Kenmerken van goeide leiding
Relatiebevorderende en taakvergemakkelijkende rollen
Constructief hanteren feedback
Fasen in de teamontwikkeling
Schets teamrollen Belbin
Teamrollen functioneel aanwenden

Beroepsethiek
Het Ethisch denkmodel
Grondhouding en verantwoordelijkheid van de verpleegkundige
Ethische vragen rond pijn, sterve, euthanasie en lijden
Onderwerpen die door de studenten aangebracht worden

Begincompetenties
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Eindcompetenties
Omgangskunde:
De student heeft inzicht in de verschillende vormen van agressief gedrag en kan het herkennen in de uitoefening van zijn beroep en remediëren
De student kan praktische richtlijnen formuleren om op een efficiënte manier met het agressieve gedrag om te gaan
De student kan preventief optreden om eventuele agressieve incidenten te voorkomen
De student kan relatiebevorderende en taakvergemakkelijkende rollen omschrijven en vorm geven
De student heeft inzicht in de gefaseerde dynamiek van een team
De student kan de elementaire aspecten van constructieve feedback vorm geven
De student kan de verschillende teamrollen zoals die door Belbin omschreven zijn, aangeven
De student kan die teamrollen, die hij/zij zelf kan invullen, omschrijven en functioneel aanwenden.
Beroepsethiek:
De student weet waarom mensen er verschillende meningen op na houden
Hij / zij kan de principes van een discussie omtrent morele waarden toepassen
Hij / zij heeft inzicht in de verschillen en de relatie tussen recht en ethiek

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus
Bord
Teksten

Studiekosten
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Communicatie rond de studievoortgang

Onderwijsvormen
Hoorcolleges
Reflecties naar het werkveld
Discussievormen

Evaluatievorm
Omgangskunde: mondeling of schriftelijk examen 50%
Beroepsethiek: paper 50%
Indien de student geslaagd is voor een vak maar niet voor het opleidingsonderdeel, moet hij/zij het betreffende vak niet opnieuw afleggen in tweede zittijd

OP-leden
Omgangskunde: lector D. Van Bunder
Beroepsethiek: lector J. Vande Moortel