SOCIALE EN MENSWETENSCHAPPEN I
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 18.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jan Vande Moortel
Referentie GOINZO01A00008
 
Trefwoorden
mensenrechten, sociaal-recht, psychologie, coping-gedrag

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel biedt de noodzakelijke vorming in het verwerven van de algemene, de beroepsgerichte en de beroepsspecifieke competenties en de kwalificaties binnen deze opleiding.
Het is belangrijk in functie van de specifieke competenties voor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg wat betreft de zorgfunctie.
Het is belangrijk gezien de sterk stresserende omstandigheden en crisissituaties waarmee hij/zij op kritieke diensten kan geconfronteerd worden, en op een constructieve manier moet kunnen mee omgaan.
De vakken verhouden zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal.


Leerinhoud
Psychosociale aspecten patiënt & familie
Stresshantering
Profilering van de verpleegkundige in verband met stress
Definiëring
Stressspiraal
Afweermechanismen en stress
Praktisch opsporen van stressoren
Rationele emotieve techniek
Omgaan met stress bij collega's
Omgaan met stress bij patiënt en familie
Psycho- fysiologische component van stresshantering
Crisis en urgenties:
Individuele en organisatorische impact op dienst
Het psychotrauma

Wetgeving
De Belgische staatsstructuren en rechtsregels: federaal en van de gewesten
Aansprakelijkheid
De beroepsuitoefening
Structuur van het strafrecht en de strafvordering
Het beroepsgeheim
De patiëntenrechten
Transplantatie wetgeving
Wetgeving betreffende de psychiatrie
Medische eigendom
Alcoholmisdrijven
Drugwetgeving
Statuut van het lijk

Begincompetenties
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Eindcompetenties
Psychosociale aspecten patiënt & familie
De student heeft inzicht in de verschillende componenten die een rol spelen bij stress
De student kan stress zowel bij zichzelf en team, alsook bij de patiënt en familie efficiënt hanteren
De student heeft inzicht in de principes van traumazorg
De student kan de principes van crisisinterventie en preventieve aan pak van stressreactie vertalen naar de verpleegkundige praktijk.
Wetgeving
De student kent de structuren van de Belgische staat en de gemeenschappen
Hij/zij weet wat behoort tot de beroepsuitoefening, beroepsgeheim en de patiëntenrechten
De student bezit een grondige kennis van de aansprakelijkheidsregeling van de verpleegkundige
De student heeft inzicht in het strafrechtsysteem, in de transplantatiewetgeving en de beschermingsstatuten, de drugwetgeving.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus
Bord en transparanten
Teksten

Studiekosten
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Communicatie rond de studievoortgang
E- mail contact

Onderwijsvormen
Doceren
Leergesprek
Reflecties naar het werkveld
Discussievormen

Evaluatievorm
Mondeling examen of schriftelijk examen
Wetgeving 50%
Psychos.aspecten 50%
Indien de student geslaagd is voor een vak maar niet voor het opleidingsonderdeel, moet hij/zij het betreffende vak niet opnieuw afleggen in tweede zittijd

OP-leden
Psychosociale aspecten patiënt & familie: lector P. Philips
Wetgeving: lector J. Vande Moortel