HYGI╦NE,VEILIGHEID EN LOGISTIEK
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 26.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jean Van Brantegem
Referentie GOINZO01A00006
 
Trefwoorden
Preventie, overdracht, standaardvoorzorgen, arbeidsgeneeskunde, ziekenhuiswetenschappen en beheer

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel biedt de noodzakelijke vorming in het verwerven van de algemene-, de beroepsgerichte- en de beroepsspecifieke competenties en de kwalificaties binnen deze opleiding. Een doorgedreven kennis en training zijn essentieel in het belang van de zorgvrager op kritieke diensten.
Dit opleidingsonderdeel verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal.

Leerinhoud
Hygiëne
Micro – organismen
Bacteriologische staalafname
Preventie van overdracht van micro-organismen op kritieke diensten
Isolatie van patiënten
Reinigen en ontsmetten van materiaal en toestellen
Veiligheid en werkorganisatie
Intensieve zorgen:
Organisatie van kritieke diensten versus organisatie van het ziekenhuis
Verwerken en bewaken van de administratieve opdrachten met betrekking tot patiëntengegevens op intensieve zorg
Veiligheidsvoorschriften
Spoedgevallenzorg
Opnamebeleid, het behandeling- en verwijsbeleid van en tussen de diverse medische disciplines
Bedienen van de communicatiesystemen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en éénvormige oproepstelsel ( telefoonverbindingen, radio’s en zenders).
Verwerken en bewaken van de administratieve opdrachten met betrekking tot patiëntengegevens.
Gebruik van protocollen en verpleegkundige orders
Kwaliteitszorg
Inleiding in de kwaliteitszorg
Inleiding standaardenbeleid
Standaarden, procedures en criteria kunnen plaatsen op intensieve zorgen binnen het kwaliteitsdecreet
Rampenplanning
Rampenplanning: algemeen
Rampenplanning: het medisch interventieplan
Ziekenhuis rampenplanning

Begincompetenties
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Eindcompetenties
Hygiëne
De student kan de preventie van exogene en endogene infecties toepassen in concrete situaties en die verantwoorden.
Veiligheid en werkorganisatie
Hij/zij heeft het noodzakelijke inzicht in de structuren en de organisatie van kritieke diensten.
Hij/zij kent de werking en veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van de apparatuur op kritieke diensten.
De student kent de basispricipes van de courant gebruikte beheerssystemen en procedures.
Kwaliteitszorg
De student beschikt over een goede basis van de kwaliteitszorg in het algemeen en voor kritieke diensten in het bijzonder.
Hij / zij kan kwaliteitszorg integreren binnen de extra- en intramurale hulpverlening.
Rampenplanning
De student kent de principes van de algemene rampenplanning.
De student beheerst de principes van het medisch interventieplan.
De student kent de taak van de verschillende medewerkers aan het medisch interventieplan.
De student weet uit welke delen een ziekenhuisrampenplan bestaat.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus
Bord
Powerpointpresentaties
Video

Studiekosten
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Studievoortganggesprekken

Onderwijsvormen
Leergesprek
Doceren
Reflecties naar het werkveld

Evaluatievorm
Hygiëne 25%
Kwaliteitszorg 25%
Veiligheid en werkorganisatie 25%
Rampenplanning 25%
Schriftelijk examen
Student moet geen 2e zittijd doen voor de vakken met min. 10/20 als resultaat.

OP-leden
Hygiëne: nog onbekend
Veiligheid en werkorganisatie: lector A. Houtman / praktijklector J. Van Brantegem
Kwaliteitszorg: lector L. Van Heck
Rampenplanning: praktijklector D. D'hooge