BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN I
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 32.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Diederik Van Sassenbroeck
Referentie GOINZO01A00001
 
Trefwoorden
Iweto-code b007 Anatomie, fysiologie van het hart en de bloedcirculatie, de hartkleppen, de prikkelgeleiding, farmacologie, anatomie, fysiologie, geneeskunde

Doelstellingen
Deze vakken vormen de basis van de kritieke hulpverlening en het klinisch onderricht

Leerinhoud
Cardiologie De leerstof is thematisch geordend Bloeddrukhomeostase en cardiovasculaire regulatie - Hypertensie emergency versus urgentie Ritmestoornissen - Praktische oefeningen Last update AMI versus onstabiele angor Shock: cardiogene shock versus septische shock Syncope Cardiale urgenties/ cardiale tamponade/ klepurgenties Diepe veneuse trombose en longembool Echocadiografie/ oesophagale Farmacologie De leerstof is zowel lineair - als thematisch geordend Begrippenkader: farmacologie – farmacokinetiek Farmacokinetische begrippen Dosisaanpassingen, bijwerkingen, interacties – onverenigbaarheden Cardiovasculaire geneesmiddelen Geneesmiddelen gebruikt bij infecties Inleiding algemene werking van antibiotica Geneesmiddelen voor maag - en darmstelsel Geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel Geneesmiddelen i.v.m. het hormonaalsysteem Anesthetica, curariserende en morfinomimetica Oplossingen voor parenteraal gebruik Aandachtspunten bij acute situaties

Begincompetenties
Professionele bachelor in de verpleegkunde. Grondige herhaling van de kennis van de anatomie- en fysiologie is aan te raden.

Eindcompetenties
Cardiologie De student heeft inzicht in de fysiologie en fysiopathologie van de bloeddrukhomeostase en cardiovasculaire regulatie en de daarmee gepaard gaande multipele pathologie op kritieke diensten. De student is in staat een degelijke cardiologische observatie uit te voeren en de gepaste verpleegkundige interventies toe te passen Farmacologie De student kent de medicamenteuze behandeling bij de voornaamste acute pathologie op kritieke diensten De student heeft inzicht in het pathofysiologisch proces van de therapie die aangewend wordt om het fysiologisch evenwicht te herstellen De student kent de voornaamste bijwerkingen en contra – indicaties van de medicamenten die men gebruikt in de acute geneeskunde Algemene competentie: Verwerven en verwerken van informatie Het vermogen tot kritische reflectie

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Power- Point presentatie

Studiekosten
Kostprijs syllabus : 8 euro

Studiebegeleiding
via e-mail of na afspraak met de docent is gerichte vraagstelling mogelijk na elke les.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges Reflecties naar het werkveld waar mogelijk Zelfstandig leren

Evaluatievorm
Cardiologie: schriftelijk examen 40% Farmacologie: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding 60% Wanneer een student voor een ‘‘deelbeoordeling’’ minstens 10 of meer op 20 behaald heeft in de eerste zittijd dient de student voor het desbetreffende vak geen examen meer af te leggen in de tweede zittijd. Tweede zittijd is mogelijk

OP-leden
Cardiologie: lector Dr. H. 't Kindt Farmacologie: lector Dr. Van Sassenbroeck