WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN AFSTUDEERPROJECT - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 250.0
Totale studietijd [D] 300.0
Studiepunten [E] 12
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els Verstraete
Referentie GCVPKZ03A00028
 
Trefwoorden
afstudeerproject, wetenschappelijk onderzoek, vakliteratuur

Doelstellingen
Vakliteratuur en informatica binnen de verpleegkundige beroepsuitoefening wordt steeds uitgegaan van een wetenschappelijke basis. Dit onderdeel heeft tot doel de studenten vaardig te maken in het verkennen van verschillende wetenschappelijke bronnen voor Nederlandstalige en anderstalige wetenschappelijke vakliteratuur,zodat ze instaat zijn om artikels, boeken en websites op te zoeken, door te nemen en inzichtelijk te verwerven. Studenten leren danook deskundig en efficiënt omgaan met de courante softwarepaketten om op een efficiënte en nauwkeurige manier verzorgde verslagen, rapporten of papers te maken. Zij ontwikkelen de nodige kritische zin en leren zelfstandig een probleem oplossen. Gezien het gaat om een afstudeerproject, wordt dit vak in het begin van de opleiding geplaatst.


Afstudeerproject >de student is in staat binnen de gestelde termijn een grondige studie te maken van een thema, relevant voor het hedendaags verpleegkundig
vakgebied en met verpleegkundige focus.

Leerinhoud
Vakliteratuur inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek toelichting en demonstratie over verzamelen van literatuur. Opdrachten betreffende het zoeken van zowel artikels, boeken, websites,..
Informatica internet, webmail en digitale leeromgeving Dokeos basishandleidingen tekstverwerking en werken met stijlen en sjablonen
Afstudeerproject Inleiding
Richtlijnen in verband met totstandkoming van het afstudeerproject
Informatiewegen
Afspraken deskundigen - begeleiders
Systematische opbouw van het project

Begincompetenties
Vakliteratuur en informatica
voldoende kennis van de Nederlandse grammatica en spelling passieve kennis van Frans/ Engels basisvaardigheden computerkennis en tekstverwerking
Afstudeerproject
Initiatie onderzoek en vakliteratuur
Gebruik tekstverwerkingsprogramma
Onderzoek en statistiek

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat wetenschappelijke literatuur op te zoeken, kritisch te lezen en te gebruiken als basis voor
evidence based nursing care en kan participeren aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten:
- is vertrouwd met de verschillende zoekstrategieën voor wetenschappelijke vakliteratuur en kan deze gebruiken.
- is in staat vakliteratuur te beoordelen, de essentie uit verschillende publicaties te halen en te verwerken tot een coherente schriftelijke
neerslag.
- wendt wetenschappelijk onderzoek aan als basis voor het verpleegkundig handelen, kent de meest recente evidentie op
verpleegkundig/maatschappelijk vlak.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat om via een engagement tot levenslang leren zijn eigen deskundigheid te bevorderen:
- heeft inzicht in de noodzaak van levenslang leren en kent de wegen hiertoe/kan dit invullen.
De professionele bachelor verpleegkunde bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen:
- past taalgebruik flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud en is in staat tot helder verwoorden van informatie,
ideeën, problemen en oplossingen.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus Hand-outs Power-Point presentaties van de lessen

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 2.0 EUR
Kost van de syllabus

De cursussen worden echter gratis aangeboden, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst, voor studenten van de éénjarige opleiding die zich inschrijven in een modeltraject.

Studiebegeleiding
Begeleiding door toegewezen promotor

Onderwijsvormen
Leer- en onderwijsgesprekken
Individuele procesbegeleiding
Projectbegeleiding

Evaluatievorm
Vakliteratuur
schriftelijk examen met multiple choice vragen

Informatica
De studenten moeten een Word bestand aanmaken op basis van een sjabloon voor afstudeerprojecten. Hierbij maken zij gebruik van de ingebouwde stijlen. Dit bestand wordt zowel via Dokeos als door middel van e-mail aan de begeleidende lector bezorgd.

Afstudeerproject
De titels van de afstudeerprojecten dienen vooraf goedgekeurd te worden. Voor de keuze van een titel kann men zich baseren op de lijst 'onderwerpen' vooropgesteld door de opleiding of kan men zelf een onderwerp ter goedkeuring voorleggen aan de coördinatoren afstudeerproject. Pas wanneer de student de goedkeuring van zijn onderwerp gekregen heeft, kan het proces aanvangen. om deel te kunnen nemen aan de eerste zittijd, worden de titels ten laatste op 15 november ingediend. studenten die nadien hun onderwerp indienen, kunnen hun afstudeerproject afwerken in januari van het daaropvolgende academiejaar.

Procesevaluatie: het proces van tostandkoming van het eindwerk wordt beoordeeld. op het eerste moment van de procesevaluatie ondertekent de student de formulieren in het scriptiedossier en overhandigt deze aan de promotor. Eveneens worden door de student de opvolgingsverslagen bijgehouden mat daarin vooropgestelde doelstellingen,afspraken, evoluties en bijsturingen. Deze opvolgingsverslagen worden samen met het afstudeerproject ingediend. de tijdstippen voor proccesevaluatie worden aan het begin van het acdemiejaar schriftelijk vastgesteld in de bundel met richtlijnen voor het afstudeerproject. de student verbindt er zich toe deze richtlijnen nauwegzet op te volgen.

Productevaluatie: de eindevaluatie gebeurt door het team promotoren, lezers en lectoren. Ze baseert zich op de inhoud, vorm, voorstelling en verdediging van het eindwerk.
Proces: 60 op 200
Product: 90 op 200
Presentatie: 10 op 200
Verdediging: 40 op 200
De puntenverdeling voor de vakken binnen dit opleidingsonderdeel is als volgt:
Vakliteratuur: 10%
Informatica: 10%
Afstudeerproject: 80%


OP-leden
Nico De Witte
Sien Gobbert
Alle lectoren van de opleiding verpleegkunde