MEDISCH-VERPLEEGK. BENADERING VAN ONCOLOGISCHE PATIňNTEN - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Elsie Decoene
Referentie GCVPKZ03A00023
 
Trefwoorden
Oncologie, radiotherapie, psycho-oncologie

Doelstellingen
De professionele bachelor verpleegkunde wordt op diverse terreinen van het werkveld geconfronteerd met kankerpatiënten en dient dan ook voldoende op de hoogte te zijn van oncologische aandoeningen, de mogelijke preventie, de voornaamste behandelingsmethoden en de verpleegkundige aspecten hierbij.
Om in de palliatieve fase welzijn en levenskwaliteit voorop te kunnen stellen dient de nodige kennis en vaardigheden m.b.t.b palliatie verworven te zijn. De professionele bachelor verpleegkunde wordt op diverse terreinen van het werkveld geconfronteerd met kankerpatiënten en dient dan ook voldoende op de hoogte te zijn van oncologische aandoeningen, de mogelijke preventie, de voornaamste behandelingsmethoden en de verpleegkundige aspecten hierbij. Om in de palliatieve fase welzijn en levenskwaliteit voorop te kunnen stellen dient de nodige kennis en vaardigheden m.b.t.b palliatie verworven te zijn.

Daarnaast dient de student kennis te hebben van de psychosociale gevolgen van kanker en de psychosociale zorg die geboden wordt aan kankerpatiënten en diens naasten.
De student leert welke rol hij/zij als verpleegkundige kan spelen in deze psychosociale zorg.
Het omgaan met een crisissituatie en het voeren van een slecht-nieuwsgesprek dienen parate kennis te zijn.
Tot slot dient de student te weten wat rouw inhoudt. Ook het omgaan met eigen emoties is een te verwerven basisattitude.

Leerinhoud
Oncologie
De leerstof is zowel lineair als thematisch (vnl de praktijksituaties) geordend.
1. de beschrijving van het kankerproces
2. overzicht van de meest voorkomende kankersoorten
3. overzicht van de belangrijkste oorzaken van kanker
4. preventie van kanker
5. de verschillende behandelingstherapieën van kanker

Radiotherapie als behandelingsmethode krijgt extra aandacht, zowel op verpleegkundig als medisch vlak
- verpleegkundige aandachtspunten bij de verschillende kankerbehandelingen
- enkele primaire tumorlocaties met praktische toepassingen
- capita selecta

Palliatieve zorg
De leerstof is zowel lineair als thematisch (vnl de praktijksituaties) geordend.
1. de structuur van de palliatieve zorgverlening in België
2. de basisprincipes van palliatie
3. pijnbestrijding en symptoomcontrole bij de palliatieve patiënt
4. communicatieve vaardigheden bij de zorg voor een palliatieve patiënt
5. omgaan met rouw
6. praktische toepassingen
7. capita selecta

Psycho-oncologie
-psychosociale gevolgen van kanker voor de patiënt en diens naasten
- psychosociale zorg en de rol van de verpleegkunidge daarbij (opdracht rond psycho-sociale zorg)
-omgaan met een crisissituatie en het voeren van een slechtnieuwsgesprek (oa rollenspel)
-rouw (en palliatieve zorg) en het omgaan met eigen emotiesBegincompetenties
Begincompetenties
- de basiskennis bezitten over anatomie, pathofysiologie, biochemie en medische pathologie
- de elementaire sociale en communicatieve vaardigheden kennen en kunnen toepassen
- literatuur efficiënt kunnen opzoeken en bestuderen
- stage-ervaringen hebben bij de zorg voor oncologische en hematologische patiënten is een meerwaarde

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens
- heeft inzicht in het ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening
- heeft inzicht in de verschillende fasen en scharniermomenten van het leven en kan hier constructief mee omgaan.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat de aangereikte informatie te verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- syllabi
- powerpoint-slides en achtergrondartikels die online worden aangeboden
- verplichte vakliteratuur

Studiekosten
10.0 EUR
Het afdrukken van de ppt-presentaties en de achtergrondartikels.
De cursussen worden echter gratis aangeboden, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst, voor studenten van de éénjarige opleiding die zich inschrijven in een modeltraject.

Studiebegeleiding
Studenten die moeilijkheden ondervinden bij het verwerken van dit opleidingsonderdeel kunnen extra informatie bekomen bij de docent.

Onderwijsvormen
- doceren - leergesprek & discussies - begeleide zelfstudie - demonstraties

Evaluatievorm
Schriftelijk examen

Indien de student minstens 10 op 20 behaalt voor een partim, kan hij zittijdoverdracht krijgen.

OP-leden
R. Van Haverbeke